Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie konieczności dostosowania porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych do powszechnie obowiązujących przepisów prawa z dnia 2018-07-26


IX.517.1709.2016

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie konieczności dostosowania porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w przedmiotowym zakresie, Rzecznik Praw Obywatelskich z ubolewaniem zauważył, że niezmiennie wiele porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych zawiera zapisy sprzeczne z regulacjami zawartymi w aktach wyższego rzędu.

Rzecznik zwrócił uwagę, że skazany, korzystając z przysługujących praw i wolności w zakładzie karnym, musi liczyć się z ograniczeniami, które są nieodzownym elementem wykonania kary w warunkach izolacyjnych. Ograniczenia te nie mogą być jednak dalej idące, niż określa to Kodeks karny wykonawczy. Tymczasem w niektórych placówkach wciąż obowiązują regulaminy umożliwiające np. cenzurowanie korespondencji osadzonych, daleko idące ograniczenia dotyczące przekazywania paczek skazanym czy ograniczenia w dostępie do informacji publicznej.

Zastrzeżenia wzbudzają też przepisy precyzujące sposób wykonywania kary dyscyplinarnej umieszczenia w celi izolacyjnej, mające na celu pozbawienie osadzonego, ukaranego już przecież umieszczeniem w celi izolacyjnej, możliwości korzystania z ciepłej wody (poza regulaminowymi kąpielami w łaźni). Zdaniem Rzecznika takie działania administracji więziennej wykraczają poza istotę zastosowanej kary, mają natomiast charakter represyjny, odwetowy i nie stwarzają szczególnych warunków do refleksji nad niewłaściwym (niezgodnym z prawem) postępowaniem, ani nie przyczyniają się do resocjalizacji skazanego.

Przywołane przykłady pokazują, że dotychczasowe działania w postulowanym przez Rzecznika zakresie nie przyniosły oczekiwanego efektu. Dlatego też Rzecznik kolejny raz zwrócił się do Dyrektora Generalnego SW z prośbą o podjęcie skutecznych działań, w celu wyeliminowania z zarządzeń regulujących porządek wewnętrzny jednostek penitencjarnych zapisów, które nie gwarantują pełni praw osadzonym i są niezgodne z aktami prawa powszechnie obowiązującego.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl