Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przestrzegania praw osadzonych osób z niepełnosprawnościami z dnia 2015-12-07


IX.517.411.2015

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przestrzegania praw osadzonych osób z niepełnosprawnościami.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje w wystąpieniu na przypadek osoby tymczasowo aresztowanej o bardzo dużym stopniu niepełnosprawności. Na przykładzie tej sprawy można stwierdzić, że wiele cel dla osób niepełnosprawnych nadal nie jest przystosowanych do potrzeb tej grupy osadzonych. Barierą dla korzystania z przysługujących im praw, takich jak prawo do widzeń, spacerów, czy ciepłych kąpieli, pozostaje także infrastruktura jednostek penitencjarnych. Służba Więzienna nie czyni zaś wystarczających wysiłków, aby ten stan rzeczy zmienić. Nie został rozwiązany również problem zapewnienia osobom ze znaczną niepełnosprawnością, pozbawionym wolności, całodobowej opieki i pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Rozwiązanie tej kwestii wiąże się z wieloma trudnościami, jednak zapewnienie całodobowej opieki przez personel medyczny osobom o bardzo dużym stopniu niepełnosprawności wydaje się w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obowiązkiem jednostki penitencjarnej. Ponadto Rzecznik postuluje w wystąpieniu, aby w razie wątpliwości dotyczących możliwości dalszego przebywania osadzonego w danej jednostce czy w ogóle w warunkach izolacji penitencjarnej, Służba Więzienna zwracała się do sędziego penitencjarnego sprawującego nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2016-01-05

Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej w odpowiedzi z 5 stycznia 2016 r. podzielił stanowisko Rzecznika w kwestii konieczności intensyfikacji działań inwestycyjnych, organizacyjnych i edukacyjnych mających na celu dalszą poprawę warunków pobytu osób niepełnosprawnych w jednostkach penitencjarnych.

Na przestrzeni ostatnich lat Służba Więzienna podejmowała szereg działań zmierzających do poprawy warunków odbywania kary pozbawienia wolności osobom niepełnosprawnym oraz likwidacji barier architektonicznych dla takich osób, pomimo że zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego jest zwolniona z obowiązku dostosowania swoich obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. W miarę możliwości finansowych budowane są nowe obiekty wyposażone w udogodnienia dla niepełnosprawnych lub dostosowywane są istniejące budynki do potrzeb tych osób. W przypadku pobytu osoby niepełnosprawnej w warunkach izolacji penitencjarnej, korzystanie z pomocy współosadzonych jest nieuniknione. W odpowiedzi zapewniono ponadto, że funkcjonariusze Służby Więziennej uczestniczą w szkoleniach dotyczących problemów osób niepełnosprawnych oraz szeroko pojętej problematyki przestrzegania praw człowieka.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl