Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie generalne do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostosowania porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych do zabezpieczenia osadzonym godnych warunków odbywania kary z dnia 2016-07-22


IX.517.1709.2016

Wystąpienie generalne do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostosowania porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych do zabezpieczenia osadzonym godnych warunków odbywania kary.

Rzecznik przeprowadził analizę porządków wewnętrznych 33 jednostek penitencjarnych pod kątem zapewnienia osobom pozbawionym wolności realizacji prawa do korzystania z odzieży odpowiedniej do pory roku. Podczas analizy zapisów porządków wewnętrznych Rzecznik postanowił również zbadać w jaki sposób te akty regulują inne sfery życia więziennego. Akty prawne powinny być sformułowane w sposób zrozumiały i precyzyjny, nie pozostawiający wątpliwości co do oczekiwań ustawodawcy. W opinii Rzecznika porządki wewnętrzne powinny być tak zredagowane aby osadzeni mogli bez trudu rozpoznać swoje prawa i obowiązki. Lektura ww. porządków wewnętrznych ujawniła, że wymóg zgodności porządków wewnętrznych, jako aktów prawa wewnętrznego, z prawem powszechnie obowiązującym nie zawsze jest dopełniony. Mając powyższe na uwadze Rzecznik zwrócił się do Dyrektora z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania z zarządzeń regulujących porządek wewnętrzny, zapisów, które nie gwarantują pełni praw przysługujących osadzonym i są niezgodne z aktami prawa powszechnie obowiązującego. Zwrócił się również z propozycją rozważenia zasadności publikacji zarządzeń dyrektorów jednostek penitencjarnych w sprawie porządków wewnętrznych na stronie internetowej Służby Więziennej.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl