Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadamiania ofiar przestępstw o opuszczeniu zakładu psychiatrycznego przez sprawcę z dnia 2015-11-24


IX.517.9.2015

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadamiania ofiar przestępstw o opuszczeniu zakładu psychiatrycznego przez sprawcę.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu, że w polskim prawie nie została w pełni dokonana implementacja decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym. Decyzją ramową został nałożony na kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązek ustanowienia przepisów zapewniających osobom pokrzywdzonym przestępstwem pomoc i ochronę ich praw, w tym dostęp do ważnych dla nich informacji. Przepisy kodeksu karnego wykonawczego oraz kodeksu postępowania karnego zawierają zasady powiadamiania pokrzywdzonego o opuszczeniu przez sprawcę zakładu karnego lub aresztu śledczego. Nieobjęta ustawowymi regulacjami pozostaje natomiast sytuacja osób pokrzywdzonych przez sprawców, wobec których został orzeczony środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. Przepisy nie przewidują przekazywania tej grupie pokrzywdzonych informacji o opuszczeniu przez sprawcę zakładu psychiatrycznego, mimo iż w tych przypadkach istnieje wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu uzupełnienia obowiązujących regulacji prawnych w zakresie dostępu osób pokrzywdzonych przestępstwem do istotnych dla nich informacji.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2015-12-02

Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (02.12.2015 r.) w pełni podzielił stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich i jednocześnie poinformował o prowadzonych pracach legislacyjnych, przewidujących m.in. nowelizację unormowań kodeksu karnego wykonawczego. W ramach tych prac zaplanowano wprowadzenie regulacji nakazującej zawiadamianie, na wniosek pokrzywdzonego, o uchyleniu lub zmianie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia sprawcy w zakładzie psychiatrycznym bądź opuszczeniu przez sprawcę tego zakładu. Po przygotowaniu projekt zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl