• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

ZAWIDZKA-ŁOJEK Anna

Data zawarcia umowy: 
2016-11-08
Wartość umowy: 
4000.00
Okres obowiązywania: 
2016-11-08 do 2016-11-30
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

sporządzenie ekspertyzy dotyczącej uzasadnienie negatywnego stanowiska RP w sprawie wniosku Komisji Europejskiej z dnia 4 lipca 2008 r. dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacje seksualną (COM2008(426)), przyjętego przez Komitet ds. Europejskich w dniu 8 lipca 2016 r.. Ocenie powinny podlegać w szczególności, przy uwzględnieniu stanowiska RP w tej sprawie z 2008 r., argumenty dotyczące niezgodności propozycji z zasadą pomocniczości, braku potrzeby przyjęcia dalszych regulacji dot. przeciwdziałania dyskryminacji opartej na różnorodnych przesłankach i mającej miejsce w dziedzinach nie związanych z zatrudnieniem oraz niejasnych definicji kluczowych w propozycji KE (dyskryminacja, molestowanie)

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2016-12-09 10:53:36 ZAWIDZKA-ŁOJEK Anna Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki