Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udostępnienia informacji publicznej z dnia 2016-07-27


IX.517.1477.2015

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowoleniem przyjął informację o wypracowaniu przez Służbę Więzienną praktyki udostępniania osadzonym określonych stron internetowych BIP, zapewniając im tym samym możliwość korzystania z prawa do informacji, a także poszerzania świadomości prawnej.

Jednak treść wpływających do Biura Rzecznika wniosków, jak i znaczny odsetek skarg kierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, które zostają odrzucone bez rozpatrywania ich co do meritum, ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów dopuszczalności określonych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wskazuje na potrzebę umożliwienia osadzonym poszerzania swojej wiedzy na temat działalności ETPC. Wielu więźniów nie wie dokładnie, czym zajmuje się Trybunał w Strasburgu, często traktuje ten organ jak kolejną instancję sądową.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o udostępnienie osobom pozbawionym wolności dodatkowych stron internetowych: www.echr.coe.int i www.ms.gov.pl, zawierających orzecznictwo ETCP oraz podstawowe informacje dotyczące Trybunału, a także opracowania, analizy oraz standardy w zakresie ochrony praw człowieka.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl