Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie umożliwienia osobom pozbawionym wolności korzystania z serwisu internetowego instytucji unijnych z dnia 2019-01-02


IX.517.3114.2018

Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie umożliwienia osobom pozbawionym wolności korzystania z serwisu internetowego instytucji unijnych.

Przedstawiciel Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, w piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 11 grudnia 2018 r., wskazał na brak dostępu osób pozbawionych wolności do serwisów internetowych instytucji unijnych (europa.eu). Kwestię niemożności uzyskania informacji dotyczących Unii Europejskiej za pośrednictwem stron internetowych podniósł jeden z polskich więźniów.

Biuro Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej, które prowadzi czynności techniczne związane z dostępem więźniów do stron internetowych, wielokrotnie zapewniało, że będzie sukcesywnie, choć selektywnie z uwagi na potrzebę zapewnienia porządku i bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, odblokowywać kolejne strony internetowe, co też czyni z sukcesem. Z treści pisma z dnia 8 marca 2016 r., skierowanego do Rzecznika przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości również wynika, że w związku z wdrożeniem w jednostkach penitencjarnych usługi sieci informatycznej istnieje możliwość, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, udostępnienia osadzonym kolejnych stron internetowych.

Mając na uwadze te deklaracje oraz potrzebę zapewnienia więźniom możliwości uzyskiwania informacji o Unii Europejskiej, Rzecznik zwrócił się do Zastępcy Dyrektora Generalnego SW z prośbą o podjęcie działań mających na celu umożliwienie korzystania przez osoby pozbawione wolności z serwisu internetowego instytucji unijnych. Rzecznik poprosił również o powiadomienie o zajętym stanowisku w przedstawionej sprawie.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2019-01-18

Opis odpowiedzi:

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w piśmie z 18 stycznia 2019 r. poinformował, że zgodnie z ustaloną procedurą dołączanie nowych stron internetowych odbywa się na wniosek osadzonych, natomiast analizy merytorycznej dokonuje Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Centralnego Zarządu Służby Więziennej przy współpracy z Biurem Informatyki i Łączności, które ustala, czy wnioskowane strony spełniają zasady bezpieczeństwa. Ponadto, aktualnie trwają prace nad projektem zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udostępniania osobom pozbawionym wolności stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz innych stron internetowych, w którym zostaną uregulowane warunki, zakres i tryb udostępniania stron osobom pozbawionym wolności. Regulacja ta ma na celu weryfikację katalogu adresów internetowych, tak by był zgodny z przepisami prawa.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl