Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia posiłków osobom zatrzymanym przez Policję

z dnia 2016-06-25


IX.517.1619.2016

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia posiłków osobom zatrzymanym przez Policję

Do Rzecznika wpłynęło wiele wniosków od osób, które zostały zatrzymane przez Policję, przez wiele godzin brały udział w czynnościach procesowych i nie otrzymały w tym czasie żadnego posiłku ani napoju. Problem ten był już wcześniej sygnalizowany przez Rzecznika. Niestety nie wprowadzono żadnych zmian w tym zakresie. W ocenie Rzecznika konieczne jest uregulowanie zasad wyżywienia osób zatrzymanych, w stosunku do których prowadzone są czynności w ramach postępowania karnego. Brak takiej regulacji prowadzi w praktyce do naruszenia wynikającego z art. 41 ust. 4 Konstytucji nakazu traktowania każdej osoby pozbawionej wolności w sposób humanitarny. Zatrzymani biorący udział w trwających przez wiele godzin czynnościach procesowych, nie mając w tym czasie możliwości zaspokojenia głodu i pragnienia, narażani są na nieuzasadnioną dolegliwość. W skrajnych przypadkach, gdy sytuacja taka trwa kilkanaście godzin, a czynności prowadzone są w trudnych warunkach atmosferycznych (upał, silny mróz), dolegliwość ta może być nawet uznana za nieludzkie traktowanie. Dlatego, w ocenie Rzecznika, konieczne jest pilne podjęcie działań w celu uregulowania tego zagadnienia. Można przy tym posiłkować się rozwiązaniami przyjętymi w art. 109 § 2 k.k.w., które dotyczą uprawnienia skazanych i tymczasowo aresztowanych do korzystania z wyżywienia w czasie, kiedy przebywają poza jednostką penitencjarną. Rzecznik zwraca się z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w przedstawionej sprawie.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2018-08-01

Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 1 sierpnia 2018 r. poinformował, że w oparciu o dokonaną analizę przepisów dotyczących instytucji zatrzymania, Minister Sprawiedliwości nie dostrzega konieczności zmian legislacyjnych w zakresie potrzeby uregulowania zasad wyżywienia osób zatrzymanych, w stosunku do których prowadzone są czynności w ramach postępowania karnego. Obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania karnego w sposób wystarczający bowiem regulują podstawy, zakres i sposób procesowego zastosowania przewidzianej w art. 244 k.p.k. instytucji zatrzymania w postępowaniu karnym oraz w sposób wystarczający zapewniają osobom zatrzymanym zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, w tym żywieniowych.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl