Dostępność cyfrowa

Złóż wniosek dotyczący dostępności cyfrowej

Dostępność architektoniczna lub informacyjno–komunikacyjna.

Złóż wniosek dotyczący dostępności architektonicznej lub informacyjno–komunikacyjnej

Zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich stara się w najpełniejszym zakresie zapewnić dostęp do budynków Urzędu, publikowanych informacji i stron internetowych wszystkim Obywatelom.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Biuro RPO o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami1 . Informację można skierować na adres koordynator.dostepnosci@brpo.gov.pl lub biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Ponadto jeśli w siedzibie albo na stronie internetowej Biura RPO znajdują się utrudnienia powodujące, że osoba ze szczególnymi potrzebami ma trudność w załatwieniu swojej sprawy w Biurze RPO istnieje możliwość złożenia wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej i wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej2.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej można złożyć:

 • osobiście pod adresem Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
 • za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej biurorzecznika@brpo.gov.pl,
 • poprzez e-PUAP.

Można wykorzystać wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej albo napisać go samodzielnie.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z wnioskiem,
 • wskazanie strony internetowej (albo jej części), która ma być dostępna cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z wnioskiem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu (jeśli dotyczy).

Rozpoznanie wniosku:

Zapewnienie dostępności strony internetowej lub elementu strony internetowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w tym terminie, Biuro RPO powiadamia osobę występującą z wnioskiem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem.

Możliwa jest odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli Biuro RPO nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z wnioskiem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu.

Odwołanie:

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej we wniosku albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca wniosek ma prawo złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich skargę. Do rozpatrywania skarg w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 30 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wniosek jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o zapewnienie dostępności można złożyć:

 • osobiście pod adresem Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
 • za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej biurorzecznika@brpo.gov.pl,
 • poprzez e-PUAP.

Można wykorzystać wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej albo napisać go samodzielnie.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej załatwienie sprawy w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy).

Rozpoznanie wniosku:

Realizacja wniosku powinna nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Biuro RPO niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Biuro RPO niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewni dostęp alternatywny.

Odwołanie:

Jeżeli Biuro RPO, pomimo złożenia wniosku, nie zapewni dostępności można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności.

Po rozpatrzeniu skargi, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję, która: nakazuje zapewnić dostępność w określony sposób, w terminie nie krótszym niż 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie krótszym niż 60 dni, od dnia doręczenia decyzji, albo zwalnia z zapewnienia dostępności. Prezes Zarządu PFRON może też zakończyć postępowanie bez wydania decyzji i umorzyć całe postępowanie w przypadku, gdy skarga jest bezprzedmiotowa.


Przypisy:

1 - art. 29 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

2 - art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848)