Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

* - oznaczenie pola, które należy wypełnić (zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.))

1. Dane wnioskodawcy:

Dane osobowe
Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.
Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.
Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.
Dane adresowe
Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.
Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.
Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.
Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.
Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.
Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.
Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.
Dane kontaktowe

Proszę wybrać formę kontaktu.

Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.
Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.
Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.
Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.

Treść wniosku
Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.

Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.

Prawidłowo.
Pole wymagane, proszę wypełnić.

Wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 20 MB. Ilość załączników nie może być większa niż 20 sztuk. Wielkość przesłanego wniosku nie może być większa niż 120MB (załączniki wraz z tekstową treścią wniosku).

Dozwolone są załączniki typu: .7z, .avi, .css, .csv, .dgn, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .geotiff, .gif, .gml, .gz, .gzip, .html, .jp2, .jpeg, .jpg, .m4a, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpeg4, .mpg, .msg, .odp, .ods, .odt, .ogg, .ogv, .ott, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .rng, .rtf, .svg, .tar, .tif, .tiff, .tls, .txt, .wav, .xhtml, .xls, .xlsx, .xps, .xsd, .xsl, .xslt, .zip, .zipx .

Poniższe informacje przekazywane są zgodnie z postanowieniami art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako RODO i stanowią część Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, przyjętej przez Rzecznika Praw Obywatelskich – dalej jako RPO. Więcej informacji o RPO oraz o tym, jak chronione są dane osobowe w Biurze RPO, znajduje się pod adresem: bip.brpo.gov.pl.

Kierując do RPO wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej należy pamiętać, że zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.) powinien on zawierać:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Brak tych danych uniemożliwi RPO rozpatrzenie wniosku i zawiadomienie wnioskodawcy o decyzji.

Administratorem tak przekazanych danych osobowych jest Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą przy al. Solidarności 77 w Warszawie.

Zgromadzone dane służą do rozpatrzenia wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej, w tym zarejestrowania, podjęcia działań oraz udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

O ile to niezbędne, w ograniczonym zakresie dostęp do danych mogą mieć podmioty, z którymi współpracuje RPO, wyłącznie jednak na podstawie udokumentowanego polecenia i ustalonych zasad, np. pracownicy i współpracownicy RPO, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, świadczące działalność pocztową i inne, a także umocowane podmioty na podstawie przepisów prawa, np. Policja.

Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez przypisywanie wnioskodawcy do grupy osób o podobnych potrzebach czy sposobie życia, tj. w formie profilowania.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, w tym zgodnie z przyjętym w Biurze RPO Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (JRWA) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Osoba, której dane RPO przetwarza, może zwrócić się o informacje na temat swoich danych osobowych, w tym o dostęp do nich, o sprostowanie lub ograniczenie ich przetwarzania. Ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed właściwym sądem, jeżeli przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa.

W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się listownie na adres Biura RPO lub elektronicznie pod adresem: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl .