Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa osób tymczasowo aresztowanych do kontaktów telefonicznych z dnia 2016-03-14


IX.517.801.2015

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa osób tymczasowo aresztowanych do kontaktów telefonicznych.

Otrzymywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargi osób tymczasowo aresztowanych dotyczące dostępności rozmów telefonicznych, zwróciły jego uwagę na obowiązujące w tym zakresie uregulowania. Możliwość kontaktów telefonicznych osób tymczasowo aresztowanych została wprowadzona w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2014 r. (sygn. akt K 54/13). Trybunał uznał wówczas, że bezwzględny zakaz korzystania z aparatów telefonicznych przez tymczasowo aresztowanych jest niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim uniemożliwia porozumiewanie się z obrońcą.Znowelizowane przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, obowiązujące od 1 lipca 2015 r., umożliwiają korzystanie z telefonu przez osoby tymczasowo aresztowane. Wprowadzona zmiana jest szersza niż wynikałoby to z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ tymczasowo aresztowani mogą kontaktować się telefonicznie nie tylko z obrońcą, ale także z rodziną czy innymi osobami. Nadal jednak nie zostało wydane nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania, które określałoby zasady korzystania z telefonów przez osoby tymczasowo aresztowane. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zostały utrzymane w mocy nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od dnia 1 lipca 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o pilne podjęcie prac nad rozporządzeniem.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2016-05-25

Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował w piśmie z 25 maja 2016 r., że w Ministerstwie trwają intensywne prace nad projektami odpowiednich rozporządzeń, które wprowadzają nowe regulaminy organizacyjno-porządkowe wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kary pozbawienia wolności. Prace znajdują się na końcowym etapie uzgodnień treści projektów z Centralnym Zarządem Służby Więziennej. Wiceminister podkreślił, że do czasu wejścia w życie nowego regulaminu korzystanie przez tymczasowo aresztowanych z aparatu telefonicznego, które jest zagwarantowane ustawą, powinno odbywać się na zasadach ustalonych przez dyrektora aresztu śledczego w porządku wewnętrznym jednostki.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl