Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany systemu opieki medycznej dla więźniów z dnia 2016-02-23


IX.517.1323.2015

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany systemu opieki medycznej dla więźniów.

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie apeluje o wprowadzenie niezbędnych zmian w systemie funkcjonowania opieki medycznej dla więźniów.

W ubiegłym roku Rzecznik otrzymał ponad 1000 skarg na niewłaściwą opiekę medyczną w warunkach więziennej izolacji. Wypracowanie nowych rozwiązań mogłoby też przyczynić się do zmniejszenia ilości spraw przegranych przez Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, z powodu niezagwarantowania osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych na takim samym poziomie jak wszystkim obywatelom.

Więzienna służba zdrowia coraz częściej nie jest w stanie kompleksowo świadczyć swoich usług. Stąd coraz większa ilość przerw udzielanych ze względów zdrowotnych skazanym, również niebezpiecznym przestępcom. O tym, jak poważny to problem, świadczy nagłośniona przez media sprawa recydywisty, który dopuścił się gwałtu w trakcie przerwy w karze udzielonej mu w celu poddania się operacji okulistycznej w warunkach wolnościowych.

Aktualny system wymusza konwojowanie osadzonych do pozawięziennych podmiotów leczniczych, co z kolei prowadzi do pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej w nadgodzinach i jest bardzo kosztowne. Rozważenia wymaga chociażby korzystanie z systemu dozoru elektronicznego na czas udzielonej przerwy w karze.Przedstawione problemy przemawiają, w ocenie Rzecznika, za powołaniem międzyresortowego zespołu ekspertów, który opracuje nowy model funkcjonowania opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2016-03-17

Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował w piśmie z 17 marca 2016 r., że Ministerstwo Sprawiedliwości podtrzymuje wcześniejsze stanowisko wyrażone w odpowiedzi na wystąpienie RPO z 7 stycznia 2016 r.

Minister Zdrowia powołał Radę do spraw Zdrowia Publicznego pełniącą funkcję opiniodawczo-doradczą dla Ministra Zdrowia. W skład Rady, jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości, wchodzi Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji. Udział w pracach Rady pozwoli na odzwierciedlenie punktu widzenia szerokiego grona osób, w tym przedstawiciela podmiotu sprawującego nadzór nad więzienną służbą zdrowia. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości nie widzi obecnie potrzeby powoływania dodatkowego zespołu roboczego w celu wypracowania modelu funkcjonowania w Polsce opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności.

Przywołana w wystąpieniu sprawa indywidualna w swej istocie nie dotyczyła możliwości zapewnienia właściwej opieki medycznej, lecz nieprawidłowości popełnionych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w procedurze udzielenia przerwy w karze sprawcom niebezpiecznym, w sytuacji wystąpienia przesłanki ustawowej, jaką jest ciężka choroba zagrażająca życiu.

W odpowiedzi zapewniono ponadto, że sprawy przegrane przez Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu zostały przeanalizowane przez odpowiednie służby, jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że dotyczą one okresu, w którym więzienna służba zdrowia znajdowała się w trudnej sytuacji z uwagi na przeludnienie jednostek penitencjarnych.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl