Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostępność cyfrowa

Złóż wniosek dotyczący dostępności cyfrowej

Dostępność architektoniczna lub informacyjno–komunikacyjna.

Złóż wniosek dotyczący dostępności architektonicznej lub informacyjno–komunikacyjnej

Zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich stara się w najpełniejszym zakresie zapewnić dostęp do budynków Urzędu, publikowanych informacji i stron internetowych wszystkim Obywatelom.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Biuro RPO o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami1 . Informację można skierować na adres koordynator.dostepnosci@brpo.gov.pl lub biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Ponadto jeśli w siedzibie albo na stronie internetowej Biura RPO znajdują się utrudnienia powodujące, że osoba ze szczególnymi potrzebami ma trudność w załatwieniu swojej sprawy w Biurze RPO istnieje możliwość złożenia wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej i wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej2.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej można złożyć:

 • osobiście pod adresem Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
 • za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej biurorzecznika@brpo.gov.pl,
 • poprzez e-PUAP.

Można wykorzystać wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej albo napisać go samodzielnie.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z wnioskiem,
 • wskazanie strony internetowej (albo jej części), która ma być dostępna cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z wnioskiem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu (jeśli dotyczy).

Rozpoznanie wniosku:

Zapewnienie dostępności strony internetowej lub elementu strony internetowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w tym terminie, Biuro RPO powiadamia osobę występującą z wnioskiem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem.

Możliwa jest odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli Biuro RPO nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z wnioskiem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu.

Odwołanie:

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej we wniosku albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca wniosek ma prawo złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich skargę. Do rozpatrywania skarg w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 30 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wniosek jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o zapewnienie dostępności można złożyć:

 • osobiście pod adresem Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
 • za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej biurorzecznika@brpo.gov.pl,
 • poprzez e-PUAP.

Można wykorzystać wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej albo napisać go samodzielnie.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej załatwienie sprawy w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy).

Rozpoznanie wniosku:

Realizacja wniosku powinna nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Biuro RPO niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Biuro RPO niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewni dostęp alternatywny.

Odwołanie:

Jeżeli Biuro RPO, pomimo złożenia wniosku, nie zapewni dostępności można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności.

Po rozpatrzeniu skargi, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję, która: nakazuje zapewnić dostępność w określony sposób, w terminie nie krótszym niż 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie krótszym niż 60 dni, od dnia doręczenia decyzji, albo zwalnia z zapewnienia dostępności. Prezes Zarządu PFRON może też zakończyć postępowanie bez wydania decyzji i umorzyć całe postępowanie w przypadku, gdy skarga jest bezprzedmiotowa.


Przypisy:

1 - art. 29 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

2 - art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848)