Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Beata Pastwa-Wojciechowska

Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska - pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii UG.

Jej działalność naukowa od początków pracy zawodowej była powiązana z jednej strony z zainteresowaniami naukowymi i pracą kliniczną, a z drugiej z realizowanymi zadaniami dydaktycznymi w obszarze psychologii, zwłaszcza psychologii sądowo-penitencjarnej, klinicznej i seksuologii. We wszystkich tych działaniach starała się realizować dwa cele:

  1. poprzez systematyczne studia nad literaturą i pracę zarówno kliniczną, jak i badawczą, próbowała rozwiązać naukowe i praktyczne problemy dotyczące różnych obszarów psychologii sądowo-penitencjarnej i klinicznej, zwłaszcza koncentrujące się wokół zagadnień związanych z psychologią sądową (etycznymi i metodologicznymi aspektami opiniowania sądowo-psychologicznego), zaburzeniami osobowości (w szczególności psychopatii) oraz seksuologii (w zakresie opiniowania sądowego oraz pracy klinicznej i terapeutycznej ze sprawcami i ofiarami przestępstw seksualnych),
  2. poprzez pracę dydaktyczną i społeczną, podejmowaną w realizowanych przeze mnie projektach naukowych oraz zdobywanych systematycznie doświadczeniach klinicznych. W ten sposób próbowała rozwiązywać ważne problemy społeczne - stąd też jej zaangażowanie w pracę kliniczną i częste kontakty z psychologami praktykami, lekarzami oraz prawnikami, co umożliwiało poszukiwanie odpowiedzi w obszarze psychologii sądowo-penitencjarnej i wskazanie możliwości oddziaływań terapeutycznych bądź resocjalizacyjnych. 

Jest autorką licznych prac naukowych w tym: 3 monografii (Wybrane problemy orzecznictwa sądowo – psychologicznego w sprawach karnych (2000), Naruszanie norm prawnych w psychopatii. Analiza kryminologiczno-psychologiczna (2004), Psychopaci – sprawcy przestępstw seksualnych (2013) oraz licznych prac pod redakcją m.in. Człowiek w obliczu prawa (2008) czy Psychologia penitencjarna (2016), artykułów naukowych czy rozdziałów w pracach zbiorowych. Pełniła i pełni liczne funkcje na Uniwersytecie Gdańskim, m.in. była w latach 2008-2016 Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych UG a od roku 2005 pełni funkcję kierownika Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej.

Od roku 2008 jest też członkinią Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej, który jest afiliowany przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Za aktywność zawodową i organizacyjną była wielokrotnie odznaczana – m.in. w roku 2015 została odznaczona Złotą odznaka za zasługi w Służbie Penitencjarnej Minister Sprawiedliwości a w roku 2017 otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP za wkład w rozwój nauki polskiej. W latach 1995-2010 pełniła funkcję biegłego sądowego w zakresie psychologii i seksuologii w Sądzie Okręgowych w Gdańsku. 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-19 11:47:26
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-11-20 14:03:34
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk