• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

rejestr umów

Usługi dostępu do internetu i łączności stacjonarnej

Kompleksowa usługa osób i mienia wybranych obiektów BRPO

Dostawa systemu informacji prawnej "LEX OMEGA"

Przygotowanie i dostarczenie gotowych potraw (catering) dla 30 osób do BRPO ul. Długa23/25 w Warszawie

Zakup i wdrożenie oprogramowania Veem Avalibility Suite 

Przygotowanie rozdziału do publikacji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pt. "Postępowania w sprawach o ustalenie płci - przewodnik dla sedziów i pełnomocników".

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów BRPO przy ul. Długiej i Al. Solidarności w Warszawie

Pełnienie przez Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwiazanymui z realizacją robót bydowalnych prowadzonych w sidzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

Robota budowlana polegająca na wymianie i restauracji stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz drzwi wiatrołapów w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

Korekta robocza raportu rocznego Zespołu "Krajowy Mechanizm Prewencji”

Realizacja badania pt. „Świadomość prawna w zakresie równego traktowania. Edycja czwarta” – badanie typu omnibus na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej.

Usługi stałego, bieżącego nadzoru i doradztwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Przygotowanie baz danych, uzyskanych na podstawie  kodowania informacji odnoszącej się do równego traktowania w przygotowanym wcześniej zbiorze programów profilaktyczno-wychowawczych dla szkół podstawowych.

Wygłoszenie prezentacji podczas konferencji online "Kryzys psychiczny aktywistek i aktywistów. Jak zapobiegać i wspierać?"

Wygłoszenie prezentacji podczas konferencji online "Kryzys psychiczny aktywistek i aktywistów. Jak zapobiegać i wspierać?"

Świadczenia przez Operatora na rzecz Abonenta usług telekomunikacyjnych

Monitorowanie sygnałów lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru zlokalizowanego w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Dostawa samochodu osobowego

Zaprojektowanie makiety publikacji BRPO podsumowującej VII kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich

Przygotowanie projektów 60 opinii

Analiza ankiet zebranych w jednostkach penitencjarnych, dotyczących osób chorych psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, opisanie tej analizy i wniosków jakie z niej płyną

Usługa gwarantowanego wsparcia dla systemu firewall Palo Alto Networks VM100

Dystrybucja energii elektrycznej

Konserwacja urządzeń sanitarnych

Przygotowanie publikacji elektronicznej „Wznowienie postępowania karnego na podstawie rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”

Korzystanie z systemu informacji prawnej Legalis

Usługa konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych zamontowanych w budynkach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, w tym konsewrwacja oraz prace dodatkowe

Opracowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ekspertyzy, zwanej w dalszej części umowy „dziełem”, dotyczącej możliwości dokonywania zmian w planie finansowym przez Zamawiającego, jako dysponenta części budżetowej, w tym w szczególności: czy może on zwiększać w trakcie roku budżetowego limit wydatków na składki społeczne i Fundusz Pracy? Czy wydatki te podlegają ograniczeniu określonemu w art. 171 ust. 7 ustawy o finansach publicznych?

Serwis i wsarcie dla usług wydruku Kayleigh

Serwis i utrzymanie oprogramowania Asseco Softlab ERP

Dostawa 2 sztuk komputerów

Dostawa 10 sztuk komputerów przenośnych

Wsparcie Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej w zakresie zadań organizacyjnych związanych z działalnością RPO

Świadczenie usługi wsparcia technicznego systemu firewall Palo Alto Networks VM-100

Usługa sprzątania budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zlecenie obsługi kuchenek, sal konferencyjnych, dystrybucja zamówień oraz poczty między budynkami BRPO.

Dostawa 30 sztuk komputerów przenośnych.

Dostawa materiałów biurowych.

Szczepienia ochronne przeciwko WZW typu B oraz tężcowi.

Dostawa materiałów czystościowych/higienicznych.

Opracowanie graficzne, skłąd, łamanie, przygotowanie do druku, korekty robocze oraz druk.

Dostęp do płatnych treści - kursu eTutor angielski

Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywtaelskich

Wykonanie usługi cateringowej w d niu 27 lutego 2020 r. podczas uroczystości wręczenia Odnzaki Honorowej "Za zasługi dla ochrony praw człowieka"

Przygotowanie cateringu na konferencję

Wytwarzanie, wydawanie, zawieszanie i unieważnianie kwalifikowanych certyfikwatków i kwalifikowanych znacznikow czasu

Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z obsługą techniczną dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przygotowanie cateringu dla 80 osób na konferencję "Kryzys psychiczny w organizacjach pozarządowych oraz ruchach nieformalnych"

Świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1.02.2019 roku do 31.01.2020 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Usługa serwisowa Modułu Informacji Prawnej 2 wraz z usługa rozwoju

Przygotowanie i prowadzenie przez Wykonawcę indywidualnych szkoleń z języka: angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

Umowa o świadczeniu pomocy prawnej

Wykonanie fotografii dokumentujących uroczystość wręczenia pracownikom BRPO odznaczeń państwowych za wzorowe i wyjatkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Wsparcie Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej w zakresie działań organizacyjnych

Udostepnienie Zamawiającemu 5 miejsc parkingowych

Przygotowanie cateringu dla 80 osób podczas wręczenia Odznaczeń Państwowych  w BRPO

Przygotowanie cateringu dla 200 osób podczas uroczystości wręczenia Odznaki Honorowej w Kinie Atlantic

Przygotowanie realcji fotograficznej z uroczystości wręczenia Odznaki Honorowej za zasługi dla ochrony praw człowieka.

Najem Sali Kinowej w budynku Kina Atlantic w Warszawie

Wykonywanie czynności związanych z obsługa asystencką Rzecznika Praw Obywatelskich

Udzielenie przez ZAiKS licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS

Opieka serwisowa i gwarancyjna oprogramowania SIMPLE.ERP

Organizacja działań integracyjnych podczas spotkania z pracownikami BRPO

Przedmiotem umowy jest zapewnienie konceru pt. "Kobieta do zjedzenia w wykonaniu Magdaleny Smalary"

Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą 8 sztuk telefonów komórkowych21789

Przegląd publikacji medialnych i stworzenie elektronicznej bazy danych wyszukanych przekazów medialnych

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

Prezentacja utworów artystycznych podczas pierwszego dnia III Kongresu Praw Obywatelskich

Przygotowanie zestawienia wyników kontroli lokali wyborczych dokonanych w związku z wyborami do Parlamentu zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.

Wykonanie graficznego opracowania łącznie 6 sesji III kongresu Praw Obywatelskich 

Prezentacja utworów artystycznych podczas pierwszego dnia III Kongresu Praw Obywatelskich

Prezentacja utworów artystycznych podczas pierwszego dnia III Kongresu Praw Obywatelskich

Prezentacja utworów artystycznych podczas pierwszego dnia III Kongresu Praw Obywatelskich

Redakcja językowa stenogramu konfrencji "(Nie)zapomniane cmentarze"

Aktualizacja, zasilenie i modyfikacja aplikacji do zarządzania planem urlopów wypoczynkowych na 2020 r. dla pracowników BRPO

Wykonanie fotografii podczas III Kongresu Praw Obywatelskich

Usługa cateringu podczas III Kongresu Praw Obywatelskich

Dostawa oryginalnego osprzętu i akcesoriów komputerowych

Wykonanie dzieła w postaci zapisu rysunkowego wystąpień i prezentacji podczas wskazanych przez Zamawiającego paneli w ramach III Kongresu Praw Obywatelskich

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich

Dostawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych

Przeprowadzenie szkolenia "Zamknięcie roku 2019, sporządzenie sprawozdania finansowego według nowych zasad z uwzględnieniem prezentowania danych w informacji dodatkowej, a także zmiany związane z nowym obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności i pozostałymi zmianami w państwowych jednostkach budżetowych wraz z wybranymi zagadnieniami z rachunkowości budżetowej"

Usługa przygotowania cateringu dla 150 osób w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostawa subskrypcji oprgramowania standardowego Office 365 Enterprise E# w ramach programu CSP

Dostawa wydawnictw ciągłych - prasy codziennej oraz innych periodyków w tym dostępu do prenumeraty elektronicznej - Pakiet I, III

Usługi telekomunikacyjne w zakresie serwera dedykowanego

Aktualizacja programu STOCK oraz świadczenie usługi wsparcia w użytkowaniu programu STOCK the Assets Ninja

Dostawa wydawnictw ciągłych - prasy codziennej oraz innych periodyków w tym dostępu do prenumeraty elektronicznej - Pakiet V, VI, VII

Sprzedaż wraz z dostawą 45 sztuk komputerów

Spisanie nagrań konferencji pt. "Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera" i "(Nie)zapomniane cmentarze".

Dostawa wydawnictw ciągłych - prasy codziennej oraz innych periodyków w tym dostępu do prenumeraty elektronicznej - Pakiet II i IV

Catering podczas "Konferencji 18+"

Opracowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników BRPO

Opracowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników BRPO

Opieka medyczna dla osób biorących udział w III Kongresie Praw Obywatelskich  

Opracowanie graficzne, skład, łamanie i druk publikacji 

Przeniesienie praw autorskich majątkowego do fotografii wykonanych w czasie spotkania "Współczesne wyzwania dla ochrony praw człowieka"

Konserwacja dźwigu osobowego

Profesjonalne niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

Wykonanie kompleksowej usługi mycia okien

Tłumaczenie ustne symultaniczne dwóch wydarzeń organizowanych przez BRPO

Świadczenie kwalifikowanych usług zaufania, polegających na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważanianiu kwalifikowanych certyfikatów i kwalifikowanych znaczników czasu.

Pięć elektronicznych dostępów do bazy czasopism prawniczych on-line "LEX Czasopism"

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Dzierżawa parkingu

Przygotowanie cateringu dla 80 osób podczas seminarium

Catering podczas Gali wręczenia Nagrody im. Doktora Macieja Lisa

Usługa cateringu podczas uroczystości wręczenia Odznaki Honorowej "Za zasługi dla ochrony praw człowieka"

Wykonywanie czynności związanych z obsługą asystencką, wyszukiwaniem materiałów do wystąpień, kontaktem z podmiotami zewnetrznymi, sporządzaniem notatek na polecenie RPO, wsparciem przy zadaniach organizacyjnych związanych z Kongresem Praw Obywatelskich.

Ilościowe badanie społeczne typu omnibus pt. "Udział kobiet w życiu publicznym"

Usługa tłumaczenia ustnego symultanicznego z j. polskiego na angielski i odwrotnie oraz obsługi technicznej podczas uroczystości wręczenia odznaki honorowej Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 5 listopada 2019 roku.

Usługa tłumaczenia ustnego symultanicznego z j. polskiego na angielski i odwrotnie oraz obsługi technicznej podczas wykładu wygłoszonego przez Prof. Andreasa Sajo dniu 5 listopada 2019 roku.

Umowa o świadczeniu pomocy prawnej

Zakup usługi wsparcia Proget A&W

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki psychologicznej i udział w wizytacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Świętej Śiostry Faustyny

Transkrypcja nagrania przebiegu dyskusji w języku angielskim

Czynności związane z przekazywaniem dokumentacji do Archiwum Zakładowego oraz pomoc w wykonywaniu bieżących czynności wspomagających pracę Wydziału Spraw Personalnych i Dyrektora Generalnego

Usługa polegająca na modyfikacji aplikacji Archiwum Zakładowe.

Pomoc prawna.

Wykonanie napisania rozdziału poświęconego wpływowi pozbawienia wolności na stan psychiczny osób po traumie, który zostanie wykorzystany w publikacji KMP.

Opracowanie pytań do ogólnopolskiego badania typu Omnibus w zakresie udziału kobiet w życiu publicznym

Systematyczna dostawa dostępu do prenumeraty elektronicznej INFORLEX EXPERT

Profesjonalne niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

Audyt strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl i bip.rpo.gov.pl

Opracowanie ekspertyzy z zakresu opieki psychiatrycznej świadczonej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Leśny"

Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych

Opracowanie dokumentu roboczego pod nazwą "Strategia informatyzacji BRPO na podstawie przeprowadzonego w BRPO audytu obecnego stanu informatyzacji"

Usługa cateringu podczas konferencji "(NIE)zapomniane cmentarze"

Analiza i przygotowanie opracowania pt. "Analiza dokumentów i polityk publicznych w zakresie wspierania udziału kobiet w życiu publicznym"

Zakup 400 szt. Licencji oraz wsparcia producenta Traps Advanced Endpoint Protection for agents, tier A.

Analiza i przygotowanie opracowania pt. "Kobiety w wyborach do Parlamentu 2019: Analiza ilościowa list kandydatów i zwycięzców w yborach w wyborach do Sejmu i Senatu pod kątem obecności kobiet i czynników determinujących wygraną"

Usługa pomocy prawnej

Przedłużenie subskrypcji oprogramowania Office 365 E3 dla 380 użytkowników

Opracowanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej świadczonej na rzecz mieszkańców placówki całodobowej opieki Dwór Seniora "Zielone Wzgórze" w Koleczkowie

Kompleksowa usługa transmisji internetowej i zapewnienie zapisu archiwalnego transmisji internetowej

Zakup licencji dostępowych CAL

Kompleksowa dostawa i dystrybucja/przesył energii cieplnej do budynku przy ul. Długiej 23/25

Oddanie w najem budynku znajdującego się przy ul. Marszałka Piłsudckiego 67 w Łodzi w celi organizacji i przeprowadzenia spotkania Rady Społecznej w dniu 20 wrzesnia 2019 r.

Szkolenie na temat nowelizacji KPC z 2019 r. dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
Przedłużenie rocznej polisy serwisowej dla zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWASQL
Wykonanie usługi cateringu dla 70 osób podczas konferencji "Środowisko - coraz ważniejsze prawo (?) człowieka" która odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie
Tłumaczenie z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług z zakresu medycyny pracy
Najem Sali kinowej z dostępem do internetu

Kompleksowa usługa konserwacji systemu telefonicznej łączności wewnątrzzakładowej.

Ekspertyza z zakresu opieki psychologicznej na rzecz wychowanków Zakładu Poprawczego w Witkowie
Ekspertyza z zakresu opieki psychiatrycznej dla pacjentów Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku, korekty robocze oraz druk a także wykonanie wersji elektronicznych biuletynów RPO

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na potrzeby wyłączenia ogólnodostępnego parkowania przed budynkiem BRPO, al. Solidarności 77 w Warszawie oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień

Wykonywanie obowiązków związanych z zabezpieczeniem spotkań z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich
Wykonywanie obowiązków związanych z zabezpieczeniem spotkań z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich
Świadczenia przez Operatora na rzecz Abonenta Usług Telekomunikacyjnych
Opracowanie ekspertyzy na temat charakteru prawnego oraz możliwości zaskarżenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich w drodze sądowoadministracyjnej uchwał podjętych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego odnoszących się w swojej treści do "ideologii LGBT"
Przygotowanie zestawienia wyników kontroli lokali wyborczych dokonanych w związku z wyborami do PE
Analiza i przygotowanie opracowania "Analiza danych zastanych w zakresie udziału kobiet w życiu publicznym"
Analiza i przygotowanie opracowania "Analiza przekazu medialnego oraz dostępnych badań i dokumentów zastanych w odniesieniu do zjawiska przemocy wobec mężczyzn"

Kontrola stanu technicznego siedziby zamawiającego przy ul. Długiej i Al. Solidarności w Warszawie

Udział w wizytacji oraz wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki psychologicznej na podstawie materiałów zebranych podczas wizytacji w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Braci Albertynów w Częstochowie

Dostępy do systemu informacji prawnej "Lex Omega"

Dostawa sprzętu komputerowego, osprzętu i akcesoriów komputerowych

Dostawa sprzętu komputerowego, osprzętu i akcesoriów komputerowych

Wykonanie badania społecznego pt. "Badanie w zakresie wdrożenia zaleceń CEDAW - opinie i doświadczenia ekspertów"

Usługa najmu oraz montażu hali namiotowej podczas Pol'and'Rock Festival

Kompleksowa usługa rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line aktywności RPO podczas Pol'and'Rock Festival

Dostawa materiałów promocyjnych z logo RPO

Tłumaczenie konsekutywne z j. angielskiego na polski i odwrotnie podczas konferencji prasowej RPO

Tłumaczenie konsekutywne z j. polskiego na angielski i odwrotnie, podczas debaty organizowanej przez BRPO podczas Open'er Festival

Bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw do pojazdów samochodowych

Autoryzowana usługa serwisowa dla UPS-a

Świadczenie usługi obsługi prawnej

Świadczenie usługi obsługi prawnej

Usługi telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych

Sprzedaż wraz z dostawą osprzętu i akcesoriów komputerowych

Przedmiot umowy stanowi opracowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ekspertyzy z zakresu opieki psychiatrycznej dla pacjentów, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w Szpitalu Neuropsychiatrycznym przy ul. Abramowickiej 2, 20-442 Lublin na podstawie czynności zrealizowanych w trakcie wizytacji jednostki przez pracowników KMPT w dniach 2-3 lipca 2019 r.

Świadczenie pomocy prawnej

Usługi przewozu osób oraz innych usług związanych z przewozami

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków BRPO

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki psychologicznej i udział w wizytacji w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu

Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego związanego z realizacją robót budowlanych (modernizacji) prowadzonych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie (Etap 1B).

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy

Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku, korekty robocze oraz druk Biuletynu RPO oraz wykonanie wersji elektronicznej Biuletynu RPO

Świadczenie usługi obsługi prawnej

Najem lokalu użytkowego we Wrocławiu w budynku przy ul. Wierzbowej 5-5a

Przygotowanie opracowania "Rozwój ruchów samopomocowych osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego jako przeciwdziałanie dyskryminacji, stygmatyzacji i wykluczeniu. Dziś i jutro. Rekomendacje działań"

Zmówienie programu Legalis ONLINE wraz z modułami na 6 stanowisk

Wykonywanie usług konserwacyjnych instalacji i urządzeń sanitarnych wodnokanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania

Ekspertyza z zakresu opieki psychiatrycznej dla pacjentów, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie

Pielęgnacja zieleni terenu zewnętrznego przy budynkach BRPO w Warszawie

Świadczenie usługi gwarantowanego wsparcia dla systemu firewall Palo Alto Networks VM100 wraz z rocznymi subskrypcjami

Zapewnienie cateringu dla 80 osób podczas konferencji "Karta praw podstawowych"

Współpraca w zakresie przygotowania sprawozdania z działalności RPO oraz stanu przestrzegania praw obywatelskich w 2018 roku

Graficzne opracowanie programu konferencji "Karta Praw Podstawowych UE i jej znaczenie dla polskiego systemu prawnego" oraz projekt dwóch grafik informacyjnych

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy

Usługa serwisowa, rozwojowa, subskrypcji i wymiany wersji w odniesieniu do programu.

Usługa konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych zamontowanych w budynkach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, w tym konserwacja w zakresie podstawowym oraz prac dodatkowych

Wykonanie ekspertyzy za zakresu opieki psychologicznej na podstawie materiałów zebranych podczas wizytacji w dniach 7-8 maja 2019 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Wrocławiu

Wykonanie ekspertyzy za zakresu opieki psychologicznej na podstawie materiałów zebranych podczas wizytacji w dniu 14 maja 2019 r. w placówce całodobowej opieki Labirynt w Olsztynie

1) opracowanie  raportu „Znaczenie i implikacje prawne oraz społeczno-polityczne Marszu Polskiej Niepodległej który odbył się 11 listopada 2018” na podstawie przeprowadzonych badań indywidualnych, grupowych i grup fokusowych;
2) sporządzenie transkrypcji z nagranych wywiadów indywidualnych  i grupowych oraz grup fokusowych;
3) opracowanie analizy treści medialnej nie mniej niż 20 artykułów prasowych objętych przedmiotem badania.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją robót budowlanych

Świadczenie usługi polegającej na obsłudze technicznej tłumaczenia symultanicznego

Usługi serwisu i wsparcia dla systemu wydruków Kayleigh oraz kompleksowa usługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek

Ekspertyza dotycząca prawidłowości opieki medycznej w Domu Opieki Społecznej "nad Potokiem" w Radomiu przy ul. A.Struga 88

Zakup dodatkowego modułu retro-konwersji do eksploatowanego w BRPO zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką "SowaSQL Standard"

Ekspertyza dotycząca prawidłowości opieki medycznej w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym "Dom rodzinny" w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Przytorowej 1

Kompleksowa obsługa serwisowa 27 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych

Roboty budowlane (modernizacje) prowadzone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej w Warszawie

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej w Domu Opieki Seniora "Elite Prestige" w Kwidzynie

Przygotowanie cateringu dla 130 osób podczas spotkania RPO z pracownikami biura

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy

Świadczenie usługi obsługi prawnej

Dostawa materiałów biurowych

Udzielenie przez ZAiKS licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS

Usługa tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego i odwrotnie podczas konferencji prasowej RPO

Serwis i konserwacje systemów alarmowych

Wykonanie czynności zwiazanych z przekazywaniem dokumentacji zgromadzonej w składzie chronoligcznym Kancelarii Ogólnej

Opracowanie opinii w zakresie zgodności z Konstytucją RP regulaminów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów nt "Ruch samopomocowy osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego jako przeciwdziałanie dyskryminacji, stygmatyzacji i wykluczeniu. Dziś i jutro"

Dostawa paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego

Warsztaty z zakresu technik radzenia sobie ze stresem oraz prowadzenia konsultacji on-line.

Szczepienia ochronne

Sprzedaż wraz z dostawą osprzętu i akcesoriów komputerowych

Najem samochodu kampingowego marki BENIMAR SPORT 343

Usługa sprzątania budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Opracowanie 50 projektów opinii w sprawach przekazanych, wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa karnego

Przedmiotem umowy jest sporządzenie raportu z badania eksploracyjnego na temat Marszu Polski Niepodległej we Wrocławiu z 11 listopada 2018 r., przeprowadzonego 15 i 16 lutego br.  w formie 5 wywiadów pogłębionych. Dodatkowo zamówienie obejmuje opracowanie docelowego projektu badawczego na ten sam temat. W ramach badania będą przeprowadzone tzw. interwencje socjologiczne oraz analiza mediów drukowanych.  Zamówienie obejmuje również sporządzenie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów.

Konserwacja systemów klimatyzacji

Usługi tłumaczeń pisemnych

Usługa transkrypcji dokumentów z pisma punktowego Braill'a na tradycyjny druk i odwrotnie

Wykonanie koncertu w duecie z pianistą podczas wydarzenia

Catering dla 200 osób podczas wydarzenia w Mazowieckim Instytucie Kultury

Pomoc prawna, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w zakresie zamówień publicznych, z wyłączeniem prawa pracy

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy

Wykonanie fotografii podczas wydarzenia

Szkolenie dotyczące instruktażu z zasad bezpieczeństwa

Świadczenie pomocy prawnej

Szkolenie dotyczące instruktażu z zasad bezpieczeństwa

Szkolenie dotyczące monitoringu internetu oraz bezpieczeństwa sieci

Tłumaczenia na język migowy konferencji tematycznych i spotkań

Sukcesywna dostawa materialów czystościowych 

Pomoc prawna, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w zakresie zamówień publicznych, z wyłączeniem prawa pracy.

Świadczenie usługi obsługi prawnej

Szkolenie dotyczące instruktażu z zasad bezpieczeństwa

Świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1.02.2019 roku do 31.01.2020 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

 

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej oraz udział w wizytacji Domu Seniora "Wśród swoich" w Konstantynowie Łódzkim

Szkolenie dotyczące instruktażu z zasad bezpieczeństwa

Opieka gwarancyjna i serwisowa SIMPLE

Przygotowanie i opracowanie samodzielnie projektów 100 opinii wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa karnego wykonawczego.

Szkolenie w formie indywidualnego kursu z języka angielskiego

Świadczenie kwalifikowanych usług zaufania, polegających na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważanianiu kwalifikowanych certyfikatów i kwalifikowanych znaczników czasu.

Dostawa wody

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki psychologicznej o oddziaływań terapeutycznych świadczonych na rzecz pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysocjacyjnym

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej w Domu Pomocy Społecznej dla kombatantów w Warszawie

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki psychiatrycznej pacjentów w Krajowy Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym w Gostyninie

Wykonywanie usług serwisowych dotyczacych naprawy błędów ujawnionych w trakcie eksploatacji aplikacji o nazwie Moduł Informacji Prawnej; usługa rozwoju moduły statystycznego

Transkrypcja tekstu

Usługa tłumaczeń pisemnych

Przekazanie licencji wyłącznej do artystycznego wykonania utworów

Tłumaczenie symultaniczne i obsługa techniczna tłumaczeń z języka polskiego na język angielski i odwrotnie

Świadczenie usługi obsługi prawnej

Świadczenie usługi obsługi prawnej

Usługa wsparcia w użytkowaniu programu o nazwie STOCK the Assets Ninja"

Monitoring mediów

Hosting strony internetowej www.brpo.gov.pl

Catering podczas spotkania z byłymi więźniami Mathausen-Gusen

Wykonanie krótkiego recitalu dnia 18 grudnia 2018 r.

Organizacja działań integracyjnych podczas spotkania 18 grudnia 2018 r.

Przygotowanie artykułu do monografii pt. "Europejska Konwencja Bioetyczna. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce"

Udostępnienie 5 miejsc parkingowych funkcjonujących w systemie całodobowym

Opracowanie prac graficznych bedacych relacją paneli dyskusyjnych

Catering dla 100 osób

Dostawa wydawnictw ciągłych - prasy codziennej

Krajowe oraz międzynarodowe usługi kurierskie

Wykonanie fotografii dokumentujących II kongres Praw Obywatelskich

Przygotowanie do druku biuletynów RPO

Wykonanie statuetki

Wykonanie zapisu rysunkowego wystąpienia i prezentacji podczas II Kongresu Praw Obywatelskich

Dostęp do płatnych treści w ramach serwisu www.etutor.pl

Szkolenie na temat "Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm i przedsiębiorstw"

Szkolenie na temat "Prawo pracy"

Opracowanie wzoru ankiety dotyczącej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wydarzeń

Systematyczna dostawa przez Wykonawcę zamówionych przez Zamawiającego wydawnictw ciągłych - prasy codziennej oraz innych periodyków - PAKIET:II, V, VI, VII

Przygotowanie aplikacji do zarządzania planem urlopów wypoczynkowych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Opieka medyczna dla osób biorących udział w II Kongresie Praw Obywatelskich

Przygotowanie skanów z warstwą tekstową wyciągów z raportów powizytacyjnych Zespołu KMP oraz odpowiedzi organów na te raporty

Dostawa wydawnictw ciągłych - prasy codziennej

Recenzja naukowa o objętości ok. 10 stron raportu

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych

Usługa rejestracji audowizualnej oraz transmisji on-line poprzez strony internetowe BRPO konferencji "Instytucja małego świadka koronnego - praktyka, kontrowersje, wyzwania"

Prenumerata elektroniczna publikacji INFORLEX EXPERT w wersji SUPERPREMIUM NET-OPEN

Wykonanie 7 kompletów odznaki honorowej ustanowionej przez Prezydenta RP "Za zasługi dla Ochrony Praw Człowieka"

Dostawa 400 sztuk licencji (wieczystych) dostępowych na użytkownika - Microsoft Windows Server 2019 USR CAL GOV

Przygotowanie rozdziału na temat dopuszczalności wtórnego przetwarzania ludzkiego materiału biologicznego w świetle Europejskiej Konwencji Bioetycznej

Dostawa materiałów promocyjnych

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej oraz udział w wizytacji w Domu Opieki "Florans"

Przygotowanie raportu zawierający analizę stosowanych przez Policję i Prokuraturę metodologii gromadzenia danych dotyczących przestępstw motywowanych nienawiścią ze względu na rasę, pochodzenie narodowe i etniczne, wyznanie lub bezwyznaniowość, analizę danych

Zapewnienie cateringu dla 80 osób podczas konferencji "Instytucja małego świadka koronnego" - praktyka, kontrowersje, wyzwania" w dniu 6 grudnia 2018 r.

Realizacja badania ilościowego "Dostępność opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami"

Dostawa oprogramowania i udzielenie czterech wieczystych licencji na nagrywanie rozmów TELESIS RCR dla czterech abonentów

Opracowanie narzędzia elektronicznego w postaci ankiety 

Konserwacja dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku przy Al. Solidarności 77 w Warszawie

Dostawa 6 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych

Udostępnienie 5 elektronicznych dostępów do baz danych

Dostawa 120 foteli

Kompleksowa usługa rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line

Przygotowanie cateringu na uroczystość wręczenia nagrody im. Dr. Macieja Lisa

Profesjonalne niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

Tłumaczenie ustne sumultaniczne z j. polskiego na j. angielski i na odwrót, wraz z obsługa techniczna

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej na podstawie materiałów zebranych podczas wizytacji w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku

Wdrożenie usługi oprogramowania OFFICE 365 wraz z wsparciem powdrożeniowym

Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe "Aniew" Spółka Jawna Wojciech Anielski, łukasz Anielski ul. Floriańska 9, 41-200 Sosnowiec

Ekspertyza dotycząca sprawdzenia stanu realizacji zaleceń z zakresu dostosowania infrastruktury ZK w Bydgoszczy - Fordonie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

  Licencja do wykorzystania fotografii Chrisa Niedenthala

Dostawa osprzętu i akcesoriów komputerowych

Przygotowanie zestawienia wyników kontroli lokali wyborczych

Dostawa 51 sztuk telefonów komórkowych oraz 51 licencji na oprogramowanie Samsung KNOX Workspace (bez intsalacji).

Przygotowanie i opracowanie samodzielnej publikacji naukowej do monografii w Biurze BRPO

Opracowanie rozdziału w monografii "Europejska Konwencja Bioetyczna. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce"

Wynajem i serwis mat wejściowych

Zapewnienie cateringu dla 100 osób podczas spotkania współautorów Księgi Jubileuszowej

Opracowanie rozdziału w monografii "Europejska Konwencja Bioetyczna. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce"

Opracowanie rozdziału w monografii "Europejska Konwencja Bioetyczna. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce"

Opracowanie rozdziału w monografii "Europejska Konwencja Bioetyczna. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce"

Opracowanie rozdziału w monografii "Europejska Konwencja Bioetyczna. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce"

Dostawa depozytorów kluczy - 2 sztuki

Raport na podstawie badania ilościowego dot. biernych praw wyborczych kobiet

Zakup wraz z dostawą 100 sztuk licencji dożywotnich dla systemu Proget MDM wraz ze wsparciem i wraz z usługą wdrożenia

Kompleksowa usługa rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line 

Przegląd i konserwacja klimatyzatorów w siedzibach BRPO

Zakup niezbędnych materiałów oraz montaż bramy garażowej w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Dostawa 1 sztuki MacBooka PRO model MPXT2ZE/A

Realizacja badania "Bierne prawa wyborcze kobiet 2018"

Najem boiska do piłki nożnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie

Najem Sali nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie

Przygotowanie szkolenia oraz przygotowanie materiałów dot. "Protokołu dyplomatycznego"

Świadczenie pomocy prawnej

Szkolenie "najnowsze orzecznictwo ETPC oraz TSUE dot. prawa do rzetelnego procesu karnego w kontekście najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego"

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą urządzeń i wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Dostawa urządzeń i wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Zakup niezbędnych materiałów oraz montaż systemu alarmowego w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Roboty budowlane polegające na wymianie okien w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Przygotowanie do druku i druk publikacji Biuletynu RPO oraz wykonanie wersji elektronicznej Biuletynu RPO

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej na podstawie materiałów zebranych podczas wizytacji w dniach 15-16.10.2018 r. w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Grębiszewie

Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących prawa oświatowego oraz konultacjach z zakresu wiedzy pedegogicznej

Zakup 400 szt. licencji oprogramowania Traps Advanced Endpoint Protection for agents wraz ze wsparciem producenta oraz usługa wdrożenia rozwiązania

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na wymianie okien w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Przygotowanie opinii prawnych w tym konsutlacji zadań z zakresu działalności BPT we Wrocławiu

Spisanie nagrań konferencji pt. "Alzhaimer w rodzinie - jak diagnozować, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom"

Przygotowanie artykułu do monografii "Terapia osób z zaburzeniami preferencji"

Wykonanie i montaż dwóch dławików indukcyjnych w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Catering dla 100 osób podczas uroczystości wręczenia odznaki honorowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Doprojektowanie i zaprojektowanie w CMS Drupalu modernizacji strony internetowej zamawiającego

Dostawa subskrypcji do opragramowania Office

Warsztaty z udziałem ekspertów w celu szczegółowego omówienia narzędzia badawczego pt. Świadomość prawna w zakresie równego traktowania. Edycja III

Wsparcie merytoryczne przy realizacji badania Świadomość prawna w zakresie równego traktowania II Edycja

Dostawa 120 sztuk laptopów oraz dedykowanych do nich stacji dokujących i toreb

Opracowanie raportu na podstawie transkrypcji wywiadów, wniosków z panelu ekspertów oraz danych ilościowych

Eskpertyza dotyczące dostępnosci obiektów zamieszkania zbiorowego dla osób z niepełnosprawnościami

Szkolenie na temat "Jak rozmawiac z osobami w trudnym stanie emeocjonalnym"

Przedłużenie rocznej polisy serwisowej dla zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA1

Multikarnety na usługi sportowe

Szkolenie z języka angielskiego dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Sporządzenie PFU na wykonanie systemu alarmowego w budynkach BRPO

Sprzedaż wraz z dostawą osprzętu komputerowego  i akcesoriów

Opracowanie samodzielnie publikacji naukowej (do monografii jaka powstaje w biurze RPO)

Tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywnego podczas spotkania Ombudsmanów Państw Grupy Wyszehradzkiej

Realizacja obsługi technicznej tłumaczenia symultanicznego podczas spotkania Ombudsmanów Państw Grupy Grupy Wyszehradzkiej

Określenie zasad współpracy Stron w związku z organizacją spotkania ombudsmanów Grupy Wyszechradzkiej

Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Przerwa kawowa i lunch w dniu 18 września 2018 r. i 17 września 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności

Ekspertyza dotycząca opieki medycznej w placówce całodobowej "Domek Sercem"  

Wykonanie tłumaczeń, przez tłumaczy języka migowego

Usługa okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń przeciwpożarowych

Odnowienie licencji na oprogramowanie Adobe Creative Cloud

Świadczenie pomocy prawnej

Przenoszenie mebli, przygotowywanie sal,  konferencyjnych do spotkań i konferencji, dystrybucja zamówień, wykonywanie drobnych napraw i konserwacji infrastruktury budynków i wyposażenia budynków BRPO

Kompleksowa usługa rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line konferencji pt. "Alzheimer w rodzinie - jak diagnozować, jak pomagać, osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom"

Ekspertyza dotycząca opieki medycznej w Domu Seniora "Przystań"  

Przygotowanie i opracowanie samodzielnie publikacji naukowej

usługa serwisowa dla UPS-a trójfazowego 

Koordynacja I etapu projektu "Wolontariat osób starszych w gminach"

Ekspertyza dotycząca opieki medycznej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Kona Med w Krakowie

Wykonywanie czynności kierowcy samochodu osobowego

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego montażu klimatyzatorów.

Wykonanie dokumentacji wymiany okien w budynku BRPO przy Al. Solidarności 77 w Warszawie

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Przygotowanie do druku i druk publikacji Synteza Informacji Rocznej RPO

Konserwacja systemu telefonicznej łączności wewnątrzzakładowej

Wykonanie analizy sieci elektroenergetycznej budynku biurowego BRPO przy Al. Solidarności w Warszawie

Opracowanie 150 projektów opinii

Roboty budowlane w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy Al. Solidarności 77

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu realizacji zaleceń z zakresu dostosywania infrastruktury PdOZ KPP w Rykach

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu realizacji zaleceń z zakresu dostosywania infrastruktury AŚ w Lublinie

Dostęp do systemu informacji prawnej LEX OMEGA z modułami w wersji online

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy Al. Solidarności 77

Badanie społeczne pt. "Badanie jakościowe dot. dostepności opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami"

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Opracowanie analizy potrzeb BRPO dotyczacych urządzeń sieciowych 

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej w Areszcie Śledczym Warszawa - Grochów

Wynajem hali namiotowej wraz z asortymentem sprzętu na terenie imprezy Pool AND Rock Festival w dniach 2-4 sierpnia 2018 r.

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej na podstawie materiałów zebranych podczas wizytacji w dniach 25-26 lipca  2018 r. w Domu Opieki Społecznej Dworek w Legionowie

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej na podstawie materiałów zebranych podczas wizytacji w dniach 23-24 lipca  2018 r. w Domu Opieki Społecznej Kombatant w Legionowie

Wsparcie pracowników BRPO w wykonywaniu obowiązków w czasie całego okresu przebywania delegacji BRPO na PolAndRock Festival 2018

Kontrola stanu technicznego obiektów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Udostępnienie 5 miejsc parkingowych

Licencja niewyłączna na wykorzystanie fotografii

Odnowienie licencji  do programów antywirusowych

Dostawa energii elektrycznej

Ekspertyza w zakresie opieki psychologicznej świadczonej na rzecz cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli

Przenoszenie mebli, przygotowywanie sal,  konferencyjnych do spotkań i konferencji, dystrybucja zamówień, wykonywanie drobnych napraw i konserwacji infrastruktury budynków i wyposażenia budynków BRPO

Ekspertyza w zakresie opieki psychologicznej świadczonej na rzecz cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Świadczenie pomocy prawnej

Stały, bieżący nadzór i doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Przygotowanie do druku i druk publikacji  Biuletynu RPO oraz wykonanie wersji elektronicznej Biuletynu RPO (w formacie e-pub), zwanej dalej „publikacją”, na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego.

Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych

Dostawa urządzeń i wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w budynku BRPO przy Al. Solidarności 77 w Warszawie

Świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Przenoszenie mebli, przygotowywanie sal,  konferencyjnych do spotkań i konferencji, dystrybucja zamówień, wykonywanie drobnych napraw i konserwacji infrastruktury budynków i wyposażenia budynków BRPO

Sporządzenie  ekspertyzy dotyczącej opieki psychiatrycznej w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44 – 180 Toszek

Monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową i telefoniczną) sygnału lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie.

Przedmiotem Umowy jest zapewnienie usług: 1) monitoringu serwera poczty, strony internetowej, łącz internetowych i transmisji danych; 2) łączności telefonicznej i transmisji danych pomiędzy lokalizacjami BRPO; 3) łącza do Internetu i łącza do serwera poczty; 4) realizacji połączeń telefonicznych wychodzących/przychodzących.

Ekspertyza w sprawie karnej, zakończonej prawomocnym wyrokiem - w oparciu o dokumentację aktową - pod kątem istnienia przesłanek do wniesienia kasacji lub skargi nadzwyczajnej

Świadczenie usług przewozu osób oraz innych usług związanych z przewozem

Zakup licencji wieczystej na maszynę wirtulaną Palo Alto Networks wraz z rocznymi subskrypcjami, usługa wdrożenia rozwiązania i wspracie powdrożeniowe

Przygotowanie cateringu podczas warsztatów edukacyjnych dla dzieci pracowników BRPO

Świadczenie pomocy prawnej

Wykonywanie czynności kierowcy samochodu osobowego

Usługi konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych wodnokanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Przygotowanie opinii do 5 wybranych tematow zgłoszonych w III edycji procedury konsultacyjnej tematów badań antyduskryminacyjnych

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci pracowników BRPO

Przeprowadzenie warsztatów na temat "Wystapień publicznych" dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Usługa serwisowa, rozwojowa, subskrypcji i wymiany wersji w odniesieniu do programu

Analiza i opracowanie pt. "Stosunek do Żydów i ich historii po wprowadzeniu ustawy o IPN"

Przygotowanie opinii do 4 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 5 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 5 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 8 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 2 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 4 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 5 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Analiza i opracowanie pt. "Zjawisko molestowania, w tym molestowania seksualnego, studentek i studentów uczelni wyższych"

Przygotowanie opinii do 11 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 8 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 3 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 7 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Opracowanie koncepcji, przygotowanie tekstu i ilustracji oraz druk publikacji pt. "Savoire vivre w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi"

Przeprowadzenie przeglądu i konserwacji klimatyzatorów

Opracowanie ekspertyz dotyczących prawidłowości opieki Medycznej w Domu Opeki w Alwernii.

Przedmiotem umowy jest prawo do korzystani z Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz aktualizacji

Opracowanie ekspertyz dotyczących prawidłowości opieki Medycznej w Domu Opieki Senior w Krakowie

Przygotowanie opinii do 5 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 4 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Wykonanie dokumentacji remontu tarasu w budynku BRPO przy Al. Solidarności

Catering podczas uroczystości wręczenia Odznaki Honorowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Obsługa wyjazdów zagranicznych w zakresie rezerwacji, kupna i dostawy biletów lotniczych

Udział w wizytacji w dniach 9-10 maja 2018 r. w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym MSWIA w Łodzi a następnie przygotowanie ekspertyzy

Analiza koncepcji - założeń merytorycznych konferencji wraz z przygotowaniem wniosków

Przygotowanie do druku, druk, oprawa, dostawa publikacji RPO

Przedmiotem umowy jest 1) przygotowanie koncepcji mającej na celu przebudowę serwisu RPO.GOV.PL 2) zaprojektowanie wybranych stron serwisu zgodnie z przyjetą koncepcją 3) pomoc we wdrożeniu koncepcji

Kompleksowa usługa prania

Przygotowanie i opracowanie samodzielnie 150 opinii w sprawach przekazanych przez dyrektora Zespołu do spraw Wykonania Kar

Serwis i wsparcie dla systemu wydruków wraz z kompleksowa obsługą serwisową urządzeń wielofunkcyjnych.

Pielęgnacja zieleni terenu zewnętrznego przy budynkach Biura przy Al. Soldiarności i Długiej. 

Konserwacja i instalacja urządzeń elektrycznych

Dystrybucja energii elektrycznej

Wykonanie szczepień obronnych przeciwko WZW typu B oraz przeciwko tężcowi

Ekspertyza prawna oceniająca Nowelizację o Instytucie Pamięci narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione po groźbą kary w świetle standartów prawnych wynikających z Konstytucji rzeczypospolitej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Abonament NC+

Szkolenie "Wrażliwość dla niepełnosprawności"

Usługa polegająca na zapewnieniu cateringu dla 150 osób podczas XVI Debatyb Regionalnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski wraz z obsługą techniczną w biurze RPO w Warszawie

Dostawa osprzętu i akcesoriów komputerowych

Przygotowanie referatu pt. Aktualne wyzwania w obszarze prewencji tortur w świetle działalności podkomitetu ONZ ds. Prewencji Tortur (SPT) i jego wygłoszenia podczas debaty regionalnego Krajowego Mechanizmu Prewencji w Warszawie

Redakcja merytoryczna i korekta językowa tekstu przygotowanego do publikacji Złotej Księgi Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych.

Świadczenie pomocy prawnej

Świadczenie usługi sprzątania siedzib Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy al. Solidarności 77, ul. Długiej 23/25 wraz z terenami przyległymi oraz siedziby Biura Pełnomocnika Terenowego RPO przy ul. Wierzbowej 5 we Wrocławiu

Zakup przedłużenia licencji programu antywirusowego ESET Endpoint Antyvirus Suite dla 400 stanowisk

Cykliczna sprzedaż na rzecz Zamawiającego materiałów biurowych

Usługa polegająca na zapewnieniu cateringu dla 90 osób podczas organizacji konferencji "Sytuacja mniejszości ukraińskiej i migrantów ukraińskich w Polsce"

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej na podstawie materiałów zebranych podczas wizytacji w dniach 28-29 marca 2018 r. w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. w Warszawie

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej na podstawie materiałów zebranych podczas wizytacji w dniach 28-29 marca 2018 r. w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. w Warszawie

Montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Solidarności 77

Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu pt. "Skutki zdrowotne bliskie i dalekie prace siedzącej przy komputerze"

Przygotowanie układu graficznego publikacji o roboczym tytule "Konstytucja RP oraz Europejska Konwencja Praw Człowieka"

Przygotowanie referetau pt. Rola obrońcu w postępowaniach skutkujących możliwością pozbawienia wolności i jego wygłoszenie podczas debaty regionalnej Krajowego Mechanizmu Prewencji w Poznaniu w dniu 28 marca 2018 r.

Wynajem Sali Koncertowej w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie

Catering dla 120 osób podczas XV Debaty Regionalnej Krajowego mechanizmu Prewencji Tortur 

Doradztwo z zakresu projektów kadrowych w obszarze tzw. miekkiego HR

Usługi tłumaczeń pisemnych

Sprzedaż materiałów promocyjnych opatrzonych przez Wykonawcę logo RPO

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Zapoznanie się z dokumentacją projektową do przetargu oraz współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą projektu wielobranżowego

Świadczenie pomocy prawnej

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej oraz udział w wizytacji w izbie Wytrzeźwień

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej oraz udział w wizytacji w Domu Pomocy Społecznej

Sukcesywna dostawa materiałów czystościowych

Zapewnienie cateringu dla 100 osób podczas Debaty Regionalnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w dniu 23 lutego w Kielcach

Zapewnienie cateringu dla 120 osób podczas Debaty Regionalnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w dniu 24 stycznia 2018 r. w Łodzi

Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów "superwizji" dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Przygotowanie analizy prawa międzynarodowego i unijnego w celu ustalenia regulacji wiążących (powszechnych i regionalnych) i soft law określających zakres ochrony prawnej przed dyskryminacją ze względu na wiek

Wytworzenie, wydanie, zawieszenie i unieważnienie kwalifikowanych certyfikatów i kwalifikowanych znaczników czasu

Tłumaczenia migowe

Profesjonalne niszczenie dokumntacji nierachwilanej

Przygotowanie aranżacji oraz zapewnienie wykonania programu artystycznego Koncertu Katarzyny Dąbrowskiej w Sali Koncertowej Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina

Nagranie uroczystości wręczenia Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica Prof. Adamowi Strzemboszowi oraz przygotowanie i montaż 100-sekundowego filmu będącego podsumowaniem wydarzenia

Poprowadzenie uroczystości "Wręczenie Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica"

Wykonanie fotografii i przekazanie praw autorskich

Udostępnienie Sali Koncertowej Fryderyka Chopina wraz z obsługą techniczną w dniu 8 lutego 2018 r.

Catering dla 250 osób podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica

Świadczenie pomocy prawnej

Usługa serwisowa obejmująca naprawę błędów ujawnionych w trakcie eksploatacji aplikacji o nazwie Moduł Informacji Prawnej 2 i usługa rozwoju modułu statystycznego

Sporządzenie komunikatów dotyczących spraw sądowych prowadzonych przez Biuro RPO

Dostawa wody butelkowej do siedziby Zamawiającego

Przygotowanie autorskich materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia nt. "Gwarancje procesowe oskarżonego sensu largo wynikające z prawa międzynarodowego"

Przygotowanie referatu nt. kwestii sprawowania macierzyństwa w miejscach pozbawienia wolności i jego wygłoszenie w Łodzi

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z języka niemieckiego

Tłumaczenia pisemne z j. polskiego na języki obce

Wykonanie fotografii i przekazanie praw autorskich

Świadczenie pomocy prawnej

Świadczenie przez SIMPLE Opieki Serwisowej stanowiące ubezpieczenie Użytkownika na wypadek wystąpienia problemów w trakcie eksploatacji, polegające na zapewnieniu gotowości SIMPLE

Przegląd publikacji obejmujący: wyszukiwanie przekazów medialnych zawierających hasła "rzecznik praw obywatelskich" oraz "Adam Bodnar" w wydawnictwach prasowych i mediach elektronicznych oraz stworzenie bazy danych wyszukanych przekazów medialnych

Usługa zapewnienia serwera dedykowanego dla strony www.rpo.gov.pl wraz z administracją i dostępem do internetu

Świadczenie usługi wsparcia w użytkowaniu programu o nazwie "STOCK"

Zaprojektowanie i wykonanie projektu graficznego kalendarza ściennego na rok 2018. uwzględniającego dni szczególne istotne dla promocji praw człowieka

Zakup wraz z dostawą monitorów oraz akcesoriów i osprzętu komputerowego

Zakup wraz z dostawą 18 sztuk telefonów komórkowych

Catering dla 170 osób podczas wydarzenia w dniu 15.12.2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Identyfikacja prowadzonych przez organizacje i instytucje działań lokalnych na rzecz osób starszych

Obraz malowany wspólnie z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podczas wydarzenia organizowanego dnia 15.12.2017 r.

Zakup wraz z dostawą 25 sztuk telefonów komórkowych

Wykonanie fotografii dokumentujących przebieg wydarzenia organizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich dnia 15.12.2017 r.

Wykonanie recitalu pt. "Piosenki z dobrym tekstem"

Zapewnienie usługi nagłośnienia, oświetlenia, sceny i projektowa z ekranem a także zapewnienie obsługi technicznej dostarczonego sprzętu jak również prowadzenie wydarzenie oraz organizację działań integracyjnych

Elektroniczny dostęp do bazy czasopism prawniczych on-line "LEX Czasopisma"

Sprzątanie korytarzy w części głównej budynku BRPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie po wykonaniu prac budowlanych

Dostawa 1 sztuki monitora 

Przygotowanie autorskich materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu ewidencji czasu pracy w praktyce

Przygotowanie studia realizacyjnego, w którym Wykonawca będzie realizował wywiady "na żywo", w trakcie trwania I Kongresu Praw Obywatelskich, przygotowanie prostych animacji i filmu będącego podsumowaniem I Kongresu Praw Obywatelskich.

Systematyczna dostawa przez Wykonawcę dostępu do prenumeraty elektronicznej (cyfrowej) prasy - PAKIET IV

Systematyczna dostawa przez Wykonawcę zamówionych przez Zamawiającego wydawnictw ciągłych - prasy codziennej oraz innych periodyków - PAKIET: I, II, V, VI

Systematyczna dostawa przez Wykonawcę zamówionych przez Zamawiającego wydawnictw ciągłych - prasy codziennej oraz innych periodyków - PAKIET: III i VII

Opracowanie dzieła w postaci pisemnej relacji dziennikarskiej z 12 paneli podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Praw Obywatelskich odbywającego się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w dniach 8 – 9 grudnia 2017 r. oraz do przygotowania opracowań i materiałów pokonferencyjnych i publikacji na www.rpo.gov.pl, jak również promocji relacji z wydarzenia BRPO

Zabezpieczenie medyczne uczestników I Kongresu Praw Obywatelskich

Wykonanie usługi zabezpieczenia gzymsu w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Wypożyczenie i montaż systemu wystawienniczego na potrzeby organizacji wystawy: "O inicjatywach obywatelskich, jakie RPO zobaczył w czasie swoich spotkań regionalnych" oraz "O liderach obywatelskiej Polski - osobach nagrodzonych odznaką honorową RPO", podczas I Kongresu Praw Obywatelskich

Wykonanie fotografii dokumentujących przebieg I Ogólnopolskiego Kongresu Praw Obywatelskich

Wykonanie fotografii dokumentujących przebieg I Ogólnopolskiego Kongresu Praw Obywatelskich

Wykonanie zapisu rysunkowego wystąpień i prezentacji w ramach I Ogólnopolskiego Kongresu Praw Obywatelskich

Wykonanie dwóch ekspertyz z zakresu opieki medycznej oraz udział w wizytacjach

Przygotowanie cateringu dla 33 osób podczas spotkania RPO z byłymi więźniami Mauthausen - Gusen w dniu 6 grudnia 2017 r. 

Wykonanie kompleksowej usługi rejestracji audiowizualnej w dniu 4 grudnia 2017 r. wykładu pt. "Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w praktyce sądów powszechnych"

Świadczenie pomocy prawnej

Zakup wraz z dostawą urządzenia wielofunkcyjnego SHARP MX4060N - 1 sztuka.

Zakup wraz z dostawą dwóch sztuk skanerów typu Flatbed

Wykonanie ekspertyzy nt. ochrony prawnej przed przestępstwami motywowanymi urpzedzeniami na tle orientacji seksualnej ,niepełnosprawności, tożsamości płciowej i wieku w Europie

Sporządzenie ekspertyzy prawnej nt. środków ochrony prawnej przed dyskryminacją w dostępie do usług oraz uzyskanie zatwierdzenia dzieła przez Dyrektora Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

Usługi tłumaczeń pisemnych

Przygotowanie autorskich materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia nt. "Aktualne zagadnienia prawa mieszkaniowego" dla pracowników BRPO

Przygotowanie autorskich materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu najnowszych zmian w prawie pracy

Przygotowanie autorskich materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia z nt. "Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w latach 2011-2017"

Opieka powdrożeniowa, w szczególności w zakresie modyfikacji oprogramowania w celu dostosowania do potrzeb użytkownika

Konserwacja dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Zamawiającego przy Al. Solidarności 77 w Warszawie

Udział w wizytacji zakładu opiekuńczo-leczniczego w Słupsku i sporządzenie ekspertyzy dotyczącej opieki medycznej oferowanej w zakładzie

Sporządzenie ekspertyzy zawierającej opracowanie następujących kwestii "Główne zagadnienia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży: problemy systemowe, problemy psychiczne dzieci i młodzieży (trudności w ich diagnozowaniu), kazuistyka"

Sporządzenie ekspertyzy zawierającej opracowanie następujących kwestii "Wyzwania i zagrożenia w pracy z nieletnimi przebywającymi w placówkach resocjalizacyjnych (problemy współczesnej młodzieży)"."

Ekspertyza dotycząca prawidłowości opieki medycznej w NZOZ ZOL Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Dom Ciepła w Warszawie oraz ZOL dla przewlekle chorych w Otwocku

Dostawa 9 sztuk stacji dokujących

Catering dla 120 osób podczas XII Debaty Regionalnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w dniu 15.11.2017 r.

Zakup oprogramowania Visual Studio Professional 2017 Open No Level Government VSPro 2017 OLP NL Gov - 1 sztuka z licencją na czas nieoznaczony

Szczepienia ochronne 

Przygotowanie opracowania na temat: Aktywność Teatru Bobma-Bobma

Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej Zamawiającego, zgromadzonej na nosnikach papierowych, przeznaczonych do niszczenia.

Sporządzenie na podstawie międzynarodowych standardów ekspertyzy zawierającej procedurę identyfikacji ofiar tortur wśród cudzoziemców przebywających w polskich ośrodkach dla cudzoziemców, przez psychologa

Sporządzenie na podstawie międzynarodowych standardów ekspertyzy zawierającej procedurę identyfikacji ofiar tortur wśród cudzoziemców przebywających w polskich ośrodkach dla cudzoziemnców, przez lekarza

Przygotowanie i przeprowdzenie przez Wykonawcę szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatalelskich.

Opracowanie materiału nt. komunikacji z użyciem języka dyskryminiującego kobiety z uwzględnienim skutków używania tego języka.

Opracowanie materiału "Specyfika mowy dyskryminującej używanej wobec osób starszych (ELDERSPEAK)"

Usługa polegająca na dokonywaniu przegladu publikacji prasowych oraz elektronicznych

Przygotowanie projektu prawa wewnętrznego, bieżąca pomoc prawna i wsparcie wydziału Organizacyjno-Prawnego,

Elektroniczny dostęp do bazy czasopism prawniczych on-line LEX Czasopisma

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Zakup oprogramowania i licencji bezterminowej nagrywania rozmów na infolinii - 2 szt

Przygotowanie projektów graficznych ulotek

przenoszenie mebli, wsparcie przy realizacji przeprowadzek, bindowaniu dokumentów, dystrybucji zamówień,

obsługa recepcji w budynku BRPO przy Al. Solidarności, wsparcie w zakresie obsługi i organizacji konferecji,

Prenumerata prasy

Aneks do Umowy BDG-WF.024.189.2016 (zmiana terminu realizacji)

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Zakup sprzętu komuterowego, osprzętu i akcesoriów

Prenumerata prasy dla Biura

Usługa cateringowa podczas spotkania z byłymi więźniami Mathausen-Gusen w dn 13.12.2016

Aneks do umowy BDG-WF.024.176.2015 - przegląd publikacji (dot. zmiany terminu rozliczeń)

wykonanie podkładu dj'skiego wspomagajacego wykonawcę hiphopowego, podczas gali Obchodów Dnia Praw Człowieka,

obsługa techniczna w Mazowieckim Instytucie Kultury podczas corocznej Gali Obchodów Dnia Praw Człowieka, organizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,

obsługa akustyczna w Mazowieckim Instytucie Kultury podczas corocznej Gali Obchodów Dnia Praw Człowieka, organizowanej przez Biuro Rzeczxnika Praw Obywatelskich,

zapewnienie obsługi szatni podczas organizacji uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica,

Wykonanie zdjęć podczas uroczystości z okazji Dnia Praw Człowieka

obsługa oświetlenia w Mazowieckim Instytucie Kultury podczas corocznej Gali Obchodów Dnia Praw Człowieka, organizowanej przez Biuro Rzeczxnika Praw Obywatelskich,

Zakup licencji (bezterminowo) na korzystanie z kursu z zakresu bezpieczeństwa IT

Oprawa muzyczna oraz zapewnienie sprzętu podczas spotkania świątecznego w dn 09.12.2016 roku

Organizacja działań integracyjnych podczas spotkania świątecznego w dn 09.12.2016

Zakup poligraficznego urządzenia wielofunkcyjnego

Usługa cateringowa podczas spotkania świąteczno-noworocznego w dniu 9 grudnia 2016

Wykonanie odznaki honorowej - 8 kompletów

Usługa cateringowa podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica w dn 12.12.2016

transkrypcja nagrań z przeprowadzonych w grudniu 2016 r. badań w trzech szkołach, w związku z projektem Różnić się nie znaczy nienawidzić się. Mniej wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog”

opracowanie artykułu zawierającego refleksje analityczne na podstawie programów mieszkaniowych służących wychodzeniu z bezdomności, które zostały wprowadzone w państwach Europy Centralnej, na potrzeby planowanej na rok 2017 publikacji RPO

Aneks do umowy BDG-WF.024.186.2016 - zmiana terminu realizacji umowy

przeprowadzenie badania w związku z projektem badawczym Różnić się nie znaczy nienawidzić się. Mniej wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog, w szkołach ponadgimnazjalnych w Hajnówce, Olecku i Poznaniu oraz opracowanie zebranych materiałów w formie roboczego raportu

Zakup systemu nagłośnieniowego do sali przy ul.Długiej 23/25

Usługa prania firan

Aneks do umowy BDG-WF.024.187.2016 - zmiana terminu realizacji umowy

Zakup licencji na wykorzystanie zdjęć w publikacjach

Aneks do Umowy nr BDG.WF.024.165.2016

wykonanie tekstu publikacji składającej sie z pięciu artykułów przedstawiających w znormalizowany sposób wybrane, najciekawsze kasacje RPO w ciągu ostatnich lat,

analiza danych dotyczących sytuacji domów pomocy społecznej, zawierajacej również prognozowane zmiany w zakresie funkcjonowania tego typu ośrodków. Materiał zostanie wykorzystany w publikacji Zespołu KMP na temat wizytacji w Domach Pomocy społecznej,

opracowanie projektów stanowisk RPO, odnoszących sie do przedstawianych w sprawach indywidualnych zagadnień prawnych, na tle przepisów prawnych dotyczących nieruchomości

Usługa cateringowa podczas Debaty Regionalnej w dn 06.12.2016 roku w Olsztynie

Zakup monitora 54 cale

świadczenie pomocy prawnej w sprawie prowadzonej w BRPO pod nr sprawy BPW.7060.20.2016, przygotowywanie pism procesowych, przystepowanie do postepowań sądowych, terminowe podejmowanie czynności oraz monitorowanie orzecznictwa ETPC związanego z przedmiotem postępowania,

Zakup sprzętu komputerowego, osprzętu i akcesoriów

udzielanie porad prawnych, sporządzanie i/lub opiniowanie projektów umów, przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie Zleceniodawcy przed osobami fizycznymi i prawnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, przygotowanie lub zaopiniowanie oświadczeń woli lub wiedzy składanych przez Zleceniodawcę,

Opracowanie informacji skierowanej do rodziców lub opiekunów dzieci głuchych lub niedosłyszących

Usługa cateringowa podczas debaty w Lublinie w dniu 24.11.2016

Usługa cateringowa podczas konferencji w dniu 29.11.2016 w Warszawie

Usługi przewozu - aneks do umowy BDG-WF.024.175.2015

Zakup banerów okolicznościowych- 4 szt.

opracowywanie projektów stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich, odnoszących się do przedstawianych w sprawach indywidualnych zagadnień prawnych, na tle przepisów prawnych dotyczących nieruchomości

opracowanie artykułu wstępnego do publikacji poświęconej systemowej refleksji nad szerszym stosowaniem programów mieszkaniowych jako instrumentu wychodzenia z bezdomności oraz zredagowanie merytoryczne opisów dobrych praktyk zawartych w publikacji

opracowanie artykułu poświęconego systemowej refleksji nad szerszym stosowaniem programów mieszkaniowych jako instrumentu wychodzenia z bezdomności

transkrypcja materiałów nagranych podczas badań \"Różnić się nie znaczy nianawidzić się. Mniej wrogości poprzez wiedze o prawach człowieka i dialog\", przeprowadzanych przez BRPO w listopadzie br. w trzech szkołach,

usługa kierowania na terenie RP pojazdem Zleceniodawcy i przewożenia wskazanych przez Zleceniodawcę osób i rzeczy,

Szkolenie \"Zamknięcie roku 2016 w państwowych jednostkach budżetowych\"

Nadzór autorski nad wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów przy ul. Długiej 23/25

Nadzór inwestorski nad wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów przy ul Długiej 23/25

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów przy ul.Długiej 23/25

Usługi stenogramu obrad Facebook - mowa nienawiści - wolność słowa. Wyzwanie cywilizacyjne i prawnicze czy kryzys wartości

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku przy Al.Solidarności 77

opracowanie analizy „Algorytmu dotyczącego zasad postepowania Straży Granicznej z cudzoziemcami wymagającymi szczególnego traktowania” pod kątem jego skuteczności i prawidłowości oraz zgodności ze standardami międzynarodowymi dotyczącymi opieki nad cudzoziemcami

opracowanie analizy „Algorytmu dotyczącego zasad postępowania Straży Granicznej z cudzoziemcami wymagającymi szczególnego traktowania” pod kątem jego skuteczności i prawidłowości oraz zgodności ze standardami międzynarodowymi dotyczącymi opieki nad cudzoziemcami

Usługa rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line Debaty Facebook - mowa nienawiści - wolność słowa. Wyzwanie cywilizacyjne i prawnicze czy kryzys wartości

Zakup licencji do programu finansowo-księgowego na 1 stanowisko. Licencja bezterminowa.

obsługa recepcji w budynku przy ul. Długiej 23/25, wsparcie w zakresie obsługi i organizacji konferecji,

Zakup 5 macierzy

Aneks do umowy nr BDG-WF.024.126.2016 - dotyczy zmiany terminu realizacji umowy

usługa kierowania na terenie RP pojazdem Zleceniodawcy i przewożenia wskazanych przez Zleceniodawcę osób i rzeczy,

Ekspertyza dotycząca opieki psychiatrycznej z wizytacji w dniach 9-10.11.2016

Przygotowanie projektów graficznych i druk ulotek

opracowanie recenzji naukowej monografii pt.\"Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka\",

analiza \"Algorytmu dotyczącego zasad postępowania Straży Granicznej z cudzoziemcami wymagającymi szczególnego traktowania\" pod kątem jego skuteczności i prawidłowości oraz zgodności ze standardami międzynarodowymi dotyczącymi opieki nad cudzoziemcami,

Nadzór inwestorski nad remontem polegającym na wymianie przeszkleń w pomieszczeniach punktu przyjęć interesantów oraz bibliotece w budynku przy Al .Solidarności 77

Najem sali Oratorium Marianum na uroczystość wręczenia nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa w dniu 16.11.2016 we Wrocławiu

Wykonanie remontu polegającego na wymianie przeszkleń w pomieszczeniach przyjęć interesantów oraz bibliotece w budynku przy Al.Solidarności 77

przenoszenie mebli, wsparcie przy realizacji przeprowadzek, bindowaniu dokumentów, dystrybucji zamówień,

opracowanie pierwszego rozdziału monografii opracowywanej w BRPO przez pracowników Zespołu IX. Temat to: charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, (objętość ok. 10-15 stron)

przeprowadzenie monitoringu mediów i zebranie materiałów pod kątem planowanego badania i raportu pt. :\"Polska prasa o muzułmanach\", stanowiącego analizę języka, którym posługują się polscy dziennikarze opisujac muzułmanów w sześciu tytułach prasowych w okresie od 1 września 2015 r. do 30 września 2016 r.

przeprowadzenie kompkleksowej analizy oraz opracowanie i redakcja raportu pt. \"Polska prasa o muzułmanach\", stanowiącego analizę języka, którym posługiwali sie polscy dziennikarze opisując muzułmanów w sześciu tytułach prasowych w okresie od 1 września 2015 r. do 30 września 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem mowy nienawiści oraz innych przejawów radykalizacji,

opracowanie ekspertyzy zawierającej propozycję zmian w metodologii liczenia osób bezdomnych wykorzystywanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

sporządzenie ekspertyzy dotyczącej uzasadnienie negatywnego stanowiska RP w sprawie wniosku Komisji Europejskiej z dnia 4 lipca 2008 r. dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacje seksualną (COM2008(426)), przyjętego przez Komitet ds. Europejskich w dniu 8 lipca 2016 r..

Zakup materiałów promocyjnych - torby bawełniane

przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu \"Kompetencje międzykulturowe w pracy z cudzoziemcami\" dla pracowników Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,

przeprowadzenie badania w szkołach w związku z projektem badawczym \"Różnić się nie znaczy nienawidzić się\". Mniej wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog\",

przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu \"Systemy penitencjarne innych państw - dobre przykłady\" dla pracowników Biura Rzecznika praw Obywatelskich,

Usługi deratyzacji i dezynsekcji w siedzibach BRPO w Warszawie

sporządzenie ekspertyzy z zakresu medycyny podczas wizytacji KMP oraz udział w podsumowaniu wizytacji,

Zakup wraz z dostawą 7 serwerów

Przegląd i konserwacja klimatyzatorów

Aneks nr 1 do umowy BRPO/316/60/2012 - dotyczy użyczenia pomieszczenia dla Związku Zawodowego (miesięczna opłta ryczałtowa)

Usluga cateringowa dla 40 osób podczas konsultacji regionalnej w Bydgoszczy w dniu 4 listopada

Usługa cateringowa dla 50 osób - dotyczy konsultacji regionalnej w Grudziądzu

Wymiana kompletu wentylatorów w UPS

Zakup mebli biurowych

Zakup projektora i ekranu projekcyjnego - 2 szt

Wymiana stolarki okiennej w budynku przy Al. Solidarności 77

Przygotowanie narzędzia badawczego oraz przeprowadzenie badania społecznego \"Świadomość prawna w zakresie równego traktowania. Edycja II\"

Bezpłatne użyczenie sali
na potrzeby organizacji II Debaty Regionalnej Krajowego Mechanizmu
Prewencji

udział w wizytacji KMP jako ekspert zewnętrzny KMP i pomoc w analizie dokumentacji otrzymanej z ośrodka oraz pomoc przy prowadzeniu korenspondencji powizytacyjnej z ośrodkiem,

wstępne przygotowanie opisów wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich oraz odpowiedzi na te wystąpienia,

Catering podczas debaty regionalnej w dniu 25.10.2016

Wykonanie fotografii dokumentujących przebieg Gali wręczenia nagrody w dniu 16.11.2016, przygotowanie zestawu fotografii do opublikowania na stronie

ocena i jej uzasadnienie, dla okoliczności zdarzeń ujętych w 500 rekordach uzyskanych w ramach badania pt.\"Przestępstwa motywowane uprzedzeniami wobec wybranych grup społecznych\". Pilotaż narzędzia badawczego pod kątem kwalifikacji okoliczności tych zdarzeń jako okoliczności przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Opracowanie katalogu kryteriów dla wymienionych okoliczności,

ocena i jej uzasadnienie, dla okoliczności zdarzeń ujętych w 500 rekordach uzyskanych w ramach badania pt.\"Przestępstwa motywowane uprzedzeniami wobec wybranych grup społecznych\". Pilotaż narzędzia badawczego pod kątem kwalifikacji okoliczności tych zdarzeń jako okoliczności przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Opracowanie katalogu kryteriów dla wymienionych okoliczności,

Nadzór inwestorski dot. wymiany podłóg i malowania

ocena i jej uzasadnienie, dla okoliczności zdarzeń ujętych w 500 rekordach uzyskanych w ramach badania pt.\"Przestępstwa motywowane uprzedzeniami wobec wybranych grup społecznych\". Pilotaż narzędzia badawczego pod kątem kwalifikacji okoliczności tych zdarzeń jako okoliczności przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Opracowanie katalogu kryteriów dla wymienionych okoliczności,

Zakup regałów przesuwnych do pomieszczenia archiwalnego w budynku przy Al.Solidarności 77

Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

Usługa cateringowa podczas wręczenia Nargody RPO im. Macieja Lisa w dniu 16.11.2016

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu technik radzenia sobie ze stresem

Pranie firan i zasłon

Przygotowanie do druku i druk publikacji

przygotowanie do druku i druk publikacji i Biuletynów RPO oraz wykonanie wersji elektronicznej publikacji w formacie epub.

Najem i serwis mat wejściowych

przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu \"Nowelizacja ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 2015 r. (m. in. wnoszenie środków zaskarżenia, znaczenie art. 145a p.p.s.a.) dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,

usługa moderowania Gali wręczenia Nagrody RPO im. Dr Macieja Lisa

obsługa konferencji organizowanych przez BRPO oraz spotkań RPO (serwis kawowy i przygotowanie poczęstunku dla uczestników), pomoc przy obsłudze centrali telefonicznej i obsłudze kuchenki mikrofalowej,

napisanie rozdziału do raportu RPO pt. \"Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawniościami. Analiza i zalecenia\", poświęconego barierom praktycznym i prawnym, na które napotykają się osoby z niepełnosprawnością intelektualną w dostępie do wymiaru sprawiedliwości (do 15 stron tekstu),

napisanie rozdziału do raportu RPO pt. \"Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia\", dotyczącego dostępności architektonicznej i komunikacyjnej sądów i prokuratur. Opracowanie powinno zawierać analizę wyników badania przeprowadzonego przez BRPO w roku 2015 w ramach monitoringu realizacji Konwencji o prawch osób niepełnosprawnych w zakresie danych dostępnych na stronie www.ankieta.pelnoprawni.gov.pl,

przygotowanie i omówienia szkolenia z zakresu stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w codziennej pracy Rzecznika Prawa Obywatelskich, dla wybranych pracowników BRPO, którzy mogą być potencjalnymi członkami Komisji Antymobingowej i Antydyskryminacyjnej,

przygotowanie i omówienia szkolenia z zakresu stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w codziennej pracy Rzecznika Prawa Obywatelskich, dla wybranych pracowników BRPO, którzy mogą być potencjalnymi członkami Komisji Antymobingowej i Antydyskryminacyjnej,

Szkolenie z języka niemieckiego

Usługa cateringowa podczas konsultacji regionalnych w dn 14.10.2016 w Gorlicach

Usługa cateringowa na spotkanie w dn 12.10.2016 w Krakowie

Wymiana podłóg i malowanie pomieszczeń w budynku przy. Al. Solidarności

sporządzanie opinii na podstawie analizy akt sądowych dotyczących istnienia podstaw prawnych do wniesienia kasacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich,

przenoszenie mebli, wsparcie przy realizacji przeprowadzek, bindowaniu dokumentów, dystrybucji zamówień,

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu mobbingu, nierównego traktowania oraz mechanizmów prowadzących do dyskryminacji zakazanej przez prawo polskie i międzynarodowe, a także omówienie zjawisk noszących znamiona stereotypizacji i uprzedzeń w codziennej pracy Rzecznika Praw Obywatelskich

transkrypcja materiałów nagranych podczas badań \"Różnić się nie znaczy nianawidzić się\", przeprowadzanych przez BRPO w październiku br. w czterech szkołach (4x2H=8h nagranego materiału)

przeprowadzenie badania w szkołach w związku z projektem badawczym \"Różnić się nie znaczy nienawidzić się\",

Usługa cateringowa w dniu 4.10.2016 - wręczenie odznaczenia RPO Za zasługi dla ochrony praw człowieka

Roczna polisa serwisowa dla systemu zarządzania biblioteką SOWA1

Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej prawidlowości opieki psychiatrycznej z przeprowadzonej wizytacji w dniu 04.10.2016

Obsluga serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych

Cykl 4 szkoleń z zakresu technik radzenia sobie ze stresem Superwizja

Szkolenie Zarzadzanie czasem i radzenie sobie ze stresem oraz praca z trudnym klientem

Wykonanie projektu wielobranżowego dotyczy budynku przy ul. Dlugiej 23/25 w Warszawie

Porozumienie rozwiązujące umowę numer BDG-WF.024.142.2015

Uszycie odzieży służbowej dla pracowników Straży RPO

Usługa cateringu w dniu 28.09.2016 - dotyczy spotkania regionalnego w Katowicach

wstępne przygotowanie opisów wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich oraz odpowiedzi na te wystąpienia

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej opieki psychiatrycznej w Szpitalu Specjalistycznym w dniach 26-27 września

Licencja na oprogramowanie serwerowego oraz antywirusowego

Aneks do Umowy BDG-WF.024/133/2016 zmiana terminu realizacji

Usługa kompleksowej rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line II Kongresu Osób z Niepełnosprawnością

realizacja prac gospodarczych oraz usuwanie bieżących drobnych usterek w budynkach BRPO w Warszawie

Opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansów, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Zamówień Publicznych, a także reprezentowanie RPO przed sądami powszechnymi w sprawach pracowniczych

przygotowanie informacji odnośnie treści wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących zagadnień penitencjarnych - szczegółowy opis spraw. Dokonywanie aktualizacji zestawień spraw odnoszących się do osób niepełnosprawnych intelektualnie lub dsychicznie w jednostkach penitencjarnych. Opracowanie materiałów z zakresu problematyki więziennej opieki zdrowotnej w kontekście implementacji wyroków ETPC, które zapadły juz w sprawch przeciwko Polsce,

analiza i opracowanie danych ilościowych uzyskanych przez RPO z GUS, dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich zapotrzebowania na usługi asysytenta osobistego. Włączenie analizy w strukturę raportu z badania pt. Asysytent osobisty osoby z niepełnosprawnością . Zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, realizowanego na zlecenie RPO,

Karnety imienne na usługi sportowo- rekreacyjne

Usługa cateringowa na spotkanie w dniu 14.09.2016 w Warszawie

Usluga cateringu w dniu 14 września 2016 r. - dotyczy spotkania regionalnego w Opolu Lubelskim

Usluga cateringowa w dniu 15.09.2016 r. - dotyczy spotkania regionalnego w Chełmie

Wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego - dotyczy wymiany przeszkleń

Naprawa trzech urządzeń poligraficznych

Usługa cateringu w dniu 16.09.2016 r - dotyczy spotkania regionalnego w Lublinie

Usługa cateringu w dniu 15 września 2016 r. - dotyczy spotkania regonalnego w Zamościu

Usługi cateringowe w dniu 14 września 2016 r. - dotyczy spotaknia regionalnego w Kraśniku

Wykonanie projektu budowlanego przebudowy przedsionaka wejścia głównego, głównych schodów wejściowych oraz wybudowania podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Usluga cateringu w dniu 8 września 2016 roku - dotyczy wręczenia odznaki honorowej

sporządzenie ekspertyzy z zakresu psychiatrii podczas wizytacji KMP

otwarcie wystawy fotografii poświęconych profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 10 września 2016 r.

Catering w związku z otwarciem wystawy w dniu 10.09.2016

Usługa cateringowa w dniu 9 września 2016 r.

Zakup sprzętu komputerowego

Autoryzowana usługa serwisowa dla UPS oraz abonament LIFE

Tłumaczenia pisemne

Zakup zestawu komputerowego klasy TEMPEST

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Szkolenie z języka rosyjskiego dla pracowników BRPO

Usługi w zakresie medycyny pracy

Usługa cateringowa na spotkanie RPO z przedstawicielami mediów

aneks do umowy nr BDG-WF.024.116.2016

Konserwacja systemu telefonicznej łączności wewnątrzzakładowej

udział przy badaniu i opracowywaniu zagadnienia opieki terapeutycznej i medycznej, oferowanej młodzieży w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i dziecięcych szpitalach psychiatrycznych

Zakup matariałów promocyjnych (toreb bawełnianych) - 200 sztuk

opracowanie zdjęć i przygotowanie wystawy o prof. Władysławie Bartoszewskim

wstępne przygotowanie opisów wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich oraz odpowiedzi na te wystąpienia

wykonanie projektu ulotki będącej podsumowaniem działalności Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara od czasu objęcia przez niego urzędu Rzecznika

Opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansów, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Zamówień Publicznych

Usługa okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń przeciwpożarowych

realizacja prac gospodarczych oraz technicznych w budynkach BRPO w Warszawie

Porozumienie dotyczące umowy nr BDG-WF.024.091.2016

Zakup 7 szt. rollupów

Druk zaproszeń i materialów informacyjnych

Opracowanie ekspertyz dotyczących opieki geriatrycznej w dwóch domach pomocy społecznej

Usługi dystrybucji energii elektrycznej

Szkolenie z języka angielskiego dla pracowników BRPO

Zakup drukarek - 10 sztuk

Usługa przeprowadzki w budynku przy ul. Długiej 23/25

Zakup materiałów promocyjnych

Opracowanie przedmiaru prac oraz kosztorysu inwestorskiego dot. wymiany parkietu oraz malowania pomieszczeń w budynku przy Al.Solidarności 77

Elektroniczny system informacji prawnej LEX

Usługa obejmująca zdjęcie, upranie, prasowanie i ponowne zawieszenie firan i zasłon

Wykonanie ekspertyzy geriatrycznej z wizytacji w dniach 10-11.08.2016

Zakup środków czystości

Wykonanie ekspertyzy geriatrycznej z wizytacji w dniach 18-19.08.2016

Wykonanie ekspertyzy z opieki psychiatrycznej z wizytacji w dniach 22-23.08.2016

sporządzenie ekspertyzy z zakresu psychiatrii podczas wizytacji KMP

sporządzenie ekspertyzy z zakresu medycyny podczas wizytacji KMP

sporządzenie dwóch ekspertyz z zakresu psychiatrii podczas wizytacji KMP

Opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansów, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Zamówień Publicznych

Usługi związane z przeprowadzeniem przetargu - projekt wielobranżowy

Wykonanie rbót budolanych polegajacych na wykonaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych wymiany opraw oraz źródeł światła w pomiesczeniach biurowych w budynku przy Al.. Solidarności 77

współpraca w zakresie opracowywania stanowisk RPO w zakresie dotyczącym prawnej regulacji zagadnień bioetycznych (ustawa o leczeniu niepłodności, testy genetyczne, biobankowanie i inne). Przygotowanie i redakcja wtdawnictwaRPO po przeprowadzonej w czerwcu 2016 r. ogólnopolskiej konferencji Rezcznika Praw Obywatelskich

realizacja prac gospodarczych oraz technicznych w budynkach BRPO w Warszawie

Kontrola stanu technicznego obiektów BRPO

Ekspertyza specjalistyczna z wizytacji dot prawidłowości opieki psychiatrycznej

Wymiana podłóg oraz malowanie w budynku przy Al. Solidarności w Warszawie

Nadzór budowlany dotyczący wymiany parkietu, źródeł światła oraz malowania

Dostawa paliwa gazowego Wrocław

przygotowanie materiałów na obchody Międzynarodowego Dnia Praw Więźniów w dniu 18 lipca - pomoc w organizacji spotkań i seminariów planowanych na wrzesień

Przeprowadzenie badania Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnością

Usługa cateringowa w dniu 7 lipca 2016 r.

Szkolenie z nauki języka angielskiego

Najem oraz opłaty eksploatacyjne - Wrocław

Usługi nadzoru i doradztwa w zakresie ochrony ppoż

Udzielenie licencji do zdjęcia (licen.beztermin.)

Kompleksowa przeprowadzka mienia Biura - dotyczy budynku przy Al. Solidarności i ul. Długiej w Warszawie

Monitorowanie dwoma niezaleznymi torami transmisji sygnałów lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru zlokalizowanego w budynku przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Zakup toreb papierowych

Zakup namiotu wystawienniczego ekspresowego

Remont wybranych pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

Świadczenie usług telefonii komórkowej, transmisji danych, zakup telefonów komórkowych

opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansów, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Zamówień Publicznych,

przygotowanie narzędzia badawczego i opracowanie raportu na podstawie surowych wyników badania społecznego pt. Przemoc motywowana uprzedzeniami w stosunku do wybranych grup społecznych. 2. opracowanie wyników badania, o których mowa w pkt 1, w formie raportu i przekazanie go Zamawiającemu. 3. zakodowania wyników badania, o którym mowa w pkt 1, w postaci bazy danych i przekazania jej Zamawiającemu.

Wykonanie badań i pomiarów chemicznych czynników szkodliwych

Internet, transmisja danych

Usługa ochrony osób i mienia.

Sprzedaż energii elektycznej Warszawa. Do weryfikacji termin rozpoczęcia umowy

usługa kierowania na terenie RP pojazdem Zleceniodawcy i przewożenia wskazanych przez Zleceniodawcę osób i rzeczy,

Zabezpieczenie medyczne podczas warsztatów w dniu 11.06.2016 r.

Przeprowadzenie warsztatów w dniu 11 czerwca 2016 r.

Przygotowanie cateringu dla 70 osób podczs konferencji w dniu 10.06.2016 r.

Dostawa 34 szt podpisów elektronicznych

Zakup systemy informacj prawnej Legalis

Aneks nr 1 do umowy BDG-WF.024.69.2015 - usługi medycyny pracy

Konserwacja techniczna w Gdańsku

Szycie zasłon , dostarczenie ich oraz i montaż w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Zakup sprzętu komputerowego

udostępnienie na rzecz Biura Rzecznika do nieodpłatnego korzystania lokal biurowy przeznaczonego na przyjęcia interesantów

Usługa pielęgnacji i przycinania krzewów oraz pnaczy na terenie patio przy budynku przy Al. Solidarności 77

wykonanie koncertu podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica Panu Thomasowi Buergenthal, Sędziemu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Poprowadzenie uroczystości Wręczenie nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica w dniu 23.05.2016

występ artystyczny podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica Panu Thomasowi Buergental, Sedziemu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w dniu 23 maja 2016 r.

występ artystyczny podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica Panu Thomasowi Buergental, Sedziemu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w dniu 23 maja 2016 r.

występ artystyczny podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica Panu Thomasowi Buergental, Sedziemu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w dniu 23 maja 2016 r.

występ artystyczny podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica Panu Thomasowi Buergental, Sędziemu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w dniu 23 maja 2016 r.

Usługa cateringowa podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica w dniu 23.05.2016 roku

realizacja przewozu uczestników biorących udział w uroczystości związanej z wręczeniem nagrody im. Pawła Włodkowica w dniu 23 maja 2016 r.

Zakup praw majątkowych do zdjęć zrobionych podczas uroczystości w dn 23.05.2016

Usługi konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych , urządzeń wodno- kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania

Zakup 2 urządzeń Firewall

wykonanie koncertu podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica Panu Thomasowi Buergenthal, Sędziemu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansów, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Zamówień Publicznych

Tłumaczenia migowe

Badanie społeczne " Przemoc motywowana uprzedzeniami w stosunku do wybranych grup społecznych. Pilotaż narzędzia badawczego"

Świadczenie usług pocztowych

Tłumaczenia ustne (symultaniczne i konsekutywne) wraz z obsługą techniczną tłumaczeń

Usługi serwisowe , rozwojowe , subskrybcji Nowych Wersji i wymiany wersji programu FK

Przeprowadzenie oceny przetłumaczonej próbki tekstu na Polski Język Migowy, w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym na usługę tłumaczenia na j. migowy i z j. migowego na j. polski.

Dostawa fabrycznie nowych foteli i krzeseł

Użyczenie składników majątku. Umowa na czas nieokreślony.

Aneks nr 1 do umowy BDG-WF.024/46/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Aktualizacja oprogramowania antywirusowego dla 400 stanowisk

Rezerwacja, kupno i dostawa biletów lotniczych

Przeglad i konserwacja Klimatyzatorów

rzeprowadzanie analizy międzynarodowych standardów traktowania więźniów, w tym zestawienie Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. z Regułami Nelsona Mandeli z 2015 r. Opracowywanie opisów wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, odnoszących się do naruszenia praw więźniów, w sprawach przeciwko Polsce oraz przeciwko innym krajom.

Opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansów, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Zamówień Publicznych.

Dwa zestawy do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego

Przygotowanie do druku i druk publikacji

Udostępnienie numeru telefonu - infolinia obywatelska, aneks nr 3

Wykonanie konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynu prz ul. Długiej 23/25 oraz Al. Solidarności 77 Warszawa

Czynsz plus opłaty eksploatacyjne - dotyczy punktu przyjęć interesantów w Szczecinie. Szacunkowy koszt 2016 roku. Umowa na czas nieokreślony.

najem powierzchni w budynku Urzędu Miasta Szczecin przeznaczonej na przyjęcia interesantów (czynsz najmu lokalu w wysokości 4,22zł miesięcznie)

Dostawa oprogramowania Bezpieczeństwo i higiena pracy wraz z aktualizacjami

Usługi sprzątania w siedzibie w Warszawie ( Al. Solidarności 77, ul. Długiej 23/25) oraz Wrocławia

Opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Biura Dyrektora Generalnego, a w szczególności Wydziału Zarządzania Kadrami i Wydziału Finansowego.

Konserwacja i serwis systemów alarmowych w budynku przy Al. Solidarności 77

Opracowanie ekspertyzy z wizytacji (12-13 kwietnia 2016) dotyczącej prawidłowości opieki psychiatrycznej w szpitalu psychiatrycznym

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie którego zostanie przeprowadzona wymiana parkietów oraz malowanie pomieszczeń w budynku przy Al. Solidarności 77

Zakup z dostawą pięciu sztuk niszczarek

Autorskie prawa majątkowe do opracowań graficznych: ulotki RPO, loga projektu WIELKODUSZNA POLSKA, linii graficznej okładki do informacji RPO.

Opracowanie ekspertyzy z wizytacji (23 marca) Domu Pomocy Społecznej

Opracowanie ekspertyzy z wizytacji (17-18 marca) szpitala psychiatrycznego

szkolenie o tematyce prawniczej, dotyczące Standardów prawa do obrony w świetle dyrektyw UE oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowiekadla pracowników BRPO,

Zakup materiałów biurowych

ekspertyzy prawnej dotyczącej zgodności z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym projektu nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 154), pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z 17 lutego 2016 r. ( nr DL-IV-408-1/16/5)

Ryczałtowa opłata za zużycie energii elektrycznej

Opracowanie ekspertyzy z wizytacji (23-24 marca 2016) dotyczącej dostosowania infrastruktury zakładu karnego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Opracowanie ekspertyzy z wizytacji (15-16 marca 2016) dotyczącej infrastruktury aresztu śledczego do potrzeb osób niepełnosprawnych

Usługi subskrypcji nowych wersji i uaktualnień programu Asseco Softlab ERP

Usługi serwisowe dla programu Asseco Softlab ERP

obsługa administracyjna, kanclaryjna i sekretarska Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku, w szczególności: przyjmowanie wpływającej korenspondencji, przygotowanie wysyłki pism, kontakt telefoniczny z interesantami oraz instytucjami, przygotowanie akt spraw do archiwizacji oraz inne zlecone czynności biurowe

gotowość świadczenia usługi serwisowej obejmującej poprawianie błędów ujawnionych w trakcie eksploatacji aplikacji Moduł Informacji Prawnej zwanej MIP2 - moduł statystyczny oraz dostosowywanie aplikacji na potrzeby Biura

sporządzenie ekspertyzy z zakresu medycyny ogólnej podczas wizytacji KMP

Usługi pocztowe w zakresie opłacania, przyjmowania, przemieszczania i doręczania paczek Warszawa

Usługi pocztowe w zakresie przesyłek pocztowych Warszawa

Świadczenie usług serwisowych Premium, aktualizacja programu oraz usługa serwisowa programu STOCK

nieodpłatne używanie niewyodrębnionego pomieszczenia tj. sali oznaczonej numerem 3 o powierzchni 48 m2, zlokalizowanej na parterze budynku Urzędu Miasta Lublin przy plac Króla Władysława Łokietka 1 /ul.Świętoduska 3/ ul.Bajkowskiego 2 w Lublinie przeznaczonego na przyjęcia interesantów

Opracowanie ekspertyzy z wizytacji infrastruktury aresztu śledczego do potrzeb osób niepełnosprawnych (wizytacja w dniach 2-3 marca 2016)

wykonanie tekstu publicystycznego pt. Aniela Steinsbergowa i jej książka na podstawie wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego

Opieka Serwisowa w okresie dwunastu miesięcy

Dostawa wody źródlanej w butlach oraz wody mineralnej gazowaniej i niegazowanej

Zakup 44 sztuk dysków

Opracowanie ekseprtyzy Dotyczącej opieki psychiatrycznej w ZOZ

Wyselekcjonowane materiały biurowe

Usługi serwisowe oprogamowania FK

współpraca przy realizacji badań RPO, w szczególności w zakresie opracowania raportu z badań dotyczących równego traktowania osób transpłciowych na rynku pracy oraz opracowania metodologii badania odnoszącego się do instytucji asystenta osobistego osoby nieprłnosprawnej, a także zebranie i odpowiednie opracowanie materiałów niezbędnych dla pzrygotowania innych badań płanowanych przez Rzecznika praw Obywatelskich

Usługi subskrypcji Nowych Wersji i Uaktualnień Programu

przeprowadzanie bieżącej, codziennej analizy strony HUDOC - orzecnictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących więźniów lub nieletnich. Przygotowywanie opisów stnów faktycznych i rozstrzygnięć Trybunału. Inne zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu IX

Serwis i konserwacja centrali wentylacyjnej

Aneks nr 1 do umowy BDG-WF.024.004.2016 na druk pakowanie i dostawę publikacji. Zmiana terminu realizacji umowy do 03.02.2016

Sporządzenie ekspertyzy z zakresu sprawowanej opieki medycznej na podstawie wizytacji KMP w Areszcie Śledczym.

Sporządzenie dwóch ekspertyz z zakresu medycyny ogólnej podczas wizytacji KMP w Domach Opieki Społecznej.

Tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski

Ekspertyza dotycząca dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

Konserwacja techniczna oraz usuwanie awarii w siedzibie Biura Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu

Wynajęcie Sali Kominkowej

Opracowanie dwóch ekspertyz geriatrycznych

Druk, pakowanie i dostawa publikacji Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów

Sporządzenie ekspertyzy z zakresu sprawowanej opieki medycznej nad osadzonymi na podstawie wizytacji KMP w Areszczie Śledczym.

Opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansowego, Wydziału Zarządzania Kadrami, a także innych zleconych zadań z zakresu działania BDG

Opracowanie ekspertyzy dostosowania infrastruktury Aresztu Śledczego do potrzeb osób niepełnosprawych

Opracowanie ekspertyzy dostosowania infrastruktury domu pomocy społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Obsługa asystencka, wyszukiwanie materiałów do wystąpień, kontakty z podmiotami zewnętrznymi, sporządzanie notatek na polecenie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w zakresie obsługi asystenckiej RPO i dokumentowania spotkań Rzezcznika z organizacjami pozarządowymi (podczas wizyty RPO w województwie podlaskim, 27-30 stycznia br.)

Wykonanie spraw dot. problematyki konstytucyjności prawa karnego

Współpraca w zakresie opracowywania stanowisk RPO w zakresie dotyczącym prawnej regulacji zagadnień bioetycznych(ustawa o leczeniu niepłodności, testy genetyczne, biobankowanie i inne). Przygotowanie i organizacja ogólnopolskiej konferencji RPO w sprawach bioetycznych, która planowana jest na czerwiec 2016

Współpraca w zakresie opracowywania stanowisk RPO w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych i prawa do prywatności

Wyszukiwanie informacji na potrzeby Zespołu IX, np. orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pomoc w organizacji spotkań, seminariów i inne zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu IX

Konsultacje prawne dotyczące działalności Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Finansowego, Wydziału Zamówień Publicznych, a także inne zlecone zadania z zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego

Wyszukiwanie informacji na potrzeby Zespołu IX, np. orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pomoc w organizacji spotkań, seminariów i inne zadania zlecone Przez Dyrektora Zespołu IX

Usługa zapewnienia serwera dedykowanego dla strony www.brpo.gov.pl

Przegląd publikacji obejmujących wyszukiwanie przekazów medialnych zawierających hasła rzecznik praw obywatelskich oraz dyskryminacja, stworzenie elaktronicznej bazy

Usługi przewozu

Aneks nr 1 do umowy BDG-WF.024.99.2015 - ochrona osób i mienia (zmiana stawki ze względu na zmianę przepisów o Ubezpieczeniach Społecznych (wartość szacunkowa na zakup uslug w 2016 r.)

Gwarancja producenta na świadczenie standardowej uslugi serwisowej dla dwóch serwerów Hewlett-Packard

Dokonanie napraw, usuwanie awarii i konserwację systemów alarmowych, tv przemysłowej, syganalizacji włamania i napadu oraz systemów video domofonowych

Dostawa prasy codziennej

Dostawa i wdrożenia systemu wydruku

Dostawa prasy codziennej

Szkolenie "Analiza nowych regulacji kodeksu karnego wykonawczego - obowiązujących po 1 lipca 2015 roku"

Szkolenie "Analiza nowych wyroków ETPC w zakresie więziennictwa"

Usługa konserwacji dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku przy Al. Solidarności 77

Dostawa 24 zestawów odnowieniowych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego

Przeniesienie prawa do zdjęć

Opracowanie wzoru farmularza na podstawie, którego organizacje pozarządowe będą wspierały BRPO w monitorowaniu wdrażania Konwencji ONZ

Sporządzanie projektów wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, skarg konstytucyjnych i innych opinii.

Szkolenie "Zamknięcie roku 2015 w państwowych jednostkach budżetowych"

Emisja spotu na temat obchodów Dnia Praw Człowieka

Przygotowanie do druku i druk ulotek dotyczących działalności RPO

Dostawa skanerów dokumentów z oprogramowaniem Kofax Express

Przygotowanie transkrypcji, redakcja i wprowadzenie korekt po autoryzacji debaty - Granice wolności artystycznej w Polsce w świetle artykułu 73 Konstytucji RP, która odbyła się 27 listopada 2015 r. w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Opinie na podstawie analizy akt sądowych dotycząca istnienia podstaw prawnych do wniesienia kasacji do RPO oraz w sprawach zakończonych prawomocnym postanowieniem sądu kończącym postępowanie przygotowawcze w odrębnych sprawach, których numery zostaną zamieszczone w załączniku do rachunku

Wsparcie Wydziału Zamówień Publicznych w realizacji zwiąkszonej ilości zadań pod koniec roku

Opinia na podstawie analizy akt sądowych dotycząca istnienia podstaw prawnych do wniesienia kasacji przez RPO w odrębnych sprawach, których numery zostaną zamieszczone w załączniku do rachunku.

Opinia na podstawie analizy akt sądowych dotycząca istnienia podstaw prawnych do wniesienia kasacji do RPO oraz w sprawach zakończonych prawomocnym postanowieniem sądu kończącym postępowanie przygotowawcze w 10 odrębnych sprawach, których numery zostaną zamieszczone w załączniku do rachunku.

Wspomaganie pracy sekretariatu Zespołu ds. Wkonywania Kar w wysyłce spraw, obsługa sysytemu EZD, przyjmowanie wpływu spraw do Zespołu i ich rozdzielanie

Opracowanie publikacji pt. "Wsparcie społeczne osób starszych w środowisku zamieszknia"

Badanie społeczne pt. "Język debaty publicznej używany w odniesieniu do osób chorujących psychicznie"

Opracowanie wstępu do poradnika RPO "Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator dla samorządu lokalnego".

Sporządzenie ekspertyzy oraz planu operacyjnego koncepcji stworzenia terenowych rzeczników praw mieszkańców.

Zakup 4 szt. serwerów oraz oprogramowania Microsoft Windiws Serwer 2012

Wykonanie remontu wybranych pomieszceń w budynku przy ul. Dlugiej 23/25 Warszawa

Przygotowanie koncepcji projektu edukacyjnego dotyczącego zagrożeń dla praw człowieka , w tym sposobów i zasad oraz harmonogramu wdrożenia projektu.

Aneks do umowy nr BDG-WF.024.148.2015 (zmiana terminu realizacji do 7.12.2015)

Analiza opieki psychiatrycznej DPS w dniach 1-2.XII.2015

Zakup i dostawa mebli biurowych

Sporządzanie projektów wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, opinii do skarg konstytucyjnych i innych opinii prawnych.

Wykonanie dokumentacji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego celem przeprowadzenia prac wymiany źródeł światła w pomieszczeniach biurowych BRPO

Aneks do umowy nr BDG-WF.024.146.2015 (zmiana terminu realizacji do 21.12.2015)

Opracowanie ekspertyzy z wizytacji w Szpitalu Psychiatrycznym

Badanie społeczne "Świadomość prawna w zakresie równego traktowania..."

Rozpoznawanie spraw w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku, w szczególności z wniosków obywateli lub grup obywateli i z własnej inicjatywy RPO oraz przyjmowanie interesantów

Opracowanie informatora pt. "Jak wspierać rodziców którym rodzi się niepełnosprawne dziecko"

Stworzenie opracowanie pt."Dobre praktyki i bariery w integracji uchodźców społeczności lokalnej ne przykładzie Podkowy Leśnej

Przygotowanie do druku i druk Biuletynów RPO

Modyfikacja aplikacji o nazwie Moduł Informacji Prawnej 2 (MIP 2, moduł statystyczny)

Usługa prowodzenia konferansjerki podczas Gali wręczenia Nagrody RPO im. Doktora Macieja Lisa

Wsparcie Biura RPO w zakresie adoptowania budynku przy ul. Długiej 23/25 do potrzeb Biura: przygotowanie pism do Konserwatora Zabytków, bieżące wsparcie w zakresie usuwania awarii

Zakup zdjęć wraz z przeniesieniem praw autorskich z wręczenia nagrody im. Doktora Macieja Lisa

Aneks do Umowy BDG-WF.024.130.2015 (zmiana terminu realizacji umowy, wynagrodzenie bez zmian)

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych

Ekspertyza prawna nt. zgodności art. 211 § 2 kodeksu wyborczego z Konstytucją RP

Obsługa asystencka, wyszukiwanie materiałów do wystąpień, kontakty z podmiotami zewnętrznymi, sporządzanie notatek na polecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przeniesienie prawa do zdjęć

Wsparcie Wydziału Zarządzania Kadrami w organizowaniu szkoleń pracowniczych, przy rozliczaniu delegacji służbowych krajowych i obsłudze ryczałtów samochodowych

Konsultacje prawne dotyczące działalności Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Finansowego, Wydziału Zamówień Publicznych, a także inne zlecone zadania z zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego

Korekta językowa i stylistyczna poradnika przygotowanego w ramach prac komisji ekspertów przt RPO - "Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Informator dla samorządu lokalnego". Poradnik obejmuje 95 stron.

Badanie społeczne pt. „Postawy Polaków wobec osób transpłciowych na rynku pracy..."

Aneks do umowy BDG-WF.024/109/2015 na przebudowę dachu w budynku przy ul. Długiej 23/25 (zmiana terminu wykonania umowy,wartość bez zmian)

Opracowanie Programu funkcjonalno- użytkowego na cyklinowanie parkietów, naprawy lastryka, wymiany parkietów na PCV itp.

Pomoc przy redagowaniu odpowiedzi na listy skierowane do RPO, redagowanie strony internetowej, przygotowanie zamówienia projektu infografik na stronę internetową oraz do publikacji

Opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansowego, Wydziału Zarządzania Kadrami, a także innych zleconych zadań z zakresu działania

Subskrybuj rejestr umów