Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwiększenia zatrudnienia skazanych z dnia 2016-01-04


IX.517.1335.2015

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwiększenia zatrudnienia skazanych.

Praca jest podstawową formą oddziaływań prowadzonych wobec skazanych. Zatrudnienie pozwala na wyrobienie nawyku pracy u więźniów, nabycie umiejętności zwiększających szansę znalezienia pracy i tym samym zapewnienia sobie legalnych środków utrzymania po opuszczeniu zakładu karnego, a także umożliwia spłatę zobowiązań finansowych, m.in. alimentacyjnych i świadczeń na rzecz ofiar przestępstw.

Problem odpłatnego zatrudnienia skazanych pozostaje w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Niestety, od kilku lat systematycznie zmniejsza się liczba zatrudnionych odpłatnie osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Odpłatne zatrudnienie tych osób stało się trudniejsze po zmianie przepisów dotyczących ustalania wynagrodzenia skazanych. Mimo wprowadzenia szeregu instrumentów prawnych mających zrekompensować wyższe koszty zatrudnienia więźniów, wielu kontrahentów wycofało swoje oferty pracy. Istnieje również możliwość zatrudniania skazanych nieodpłatnie, np. przy pracach porządkowych na rzecz samorządu terytorialnego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o udzielenie informacji o działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu zwiększenia zatrudnienia osób skazanych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2016-01-22

Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (22.01.2016 r.) poinformował o prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości pracach legislacyjnych nad zmianami m.in. w Kodeksie karnym wykonawczym. Celem tych prac jest doprowadzenie do zwiększenia zatrudnienia skazanych, zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl