Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie systemu dozoru elektronicznego z dnia 2015-11-24


IX.071.2.2015

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie systemu dozoru elektronicznego.

Z dniem 1 lipca 2015 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących Systemu Dozoru Elektronicznego, który przestał być systemem odbywania kary pozbawienia wolności, a stanowi jeden z rodzajów kary ograniczenia wolności. Wątpliwości Rzecznika budzi przede wszystkim zakres stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego jako kary ograniczenia wolności. Okazuje się, że przeprowadzona nowelizacja przepisów doprowadziła do drastycznego spadku stosowania dozoru elektronicznego. Niski wskaźnik stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego pokazuje, że pomimo upływu ponad czterech miesięcy, w linii orzeczniczej sądów nie utrwaliła się praktyka orzekania kary ograniczenia wolności z zastosowaniem Systemu Dozoru Elektronicznego. Ponadto istnieją znaczne rozbieżności w wymierzaniu kary ograniczenia wolności w poszczególnych okręgach. Przyczyną tego stanu rzeczy może być zrezygnowanie z możliwości odbywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego. Rezygnacja przez ustawodawcę z korzyści, jakie dawało stosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego skazanym, ale też wymiarowi sprawiedliwości, rodzi poważne wątpliwości co do racjonalności przyjętych zmian. Zdaniem Rzecznika należałoby rozważyć możliwość umieszczenia dozoru elektronicznego w katalogu kar samoistnych, tak aby nie był on jedną z form kary ograniczenia wolności. Należałoby jednocześnie zachować dotychczasowe rozwiązania dotyczące dozoru mobilnego i zbliżeniowego oraz powrócić do koncepcji zamiany krótkoterminowych kar pozbawienia wolności na karę odbywaną w warunkach Systemu Dozoru Elektronicznego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o doprowadzenie do znowelizowania przepisów kodeksu karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego z uwzględnieniem postulatów przedstawionych w wystąpieniu.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2016-01-11

Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (11.01.2016 r.) poinformował, że Ministerstwo w pełni podziela opinię Rzecznika dotyczącą efektywności stosowania systemu dozoru elektronicznego. Wyrazem takiego przekonania jest przygotowany przez Ministerstwo projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy, przywracający system dozoru elektronicznego jako jedną z form wykonywania wyłącznie kary pozbawienia wolności. Projekt ten, jako pilny, został skierowany w dniu 4 stycznia 2016 r. pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl