Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie umożliwienia internowanym odbywania spotkań z bliskimi w warunkach zwiększonej intymności z dnia 2018-09-25


IX.517.3741.2016

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie umożliwienia internowanym odbywania spotkań z bliskimi w warunkach zwiększonej intymności.

W toku badania sprawy indywidualnej Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na kwestię umożliwienia osobom, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, odbywania spotkań z rodziną w warunkach zwiększonej intymności, tj. w oddzielnym pomieszczeniu, bez nadzoru personelu.

Rzecznik zauważył, że pobyt w zakładzie psychiatrycznym w ramach środka zabezpieczającego jest niekiedy długoterminowy. Często przez kilka, a nawet kilkanaście lat pacjenci w ogóle nie opuszczają szpitala. Długotrwałe odseparowanie od bliskich sprawia, że więzi rodzinne mogą ulegać osłabieniu. Stąd, podtrzymanie relacji łączących osobę internowaną z najbliższymi: współmałżonkami, rodzicami, dziećmi, rodzeństwem, ma znaczenie zarówno w procesie zdrowienia pacjenta, jak i dla zapewnienia mu późniejszego właściwego funkcjonowania w środowisku po opuszczeniu szpitala. Zdaniem Rzecznika powinno się podejmować działania, które będą sprzyjały umacnianiu tych więzi. Umożliwienie odbywania spotkań z najbliższymi w warunkach zwiększonej intymności, w oddzielnym pomieszczeniu, bez nadzoru personelu, jest jednym z działań służących temu celowi.

Rzecznik wskazał, że obecnie przepisy nie regulują sposobu odbywania przez osoby internowane spotkań z osobami odwiedzającymi. Tym samym istnieje możliwość realizacji takich spotkań na osobności, bez dozoru personelu, jeśli stosowną decyzję podejmie kierownik zakładu psychiatrycznego. Mimo jednak, iż przepisy nie wykluczają takiej możliwości, a opinie ekspertów z dziedziny psychiatrii są przychylne stosowaniu takiego rozwiązania w stosunku do tej części pacjentów, których stan zdrowia na to pozwala, spotkania osób internowanych z rodziną w tej formie nie są realizowane.

W opinii Rzecznika zawarcie w przepisach wyraźnej podstawy prawnej do odbywania tego typu spotkań umożliwi wyznaczenie w zakładach psychiatrycznych odpowiednich pomieszczeń, w których takie widzenia będą mogły się odbywać. W chwili obecnej w przeważającej części szpitali nie ma bowiem nawet ogólnych sal odwiedzin, pacjenci spotykają się z rodzinami w salach dziennego pobytu lub w salach mieszkalnych, gdzie przebywają także inni pacjenci. Dzięki ujęciu w przepisach, informacja o możliwości i potrzebie realizacji spotkań z bliskimi w warunkach większej intymności szerzej dotrze do wszystkich zainteresowanych: personelu, ale także pacjentów i ich rodzin.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z wnioskiem o podjęcie inicjatywy prawodawczej w celu wprowadzenia do przepisów rozporządzenia norm regulujących korzystanie przez osoby internowane ze spotkań z rodziną w warunkach zwiększonej intymności, w osobnym pomieszczeniu, bez obecności personelu.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2018-10-29

Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 29 października 2018 r. podkreślił, że realizacja prawa pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego w zakładach psychiatrycznych wobec sprawców w nich umieszczonych odbywa się w warunkach zabezpieczenia, właściwych dla danego poziomu zakładu, które umożliwiają przeciwdziałanie zachowaniom sprawcy zagrażającym życiu i zdrowiu własnemu i innych osób, w tym osób odwiedzających, lub powodującym niszczenie przedmiotów znacznej wartości oraz zapobieżenie samowolnemu oddaleniu się sprawcy z zakładu. Zapewnienie bezpieczeństwa w powyższym zakresie jest możliwe w warunkach dopuszczających stały nadzór nad sprawcami będącymi pacjentami zakładu psychiatrycznego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 201 § 4 k.k.w. Zakres tego nadzoru jest zindywidualizowany w każdym przypadku i zależny od wdrożonego postępowania leczniczego lub psychoterapeutycznego, stanu zdrowia pacjenta i jego zachowań. Z powyższych względów resort zdrowia nie uznaje za zasadne obligowanie w drodze prawa powszechnie obowiązującego zakładów psychiatrycznych realizujących środek zabezpieczający do zapewnienia odbywania spotkań określonej grupie pacjentów z najbliższymi w warunkach zwiększonej intymności. Stworzenie takich warunków powinno pozostawać w gestii kierowników zakładów psychiatrycznych i wynikać przede wszystkim z możliwości lokalowych, organizacyjnych i wprowadzonych zabezpieczeń.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl