Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób, wobec których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym z dnia 2019-04-08


IX.517.961.2018

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób, wobec których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.

Rzecznik Praw Obywatelskich od kilku lat monitoruje stan przestrzegania praw osób, wobec których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Wyniki przeprowadzonej w Biurze RPO analizy wybranych regulaminów wewnętrznych zakładów psychiatrycznych o różnym stopniu zabezpieczenia wykazały luki w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym na poziomie Kodeksu karnego wykonawczego.

Rzecznik podkreślił, że izolacja psychiatryczna jest najsurowszym i najbardziej ograniczającym prawa obywatelskie środkiem zabezpieczającym, dotykającym zasady przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Przymusowy pobyt w zakładzie psychiatrycznym ma charakter leczniczo-izolacyjny i stanowi ograniczenie jednego z podstawowych praw człowieka - prawa do wolności osobistej. W związku z tym, prawa osób internowanych powinny zostać przez ustawodawcę precyzyjnie określone, w myśl art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Tymczasem zakres regulacji k.k.w., określających prawa bądź podstawy ograniczenia praw osób internowanych, jest bardzo wąski. Braków tych nie naprawiają przepisy aktu wykonawczego, tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych. Regulamin Organizacyjno-Porządkowy Wykonywania Środków Zabezpieczających stanowi załącznik do tego rozporządzenia. Określono w nim jednak wyłącznie czynności techniczne i organizacyjne podczas przyjęcia osoby internowanej do zakładu. Tymczasem rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania środków zabezpieczających powinno stanowić odrębny akt wykonawczy, ukształtowany na wzór regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, czy regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania. W związku z tym, dyrektorzy zakładów psychiatrycznych, w których wykonywane są środki zabezpieczające, w dalszym ciągu określają zasady życia osób internowanych w zakładach psychiatrycznych w regulaminach wewnętrznych, co w przypadku ograniczania praw określonych w Konstytucji narusza art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej.

Mając na uwadze fakt, że wykonywanie środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym wiąże się z daleko posuniętą ingerencją w sferę istotnych wolności i praw osoby internowanej, niewątpliwie pilnego uregulowania w przepisach rangi ustawowej w zakładach dysponującym podstawowym, wzmocnionym i maksymalnym poziomem zabezpieczenia, wymagają kwestie związane z monitoringiem wizyjnym, zasady kontroli rzeczy i kontroli osobistej, kontroli korespondencji i zawartości korespondencji, widzeń na terenie i poza terenem zakładu, badań na zawartość substancji psychoaktywnych i alkoholu, korzystania z aparatu telefonicznego i Internetu, posiadania sprzętu audiowizualnego, kontroli zawartości paczek, korzystania z odzieży, dokonywania zakupów, poddania się koniecznym zabiegom higienicznym, czy posiadania przedmiotów niebezpiecznych.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych w celu znowelizowania Kodeksu karnego wykonawczego w taki sposób, aby przepisy rangi ustawowej określały prawa, ich ograniczenia i obowiązki osób, wobec których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2020-01-20

Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 20 stycznia 2020 r. zauważył, iż przedstawione przez Rzecznika kwestie, w zakresie wykonywania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, regulują co do zasady przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, zaś w związku z tym, iż zgodnie z art. 200 § 1 k.k.w. zakładem psychiatrycznym w rozumieniu art. 93a § 1 pkt 4 k.k. jest podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej należy wskazać, że zasady funkcjonowania tego rodzaju podmiotów są uregulowane w ustawie od działalności leczniczej, która normuje np. kwestię monitoringu wizyjnego. Podkreślenia wymaga, że osobiste kontakty, w rozumieniu art. 204c k.k.w. nie są widzeniami, w rozumieniu stosownych przepisów odnoszących się do kary pozbawienia wolności czy też do tymczasowego aresztowania. Spotkania, w znaczeniu sposobu ich odbywania, są jednak wykonywane zgodnie z zasadami działania podmiotów leczniczych, w tym przypadku poszczególnych zakładów psychiatrycznych. Sposób ich wykonywania pozostaje zatem w zakresie właściwości kierowników zakładów psychiatrycznych, podlegających Ministrowi Zdrowia.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl