Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków sanitarno-higienicznych odbywania kary pozbawienia wolności z dnia 2016-03-10


IX.517.1494.2015

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków sanitarno-higienicznych odbywania kary pozbawienia wolności.

Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzega systematyczne postępy w realizacji prac modernizacyjnych kącików sanitarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także zaangażowanie Służby Więziennej w poprawę warunków sanitarno-higienicznych odbywania kary pozbawienia wolności. Jednak problem braku poszanowania prawa osadzonych do prywatności pozostaje nadal nierozwiązany.

Z informacji udzielonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że Służba Więzienna zaplanowała w 2015 r. zadania remontowe obejmujące zabudowę kącików sanitarnych w 1.044 celach mieszkalnych. Jeśli to zamierzenie zostało zrealizowane, to do zabudowy pozostało jeszcze około 3 tys. kącików sanitarnych. Ponadto w wielu jednostkach penitencjarnych umywalki umieszczone są poza kącikiem sanitarnym, nieosłonięte od reszty celi, co powoduje, że wymóg zapewnienia intymności podczas korzystania z urządzeń sanitarnych w tych jednostkach nie jest spełniony, mimo że kąciki sanitarne są zabudowane.

Rzecznik prosi o przekazanie informacji na temat zakresu zrealizowanych prac remontowych kącików sanitarnych w 2015 r. oraz planowanych inwestycji w 2016 r., a także ponawia prośbę o zapewnienie osadzonym właściwych warunków utrzymania higieny osobistej również w tych celach, w których kącik sanitarny jest zabudowany, ale umywalka znajduje się poza jego obrębem.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2016-04-05

Opis odpowiedzi:

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w piśmie z 5 kwietnia 2016 r. odpowiedział, że w 2015 roku zabudowano 918 kącików sanitarnych. Nie udało się zrealizować planowanej modernizacji obejmującej 1044 cel mieszkalnych. W 2016 roku Służba Więzienna planuje zabudowę kącików sanitarnych w około 680 celach mieszkalnych.

Według danych na dzień 10 lutego 2016 roku do zabudowy pozostało 2349 kącików sanitarnych w celach mieszkalnych wieloosobowych. Przy założeniu dotychczasowego poziomu finansowania, Służba Więzienna planuje zakończenie realizacji powyższego zamierzenia w perspektywie 4-5 lat.

W opinii Zastępcy Dyrektora Generalnego SW umieszczanie umywalek w obrębie zabudowanego kącika, jak również poza nim, jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Użytkowanie umywalek nie wymaga zachowania intymności. Mycie intymnych części ciała powinno odbywać się przy pomocy miski, w zabudowanym kąciku sanitarnym.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl