Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wycofania osób pozbawionych wolności z zatrudnienia poza terenem zakładu karnego z dnia 2017-08-07


IX.517.1927.2017

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wycofania osób pozbawionych wolności z zatrudnienia poza terenem zakładu karnego.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne wnioski od osób pozbawionych wolności, którzy żalą się na bezpodstawne wycofanie z zatrudnienia poza terenem zakładu karnego oraz pozbawienie możliwości korzystania z przepustek, o których mowa w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego.

Wnioskodawcy podnoszą, że byli zatrudnieni poza terenem zakładu karnego, wykonywali swoje obowiązki, lecz w pierwszej dekadzie lipca br., bez żadnego powodu, dyrektorzy jednostek penitencjarnych wydali decyzje o cofnięciu im zgody na takie zatrudnienie oraz na korzystanie z przepustek. Decyzje te wydają się osadzonym krzywdzące gdyż ani swoją postawą czy zachowaniem, ani stosunkiem do wykonywanej pracy nie dali podstaw do ich podjęcia. Część ze skazanych twierdzi, że uzyskała od administracji zakładu karnego informację, iż jej działania wynikają z konieczności zrealizowania polecenia zawartego w Decyzji z dnia 7 lipca 2017 r. wydanej przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o informację, czy istotnie taka decyzja została przez Dyrektora Generalnego wydana. W przypadku twierdzącej odpowiedzi poprosił także o wskazanie, z jakiego powodu ją podjęto, jaki jest czas jej obowiązywania, jakich skazanych dotyczy oraz czy przewidziano w niej możliwość, aby dyrektorzy jednostek penitencjarnych stosowali zawarte tam zalecenia w sposób zindywidualizowany, uwzględniający dotychczasowy przebieg procesu resocjalizacji poszczególnych skazanych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2017-08-23

Opis odpowiedzi:

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w piśmie z 23 sierpnia 2017 r. wyjaśnił, że Dyrektor Generalny Służby Więziennej, mając na uwadze konieczność realizacji ustawowych zadań, w tym ochrony społeczeństwa przed sprawcami najbardziej niebezpiecznych przestępstw, wydał polecenie zatrudnienia osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności z art. 148 k.k. (zabójstwo) oraz art. 197-203 k.k. (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności), w ramach jednostek penitencjarnych i hal produkcyjnych, pod pełnym nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej. W związku z powyższym dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych podjęli działania mające na celu wycofanie z zatrudnienia poza terenem jednostek penitencjarnych tej grupy osadzonych i zapewnienie im zatrudnienia wewnątrz zakładów karnych oraz na terenie hal produkcyjnych. Działania te nigdy nie miały na celu i nie spowodowały wycofania zgody osadzonym na korzystanie z systemu przepustkowego.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl