Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności z dnia 2016-05-05


IX.517.1323.2015

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości z postulatem ponownego rozważenia propozycji powołania międzyresortowego zespołu, który zajmie się wypracowaniem modelu funkcjonowania opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności.

Postulat utworzenia międzyresortowego zespołu roboczego, z udziałem ekspertów zewnętrznych, został sformułowany przez uczestników seminarium dotyczącego opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności sprawowanej przez więzienną służbę zdrowia. Seminarium odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w listopadzie 2015 r. Brali w nim udział również przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Rzecznik Praw Obywatelskich – wykonujący również zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji na podstawie ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych - poparł tę inicjatywę z pełnym przekonaniem.

Z odpowiedzi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wynika, że w ocenie resortu sprawiedliwości nie ma obecnie podstaw do powołania takiego zespołu, ponieważ niedawno powołano Radę do spraw Zdrowia Publicznego działającą przy Ministrze Zdrowia. Pomimo tego jednak Minister Zdrowia pozytywnie odniósł się do postulatu Rzecznika.

Intencją Rzecznika jest nawiązanie dialogu na rzecz poprawy funkcjonowania opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności. Również w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich sprawą o zasadniczym znaczeniu jest, aby środki przeznaczone na więzienną służbę zdrowia były wydawane optymalnie oraz gwarantowały osadzonym opiekę zdrowotną na odpowiednim poziomie.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2016-05-23

Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 23 maja 2016 r. podtrzymał stanowisko resortu wyrażane we wcześniejszej korespondencji.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl