Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie kontroli trzeźwości przeprowadzanej względem osób odwiedzających jednostki penitencjarne z dnia 2017-03-13


IX.517.2853.2016

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie kontroli trzeźwości przeprowadzanej względem osób odwiedzających jednostki penitencjarne.

Rzecznik Praw Obywatelskich prowadził korespondencję z organami więziennictwa podnosząc kwestię przeprowadzania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej badań na obecność alkoholu w organizmie osób odwiedzających osadzonych w jednostkach penitencjarnych.

W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do realizacji przez funkcjonariuszy Służby Więziennej ww. czynności kontrolnych. W opinii Rzecznika za taką podstawę nie może zostać uznany, wskazywany przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych, który stanowi, że „Osobie niewyrażającej zgody na wylegitymowanie się lub poddanie czynnościom kontrolnym, a także osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych nie zezwala się na wstęp do jednostki”.

Rzecznik dostrzegł zasadność przeprowadzania przedmiotowych badań, ale jednocześnie podkreślił, że czynności te mogą być wykonywane jedynie pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich regulacji do ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, przyznających jej uprawnienia w omawianym obszarze.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz o podjęcie inicjatywy legislacyjnej.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl