Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrok NSA. Zwłoka w publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie może negatywnie wpływać na możliwość realizacji konstytucyjnego prawa obywatela do wznowienia postępowania sądowego.

Data:

W sprawie II FSK 1974/16 skarżąca spółka wniosła o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA ze względu na orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 28 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 31/14 o niezgodności z Konstytucją przepisów stanowiących podstawę do ustalenia przez organ egzekucyjny kosztów egzekucyjnych.

Rzecznik przystąpił do tego postępowania, popierając skargę spółki o wznowienie postępowania, a także wnosząc o uchylenie zapadłych w tej sprawie wyroków NSA i WSA w Warszawie oraz postanowień organów egzekucyjnych.

Przedstawiając to stanowisko Rzecznik miał w szczególności na względzie to, że zwłoka w publikacji wyroku Trybunału nie może negatywnie wpływać na możliwość realizacji konstytucyjnego prawa obywatela do wznowienia postępowania.

W ocenie Rzecznika, strona składając skargę o wznowienie postępowania przed publikacją wyroku działała w dobrej wierze i z należytą starannością. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego oczekiwały w tym czasie na publikację przez kilka miesięcy i strona nie mogła przewidzieć, czy i kiedy przedmiotowy wyrok zostanie opublikowany.

W wyroku z dnia 9 lutego 2017 r. NSA przychylił się do stanowiska Rzecznika. Wydanie tego wyroku spowodowało wyeliminowanie z obrotu prawnego aktu określającego spółce koszty egzekucyjne na kwotę ponad 35 milionów złotych.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk