Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość

Rejestr zdarzeń

Liczba całkowita wyników: 501

Formularz wyszukiwania

Data początkowa
Data końcowa
Data Tytuł Opis Operator
2021-07-23 18:15:42 Prof. Marcin Wiącek pełni już funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich VIII kadencji Dochodzi informacja o złożeniu ślubowania Monika Okrasa
2021-07-23 18:14:38 dr hab. Marcin Wiącek - RPO VIII kadencji Monika Okrasa
2021-07-23 14:58:27 Obywatele skarżą się na brak dostępu do sądów w dobie pandemii. Rzecznik pisze do prezesów sądów apelacyjnych Dochodzą odpowiedzi sądów z Łodzi, Lublina i Rzeszowa Łukasz Starzewski
2021-07-23 13:18:43 Marcin Wiącek złożył ślubowanie w Sejmie jako nowy RPO Dochodzi informacja o złożeniu ślubowania i zdjęcia Łukasz Starzewski
2021-07-23 12:19:59 Rzecznik i biuro Aktualizacja informacji M@riuszM@slowiecki
2021-07-23 12:02:25 Nieprzedłużenie kadencji dyrektorki Zachęty. RPO do ministra kultury: warto pomyśleć o konkursach Dochodzi odpowiedź min. Piotra Glińskiego Łukasz Starzewski
2021-07-23 11:57:03 Projekt MEiN daje nadmierne kompetencje kuratorom oświaty. Rzecznik: zaprzestać prac nad tymi zmianami Dochodzi odpowiedź MEiN Łukasz Starzewski
2021-07-23 11:18:33 W Polsce nadal występuje problem tortur. Czym są, jak im zapobiegać - raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Łukasz Starzewski
2021-07-23 11:15:26 Państwo bez tortur – kampania społeczna Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Łukasz Starzewski
2021-07-23 11:15:26 Tortury na komendzie w Siedlcach: policjanci skazani na kary bezwzględnego więzienia. Sąd ujawnia też składanie fałszywych zeznań przez funkcjonariuszy Policji i Prokuratorów. Łukasz Starzewski
2021-07-23 11:15:26 70-latek pobity przez policjantów w Rykach. Eksperci Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur interweniowali na miejscu zdarzenia Łukasz Starzewski
2021-07-23 11:15:26 Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem tortur… Łukasz Starzewski
2021-07-23 11:15:26 Nie ma zgody na tortury. Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich Łukasz Starzewski
2021-07-23 11:15:26 To były tortury, co robiliście! Jak policja traktuje zatrzymanych na demonstracjach – debata organizowana wspólnie przez Biuro RPO i Gazetę Wyborczą po raporcie KMPT Łukasz Starzewski
2021-07-23 11:15:26 Zapewnić większą ochronę przed torturami w Polsce. RPO prosi Marszałka Senatu o zmianę prawa Łukasz Starzewski
2021-07-23 10:51:46 Rzecznik krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci Łukasz Starzewski
2021-07-22 15:49:08 Sprawa obywatelki przez 2 lata krążyła między wydziałami sądu. RPO skutecznie zainterweniował Łukasz Starzewski
2021-07-22 15:27:37 Opinia do projektu ustawy o nieletnich [projekt z dnia 8.03.2019 r.] M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 15:02:15 TK ocenia zgodność z Konstytucją wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (K 3/21). Przerwa w rozprawie - tym razem do 31 sierpnia Dochodzi kolejne przełożenie rozprawy Łukasz Starzewski
2021-07-22 14:34:58 Trybunał w Strasburgu: Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem ustanowionym zgodnie z prawem Łukasz Starzewski
2021-07-22 14:33:08 Zasady ewaluacji naruszają prawa urlopowanych naukowców. RPO interweniuje w MEiN Łukasz Starzewski
2021-07-22 14:31:45 Zastępca RPO Stanisław Trociuk kieruje Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich Łukasz Starzewski
2021-07-22 14:14:43 Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby właściwego uregulowania zasad i warunków umieszczania nieletnich w izbie przejściowej. M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:14:16 Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości zawierające opinię o projekcie z dnia 7 maja 2010 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy SW. M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:13:52 Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uwag RPO do projektu rozporządzenia Rady Ministrów M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:13:26 Wystąpienie do Przewodniczącej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej. M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:13:02 Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.03.2012 r. w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:12:35 Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opinii do projektów rozporządzeń dotyczących pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych... M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:12:08 Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.09.2012 r. w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych. M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:11:06 Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP z dnia 06.11.2012 r. w sprawie opinii do projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:10:23 Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 03.12.2012 r. w sprawie opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt z 02.11.2012 r.) M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:09:52 Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w wersji na dzień 14 stycznia 2013 r. M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:09:30 Sejm powołał prof. Marcina Wiącka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich VIII kadencji  Łukasz Starzewski
2021-07-22 14:09:30 Sejmowa komisja rekomenduje wybór prof. Marcina Wiącka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich Łukasz Starzewski
2021-07-22 14:09:02 Przedstawiciele KMP na posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:07:58 Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków jakimi powinna odpowiadać cela zabezpieczająca oraz izba izolacyjna, okresu przechowywania, sposobu archiwizowania lub brakowania dokumentacji dotyczącej osób (...). M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:07:35 Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:07:11 Uwagi do projektu założeń ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:04:33 Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 grudnia 2013 r. M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:03:28 Uwagi do projektu rozporządzeń MZ w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:02:12 Uwagi do projektu założeń projektu ustawy z dnia 7 lipca 2014 r. o monitoringu wizyjnym M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:01:43 Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:01:08 Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców (...) M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:00:35 Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 14:00:06 Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 13:59:35 Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.01.2016 r. w sprawie świadczeń udzielanych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 13:58:05 Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.03.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 13:57:37 Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (projekt z dnia 25.05.2016 r.) M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 13:56:39 Opinia do projektu MNiSW w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów lekarskiego (...) [projekt z dnia 16.07.2016 r.] M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 13:56:09 Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i niektórych innych ustaw [projekt z dnia 27.09.2016 r.] M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 13:55:41 Opinia do projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (...) [projekt z dnia 10.10.2016 r.) M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 13:54:57 Opinia do roboczego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 13:53:36 Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 13:52:49 Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii (...) [projekt z dnia 12.04.2017 r.] M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 13:32:05 Opinia do projektu Rady Europy w sprawie opracowania Reguł dotyczących zasad detencji migrantów M@riuszM@slowiecki
2021-07-22 12:53:35 TVN24 już półtora roku czeka na przedłużenie koncesji. Interwencja RPO w KRRiT. [AKTUALIZACJA] Ogólna odpowiedź KRRiT Dochodzi odpowiedź KRRiT Łukasz Starzewski
2021-07-22 12:38:36 Prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym, ale nie zamyka to drogi sądowej. Uchwała SN Dochodzi uchwała SN w sprawie Łukasz Starzewski
2021-07-22 12:31:29 Wykluczenie transportowe osób poruszających się na wózkach. RPO interweniuje u pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Dochodzi odpowiedź pełnomocnika Łukasz Starzewski
2021-07-22 12:21:49 Policjanci bez "dyscyplinarek" za nielegalnie zatrzymanie związkowców. RPO: policja chroni funkcjonariuszy. KGP: sprawa jest nadal badana Dochodzi odpowiedź KGP Łukasz Starzewski
2021-07-22 12:06:05 ETPC przyspiesza rozpatrywanie spraw dotyczących polskiego sądownictwa Łukasz Starzewski
2021-07-22 12:06:05 Kolejne sprawy polskich sędziów w ETPC. Przyłącza się do nich RPO Łukasz Starzewski
2021-07-22 12:06:05 ETPCz: Trybunał Konstytucyjny z udziałem osoby wybranej na zajęte już miejsce w TK nie jest sądem powołanym "zgodnie z ustawą" Łukasz Starzewski
2021-07-22 12:06:05 Stanowisko RPO dla ETPC w sprawie Reczkowicz i inni dotyczącej statusu osób powołanych do nowych izb Sądu Najwyższego Łukasz Starzewski
2021-07-22 12:06:05 RPO wziął udział w rozprawie Grzęda v. Polska przed ETPC Łukasz Starzewski
2021-07-22 12:06:05 Rzecznik wspiera sędziego W. Żurka przed ETPC w sprawie przerwania jego kadencji jako członka KRS Łukasz Starzewski
2021-07-22 12:06:05 Stanowisko RPO dla ETPC w sprawie Advance Pharma - dotyczącej statusu osób powołanych do Sądu Najwyższego z udziałem nowej KRS Łukasz Starzewski
2021-07-22 12:06:05 Rzecznik interweniuje w sprawie sędziego Igora Tuleyi przed ETPC Łukasz Starzewski
2021-07-22 12:06:05 Wykonać wyrok ETPC w sprawie Xero Flor. Wystąpienie Adama Bodnara do senackiej komisji Łukasz Starzewski
2021-07-22 11:23:45 Ewaluacja działań naukowych - od 2023 r., a nie 2021. Prośba RPO do ministra Jarosława Gowina Łukasz Starzewski
2021-07-22 11:23:45 RPO zaniepokojony nowymi zasadami dotyczącymi czasopism naukowych Łukasz Starzewski
2021-07-22 11:23:45 Ewaluacja działalności naukowej powinna też obejmować glosy i komentarze prawnicze Łukasz Starzewski
2021-07-22 11:23:45 Minister nauki odpowiada RPO w sprawie czasopism naukowych Łukasz Starzewski
2021-07-22 10:18:22 Wybory burmistrza przekładano - terminy na czynności wyborcze mijały. Rzecznik wskazuje MSWiA, na czym polega problem dla obywateli Łukasz Starzewski
2021-07-22 10:18:22 Utrzymać wyrok WSA o nieważności decyzji premiera ws. wyborów korespondencyjnych. Pismo RPO do NSA Łukasz Starzewski
2021-07-22 10:18:22 RPO ws. dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami Łukasz Starzewski
2021-07-22 10:18:22 Zagwarantować prawa wyborców z niepełnosprawnościami w wyborach prezydenckich. RPO pisze do PKW Łukasz Starzewski
2021-07-22 10:18:22 Jak Rzecznik Praw Obywatelskich wyjaśniał sprawę wyborów kopertowych w 2020 r. i co udało się mu ustalić? Łukasz Starzewski
2021-07-22 10:18:22 Wyłączne głosowanie korespondencyjne. Opracowanie Biura RPO Łukasz Starzewski
2021-07-22 10:18:22 Ze skargi Rzecznika WSA stwierdził nieważność decyzji premiera o powierzeniu organizacji wyborów korespondencyjnych Poczcie Polskiej Łukasz Starzewski
2021-07-21 16:01:32 Senat nie wyraził zgody na powołanie Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko RPO Łukasz Starzewski
2021-07-21 16:01:32 Sejm za wyborem posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na RPO Łukasz Starzewski
2021-07-21 16:01:32 Kandydatura Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich – odrzucona przez Sejm Łukasz Starzewski
2021-07-21 16:01:32 Senat nie wyraził zgody na powołanie Piotra Wawrzyka na stanowisko RPO Łukasz Starzewski
2021-07-21 16:01:32 Sejm za wyborem Lidii Staroń na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich Łukasz Starzewski
2021-07-21 16:01:32 Senat nie poparł sejmowego wyboru Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich Łukasz Starzewski
2021-07-21 16:01:32 Sejm ponownie odrzucił kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich Łukasz Starzewski
2021-07-21 16:01:32 Sejm wskazał Piotra Wawrzyka na funkcję RPO Łukasz Starzewski
2021-07-21 15:24:58 Miejsca kwarantanny zbiorowej w Polsce – dane zebrane przez RPO Informacja aktualizująca Monika Okrasa
2021-07-21 14:29:43 Nierówne traktowanie kobiet w ciąży w wojsku. RPO pisze do MON [AKTUALIZACJA] Resort zapowiada zmianę prawa Dochodzi odpowiedź MON Łukasz Starzewski
2021-07-21 13:00:28 200 zł za wyjście z domu „bez powodu” w kwietniu 2020. Kasacja RPO do SN [Sprawa wygrana] Dochodzi informacja o wyroku SN Łukasz Starzewski
2021-07-21 12:57:14 Co planuje wojewoda, aby Zakopane wreszcie chroniło ofiary przemocy domowej - pytanie RPO Dochodzi odpowiedź wojewody Łukasz Starzewski
2021-07-21 12:54:08 Naruszenia praw właścicieli i lokatorów mieszkań we Wrocławiu - Adam Bodnar interweniuje u prezydenta miasta Dochodzi odpowiedź prezydenta Wrocławia Łukasz Starzewski
2021-07-21 11:56:10 Stopka wersja 3 M@riuszM@slowiecki
2021-07-21 11:56:10 Stopka wersja 3 EN M@riuszM@slowiecki
2021-07-21 10:30:47 Utrwala stereotypy płci, ingeruje w prawo do równego traktowania. RPO o wypowiedzi doradcy MEiN Łukasz Starzewski
2021-07-21 10:27:45 Luka płacowa w zarobkach kobiet. Jak z nią walczyć - RPO do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Łukasz Starzewski
2021-07-21 10:27:45 Przed „Tęczowym Piątkiem” Rzecznik przypomina MEN, jak przestrzegać praw uczniów i rodziców oraz dlaczego ważna jest edukacja antydyskryminacyjna Łukasz Starzewski
2021-07-21 10:27:45 Adam Bodnar pisze do MEiN o konieczności edukacji antydyskryminacyjnej Łukasz Starzewski
2021-07-21 10:04:50 RPO: każdy wcielony w PRL po 1956 r. do wojska z przyczyn politycznych - z prawem do odszkodowania Dochodzi kolejne pismo RPO do Senatu Łukasz Starzewski
2021-07-21 09:00:31 Osoba zaszczepiona nie podlega kwarantannie, gdy chorują domownicy. Interwencja RPO [AKTUALIZACJA] Odpowiedź MZ niczego nie wyjaśnia Dochodzi kolejne pismo RPO do MZ Łukasz Starzewski
2021-07-20 15:40:08 Rzecznik za umorzeniem przez TK sprawy pytań prawnych sędziego SN Kamila Zaradkiewicza. AKTUALIZACJA: TK umorzył sprawę Łukasz Starzewski
2021-07-20 15:39:31 20 tys. kary z sanepidu i nieuwzględnione odwołanie. RPO skarży sprawę do WSA [AKTUALIZACJA]. Sprawa wygrana Łukasz Starzewski
2021-07-20 15:38:13 400 zł za spotkanie z kolegami na ulicy w kwietniu 2020. Kasacja RPO [AKTUALIZACJA] Sprawa wygrana Łukasz Starzewski
2021-07-20 15:37:46 500 zł za nocne spotkanie w kwietniu 2020. Kasacja RPO do SN [AKTUALIZACJA] Sprawa wygrana Łukasz Starzewski
2021-07-20 15:37:02 Obywatel złamał zakaz przemieszczania się. [AKTUALIZACJA] Wygrana kasacja RPO Łukasz Starzewski
2021-07-20 15:33:33 Obywatel Rosji narodowości czeczeńskiej z szansą na pobyt w Polsce po interwencji Rzecznika Łukasz Starzewski
2021-07-20 15:27:12 Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Zmiana zasad po interwencji RPO Łukasz Starzewski
2021-07-20 15:01:23 Ograniczony dostęp migrantów do procedury uchodźczej w Polsce. Informacje RPO dla Specjalnego Sprawozdawcy ONZ Łukasz Starzewski
2021-07-20 15:01:23 Międzynarodowy Dzień Migrantów - RPO upomina się o włączenie ekspertów organizacji pozarządowych do prac nad polityką migracyjną Łukasz Starzewski
2021-07-20 15:01:23 Trzeba organizować kursy jęz. polskiego dla migrantów z Białorusi. Rzecznik prosi polskie uczelnie o wsparcie  Łukasz Starzewski
2021-07-20 15:01:23 Nowe propozycje MSWiA w sprawach migrantów i cudzoziemców - zastrzeżenia i uwagi RPO Łukasz Starzewski
2021-07-20 15:01:23 Co ze szczepieniami uchodźców i imigrantów - pyta Rzecznik. [AKTUALIZACJA] Odpowiedź MZ Łukasz Starzewski
2021-07-20 14:18:06 Bez kwarantanny po powrocie ojciec nie spotka się z dziećmi mieszkającymi w innym kraju. Interwencja RPO. AKTUALIZACJA: MS wnosi o zmianę prawa Dochodzi stanowisko Ministra Sprawiedliwości ws. zmian prawa proponowanych przez RPO Paulina Modrzecka
2021-07-20 12:46:03 Spis powszechny – problemy osób z niepełnosprawnościami i członków grup mniejszościowych. Pismo Rzecznika do GUS Łukasz Starzewski
2021-07-20 12:32:19 Koronawirus. Sądy odwołują listopadowe rozprawy. Co zamierza MS? Łukasz Starzewski
2021-07-20 12:32:19 Koronawirus a sądy. Publiczność ma prawo do udziału w rozprawach Łukasz Starzewski
2021-07-20 12:32:19 Koronawirus. RPO do MS: elektronizacja wymiaru sprawiedliwości niezbędna nie tylko ze względu na epidemię Łukasz Starzewski
2021-07-20 12:32:19 15 minut na przejrzenie akt? RPO prosi prezeskę Sądu Okręgowego w Krakowie o zmianę zasad Łukasz Starzewski
2021-07-20 12:32:19 Koronawirus. RPO pyta o prawo do prywatności, gdy publiczność bierze udział w transmitowanych rozprawach Łukasz Starzewski
2021-07-20 12:21:23 Dane osób transpłciowych i niebinarnych w spisie powszechnym. Wystąpienie RPO do GUS Łukasz Starzewski
2021-07-20 10:22:09 Niekonstytucyjne przerwanie kadencji sędziego-członka KRS. Stanowisko RPO dla Wielkiej Izby ETPC ws. Grzęda przeciw Polsce   Łukasz Starzewski
2021-07-19 14:16:58 Jak poprawić strategię rozwoju usług społecznych – RPO do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Monika Okrasa
2021-07-19 13:52:33 Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Rzecznik pyta ministrę Marlenę Maląg o projekt deinstytucjonalizacji Monika Okrasa
2021-07-19 13:52:33 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Monika Okrasa
2021-07-19 13:52:33 Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami Monika Okrasa
2021-07-19 13:37:31 Co z systemowym przeciwdziałaniem mobbingowi i molestowaniu na uczelniach? RPO pyta min. Czarnka Łukasz Starzewski
2021-07-19 13:11:18 Był zwolniony z obowiązku kwarantanny - Straż Graniczna uznała inaczej. RPO pyta o to komendanta głównego Dochodzi odpowiedź SG Łukasz Starzewski
2021-07-19 13:09:37 Chorujących na raka nie wolno pozostawiać samych sobie. Interwencja RPO w MZ Dochodzi odpowiedź MZ Łukasz Starzewski
2021-07-19 13:08:15 Rzecznik przyjrzy się "dyscyplinarce" prokuratorów od sprawy fałszowania list wyborczych Młodzieży Wszechpolskiej Dochodzi odpowiedź prokuratury Łukasz Starzewski
2021-07-19 11:24:52 Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentów. Analiza i zalecenia RPO Łukasz Starzewski
2021-07-19 11:24:52 RPO bada sprawę mobbingu oraz molestowania studentek i studentów Sląskiego Uniwersytetu Medycznego Łukasz Starzewski
2021-07-19 11:24:52 Konferencja Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim - w kierunku standardów i procedur Łukasz Starzewski
2021-07-19 11:24:52 Ochrona przez molestowaniem seksualnym na uczelniach. Minister Zdrowia zgadza się z RPO Łukasz Starzewski
2021-07-19 11:24:52 Minister nauki do RPO: apeluję do rektorów o powoływanie rzeczników ws. sporów z zakresu mobbingu i równego traktowania Łukasz Starzewski
2021-07-19 10:45:10 Kobieta bez dodatku wskutek zastosowania przepisów wstecz. Skarga nadzwyczajna Rzecznika Łukasz Starzewski
2021-07-19 08:33:19 Rzecznik Praw Obywatelskich w Międzynarodowym Dniu Praw Więźniów 18 lipca 2021 r. Łukasz Starzewski
2021-07-19 08:05:58 Oświadczenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Więźniów Łukasz Starzewski
2021-07-16 21:57:42 Kamień jak Syzyf pcham wciąż i wciąż. Rozmowa Okręgowego Salve Adwokatury z Adamem Bodnarem Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-16 21:55:45 Dzień Nelsona Mandeli – Międzynarodowy Dzień Praw Więźniów Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-16 21:55:45 Oświadczenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Więźniów - w stulecie urodzin Nelsona Mandeli Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-16 21:55:45 Nikt nie pozna prawdziwie narodu, póki nie zobaczy jego więzień. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Więźniów w Biurze RPO Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-16 21:55:45 W Międzynarodowym Dniu Praw Więźniów Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, dlaczego tak ważne jest utrzymywanie standardów praw człowieka w miejscach pozbawienia wolności Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-16 21:55:45 Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich w Międzynarodowym Dniu Praw Więźniów 18 lipca 2020 r. Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-16 21:55:45 Międzynarodowy Dzień Praw Więźniów 2018. W stulecie urodzin Nelsona Mandeli Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-16 21:55:45 Reguły Nelsona Mandeli Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-16 21:55:45 18 lipca - Międzynarodowy Dzień Praw Więźniów. Przedstawiciele Biura RPO z wizytą w areszcie śledczym w Łodzi Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-16 14:55:46 SKO utajnia zarobki swych władz. RPO przyłącza się do skargi obywatela na odmowę informacji publicznej [AKTUALIZACJA] Sąd uznał skargę Dochodzi uzasadnienie wyroku WSA Łukasz Starzewski
2021-07-16 14:22:51 Koncepcja bezpiecznego kraju pochodzenia to zły pomysł na rozwiązanie sytuacji na przejściu w Terespolu - RPO do MSWiA Łukasz Starzewski
2021-07-16 14:22:51 ETPC negatywnie ocenił praktykę polskich służb w sprawach osób poszukujących w Polsce ochrony międzynarodowej Łukasz Starzewski
2021-07-16 14:22:51 Wystąpienie Rzecznika do Straży Granicznej o kontrolę sytuacji na przejściu w Terespolu Łukasz Starzewski
2021-07-16 14:22:51 NSA uwzględnił argumenty RPO w sprawie nieprzyznania ochrony międzynarodowej obywatelowi Rosji narodowości czeczeńskiej Łukasz Starzewski
2021-07-16 14:22:51 Zapewnić realną możliwość ubiegania się o status uchodźcy. RPO pisze do MSWiA Łukasz Starzewski
2021-07-16 14:22:51 Cudzoziemcy coraz dłużej czekają na legalizację pobytu w Polsce. Adam Bodnar interweniuje u premiera Łukasz Starzewski
2021-07-16 14:22:51 Wizytacja kolejowego przejścia granicznego w Terespolu Łukasz Starzewski
2021-07-16 13:14:55 RPO krytycznie o wniosku posłów PiS  do TK ws. uprawnień Trybunału Sprawiedliwości UE Łukasz Starzewski
2021-07-16 13:14:04 RPO przystępuje przed TK do sprawy zgodności prawa europejskiego z polską Konstytucją Łukasz Starzewski
2021-07-16 13:14:04 Sprawy 13 i 14 lipca z prawem UE w tle - dla pełnych składów TK. Wniosek RPO Adama Bodnara Łukasz Starzewski
2021-07-16 13:14:04 TK: TSUE nie może postanowieniem tymczasowym zawieszać ustaw dotyczących ustroju polskich sądów. Sędzia Piotrowicz odbiera głos RPO Dodana wypowiedź RPO Adama Bodnara dla mediów po wyroku TK Łukasz Starzewski
2021-07-16 12:39:18 RPO dziękuje za wsparcie i dobre słowa  dodanie listu od Związku Ukraińców w Polsce Paulina Modrzecka
2021-07-16 11:29:49 300 zł dla za spotkanie z dziewczyną w kwietniu 2020 r. i niezasłonięcie ust. Kasacja RPO Łukasz Starzewski
2021-07-16 11:29:20 300 zł za brak maseczki. Rzecznik składa kasację na korzyść ukaranego Łukasz Starzewski
2021-07-16 11:29:20 Ukarany za brak maseczki i niezachowanie dystansu. Kolejna kasacja Rzecznika. A SN już je uwzględnia   Łukasz Starzewski
2021-07-16 11:29:20 Nagana za brak maseczki w sierpniu 2020 r. Kasacja RPO do SN Łukasz Starzewski
2021-07-16 11:29:20 Nagana za brak maseczki w październiku 2020 r. [AKTUALIZACJA] Kolejna wygrana kasacja Rzecznika Łukasz Starzewski
2021-07-16 11:29:20 Ukarana za brak maseczki w 2020 r. Wtedy taki nakaz był jednak jeszcze niezgodny z prawem. [AKTUALIZACJA] SN uwzględnił kasację RPO Łukasz Starzewski
2021-07-16 11:29:20 Nakaz maseczek wprowadzono niezgodnie z zasadami. Apel RPO do premiera, by było to zgodne z Konstytucją Łukasz Starzewski
2021-07-16 10:09:49 300 zł za wyjście z domu w kwietniu bez powodu i bez maseczki. AKTUALIZACJA: SN uwzględnia kolejną "kowidową" kasację RPO Łukasz Starzewski
2021-07-16 10:09:49 200 zł za wyjście z domu w pandemii „bez powodu”. Kasacja RPO do Sądu Najwyższego [SPRAWA WYGRANA] Łukasz Starzewski
2021-07-16 10:09:49 300 zł grzywny dla pana Tomasza za pobyt w parku w kwietniu 2020 r. AKTUALIZACJA: SN uwzględnił kasację RPO Łukasz Starzewski
2021-07-16 10:09:49 RPO skarży do WSA 5 tys. zł za brak maseczki we wrześniu 2020 r. AKTUALIZACJA: Sprawa wygrana Łukasz Starzewski
2021-07-16 08:53:51 Jak działa Biuro po tragicznej śmierci RPO Janusza Kochanowskiego? Łukasz Starzewski
2021-07-16 08:53:51 Szczepcie się. I szanujcie ekspertów Biura RPO. Konferencja prasowa RPO Adama Bodnara w związku z zakończeniem kadencji dodanie zdjęć Łukasz Starzewski
2021-07-16 08:43:28 W interesie ofiar. RPO Adam Bodnar ponownie upomina się w MS o zmianę definicji gwałtu Dochodzi załącznik z propozycjami "model rape law" specjalnej sprawozdawczyni ONZ Łukasz Starzewski
2021-07-15 17:47:04 RPO Adam Bodnar na uroczystościach ku czci ofiar w 80. rocznicę mordu w Jedwabnem Dodanie relacji dr Hanny Machińskiej Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-15 17:32:28 Draginja Nadażdin odznaczona odznaką honorową "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka" Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-15 17:30:34 List poparcia dla Draginji Nadażdin Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-15 15:29:42 CHR delivers an address to the Senate on his work and the state of civil rights and freedoms in 2020 Anna Kabulska
2021-07-15 15:17:03 “Poland is a different country than in 2015.” CHR delivers an address to the Senate on the state of human rights, summarizing his term of office Anna Kabulska
2021-07-15 14:35:28 Jak uchwały "przeciw ideologii LGBT" szkodzą wszystkim - RPO do marszałków województw Łukasz Starzewski
2021-07-15 13:01:35 Wizytacja KMPT w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku. Grażyna Kalisiewicz
2021-07-15 12:51:01 Zakaz eksmisji z mieszkań w pandemii – co z prawami właścicieli? Rzecznik pisze do MS   Łukasz Starzewski
2021-07-15 12:27:20 Rada Europy wzywa polskie samorządy do uchylenia uchwał przeciwko „ideologii LGBT” Łukasz Starzewski
2021-07-15 12:27:20 Sądy administracyjne mogą badać samorządowe uchwały „anty-LGBT”. NSA uwzględnił dwie skargi kasacyjne Rzecznika Łukasz Starzewski
2021-07-15 12:27:20 Sprawa uchwał "przeciw ideologii LGBT”. Pismo RPO Adama Bodnara do unijnej komisarz ds. równości Heleny Dalli Łukasz Starzewski
2021-07-15 12:15:09 Wystąpienie RPO w sprawie Macieja Dobrowolskiego Dodanie zdjęcia Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-15 12:15:09 Do Przewodniczącego KRS ws. podejmowania decyzji o tymczasowym aresztowaniu Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-15 11:55:00 Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Busku-Zdroju. Grażyna Kalisiewicz
2021-07-15 11:54:13 Wizytacja KMPT w Policyjnej Izbie Dziecka w Białymstoku. Grażyna Kalisiewicz
2021-07-14 15:37:10 Zło postępuje małymi kroczkami – wywiad RPO Adama Bodnara dla TOK FM Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-14 14:10:49 Kto ma ponosić koszty odwołania w pandemii sportowych imprez masowych? Adam Bodnar pisze do premiera Łukasz Starzewski
2021-07-14 14:05:05 Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej dziękuje PRO za kadencję Paulina Modrzecka
2021-07-14 13:58:06 Vera Jourova po spotkaniu z RPO: jestem otwarta na dialog, ale także zmartwiona kampanią przeciw sędziom Paulina Modrzecka
2021-07-14 13:38:04 RPO postuluje zmianę wzorów pouczeń dla osób uczestniczących w postępowaniach karnych Łukasz Starzewski
2021-07-14 13:38:04 Resort sprawiedliwości: polskie przepisy - zgodne z dyrektywą UE o prawie każdego podejrzanego do kontaktu z adwokatem. Nie będzie zmian prawa Łukasz Starzewski
2021-07-14 13:38:04 Komitet ONZ upomina się o europejską dyrektywę gwarantującą realne prawo do obrony Łukasz Starzewski
2021-07-14 13:38:04 RPO po raz kolejny upomina się o adwokata dla podejrzewanego, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością Łukasz Starzewski
2021-07-14 13:38:04 Kiedy dostosujemy polskie przepisy do unijnych standardów dotyczących prawa osoby zatrzymanej do pomocy prawnej? RPO pisze do Ministra Sprawiedliwości Łukasz Starzewski
2021-07-14 13:38:04 W trosce o prawa obywatelskie RPO Adam Bodnar skarży do Komisji Europejskiej niewykonanie przez Polskę trzech dyrektyw UE Łukasz Starzewski
2021-07-14 13:38:04 Sądy nie pouczają odpowiednio stron procesu - Polska przegrywa w Strasburgu Łukasz Starzewski
2021-07-14 13:38:04 Realne prawo do obrony gwarantuje dyrektywa UE, której nie wprowadzono do polskiego prawa. RPO pisze do premiera Łukasz Starzewski
2021-07-14 12:28:12 RPO: wyłączyć K. Pawłowicz i S. Piotrowicza ze sprawy pytania prawnego Izby Dyscyplinarnej SN ws. jej zawieszenia przez TSUE. EDIT: TK odmówił wyłączenia Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-14 12:28:12 Adam Bodnar do TK: umorzyć sprawę pytania prawnego Izby Dyscyplinarnej SN ws. środków zabezpieczających TSUE wobec niej Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-14 11:07:45 Bądźmy razem ZA Zgodą - opracowanie o zgodzie i przeciwdziałaniu przemocy seksualnej Łukasz Starzewski
2021-07-14 11:07:45 Za zgodą. RPO do premiera o zmianę przepisów w sprawie gwałtu Łukasz Starzewski
2021-07-14 11:07:45 Będzie ponowna analiza umorzenia sprawy o gwałt. SN uwzględnił kasację RPO Łukasz Starzewski
2021-07-14 11:07:45 ZA Zgodą - webinarium dla studentów Łukasz Starzewski
2021-07-14 11:07:45 Nie będzie zmiany prawa co do zgwałcenia. MS odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich Łukasz Starzewski
2021-07-14 10:55:37 Zawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN. Uzupełniające stanowisko RPO dla TK. EDIT: Na wniosek RPO rozprawa 28 kwietnia odroczona do 13 maja. A rozprawa 13 maja przełożona na 15 czerwca Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-14 09:55:42 Vice President of the European Commission writes to the CHR Anna Kabulska
2021-07-14 09:27:29 Ukarany za „stłuczkę” w trybie nakazowym - a były wątpliwości co do winy i okoliczności wykroczenia. Rzecznik składa kasację Łukasz Starzewski
2021-07-14 09:03:59 Jedna z uczestniczek „stłuczki” nie mogła zaskarżyć wyroku wobec drugiej. SN uwzględnił kasację RPO Łukasz Starzewski
2021-07-14 09:03:59 Poszkodowana w wypadku drogowym z szansą na nawiązkę. SN uwzględnił  kasację Rzecznika Łukasz Starzewski
2021-07-14 09:03:59 Ofierze wypadku drogowego zasądzono zbyt niski zwrot kosztów adwokackich. Kasacja RPO Łukasz Starzewski
2021-07-14 09:03:59 Skazany bez rozprawy za prowadzenie auta mimo cofnięcia prawa jazdy – o czym mógł nie wiedzieć. Rzecznik składa kasację Łukasz Starzewski
2021-07-14 09:03:59 Pan Jan ukarany za nie swoje wykroczenia drogowe w Holandii. Kasacja RPO Łukasz Starzewski
2021-07-14 09:03:59 Prowadził auto w stanie nietrzeźwości - grzywna sądowa niezgodna z przepisami, bo za wysoka. Kasacja RPO Łukasz Starzewski
2021-07-14 09:00:15 Sprawa pijanego kierowcy, który odwołał się od wyroku i otrzymał gorsze rozstrzygnięcie. Kasacja RPO do Sądu Najwyższego Łukasz Starzewski
2021-07-14 08:56:06 Czego się można domagać od pirata drogowego, który spowodował śmierć członka rodziny? Skuteczna kasacja RPO w obronie syna ofiary wypadku Łukasz Starzewski
2021-07-13 19:29:38 Statement on the accessibility of the website bip.brpo.gov.pl M@riuszM@slowiecki
2021-07-13 19:16:26 Deklaracja dostępności serwisu bip.brpo.gov.pl M@riuszM@slowiecki
2021-07-13 14:18:53 RPO: odroczyć rozprawę w TK 13 lipca ws. prawa UE. Obszerne stanowisko Sejmu wymaga rzetelnej analizy Łukasz Starzewski
2021-07-13 13:35:40 Co zrobić, by pielęgniarki i ratownicy medyczni podejmowali pracę w dps? Interwencja Rzecznika w dwóch resortach Łukasz Starzewski
2021-07-13 13:05:21 Praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich - zgłoszenia przedłużone do 14 maja 2018 r. Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-13 12:42:36 Ograniczenie udziału ławników  w orzekaniu łamie Konstytucję. Stanowisko RPO dla MS Łukasz Starzewski
2021-07-13 12:19:11 Kolejna kasacja Rzecznika ws. braku maseczki u obywatela w kwietniu 2020 r. Łukasz Starzewski
2021-07-13 12:05:57 Sądowa kara nagany za brak maseczki w 2020 r. Kasacja Rzecznika do SN Łukasz Starzewski
2021-07-13 11:20:57 Wskutek błędu sądu więzień nie mógł zaskarżyć odmowy warunkowego zwolnienia. Kasacja RPO Łukasz Starzewski
2021-07-13 11:19:47 Po kasacji Rzecznika sprawa ekstradycji Chińczyka z obywatelstwem Szwecji wraca do sądu Łukasz Starzewski
2021-07-13 11:19:47 Rozbieżne stawki grzywny w wyroku to nie "omyłka pisarska". Po kasacji RPO Sąd Najwyższy zwraca sprawę sądowi, by naprawił swój błąd Łukasz Starzewski
2021-07-13 11:19:47 RPO: osoba niepoczytalna skierowana przez sąd do zakładu psychiatrycznego może nie mieć prawa do kasacji Łukasz Starzewski
2021-07-13 11:19:47 Po kasacji RPO Sąd Najwyższy uchylił zgodę na ekstradycję obywatela Ukrainy do Rosji Łukasz Starzewski
2021-07-13 11:19:47 Sąd Najwyższy uniewinnił kibica po kasacji RPO na jego korzyść   Łukasz Starzewski
2021-07-13 11:19:32 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-13 11:19:32 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2018 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-13 11:19:32 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2020 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-13 11:19:32 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2019 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-13 11:19:32 SENAT. Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności RPO Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-13 11:15:43 Z urzędu. Nieurzędowy raport ze skarg, rozmów, spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich VII Kadencji 2015–2020 Adamem Bodnarem Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-13 10:19:33 Memorandum w sprawie prawa obywatela do sądu Łukasz Starzewski
2021-07-12 15:48:51 Jak powstrzymać wzrost opłat za śmieci w małych wspólnotach mieszkaniowych - RPO do Ministerstwa Klimatu i Środowiska Łukasz Starzewski
2021-07-12 15:42:35 „LexTVN” narusza prawa obywateli i godzi w gospodarcze interesy Polski. Opinia Adama Bodnara dla Sejmu Łukasz Starzewski
2021-07-12 13:09:46 Widzenia w więzieniach wznowione, ale nie dla wszystkich dzieci w rodzinie Łukasz Starzewski
2021-07-12 12:48:24 Koronawirus. Więziennicy: widzenia osadzonych z dziećmi zbyt niebezpieczne Łukasz Starzewski
2021-07-12 12:48:24 Dzieci nie mogły bawić się ze skazanym ojcem w kąciku zabaw więziennej sali widzeń. Interwencja RPO Łukasz Starzewski
2021-07-12 12:48:24 Koronawirus. Wracają widzenia osadzonych - ale tyko z jednym członkiem rodziny i bez dzieci. Interwencja Rzecznika Łukasz Starzewski
2021-07-12 12:48:24 Widzenia aresztowanych z bliskimi wstrzymane. RPO: umożliwić kontakt przez komunikator internetowy Łukasz Starzewski
2021-07-12 12:48:24 RPO ponownie pisze do Służby Więziennej ws. widzeń osadzonych z dziećmi Łukasz Starzewski
2021-07-12 12:26:01 Nowelizacja ustawy dotyczącej KOZZD. Rzecznik dopytuje MZ o szczegóły Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-12 12:25:09 Jak przesłuchiwać skutecznie, a zgodnie ze standardami ONZ. Adam Bodnar do premiera Mateusza Morawieckiego Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-12 12:24:53 Upowszechnić Zasady Mendeza wśród policjantów - Adam Bodnar do KGP Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-12 12:23:51 Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nieletnich matek w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-12 12:15:30 Homofobiczne wypowiedzi małopolskiej kuratorki oświaty Barbary Nowak. RPO prosi MEiN o konsekwencje wobec niej Łukasz Starzewski
2021-07-12 12:13:56 Koronawirus. WHO przedstawiła zalecenia ws. walki z pandemią w miejscach pozbawienia wolności Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-12 12:08:34 Oświadczenie. Międzynarodowy Dzień Kobiet 2021 - szansą globalnych działań, aby sprawiedliwość była dostępna dla wszystkich na równych zasadach Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-12 12:08:01 Koronawirus. Procedury bezpieczeństwa w miejscach pozbawienia wolności Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-12 12:05:05 "Pozbawienie wolności, ochrona praw człowieka" (Seminarium) Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-12 12:01:11 Podstawy prawne Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Aktualizacja Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-12 09:30:34 Obywatele bez Rzecznika - biała księga sprawy K 20/20 przed Trybunałem Konstytucyjnym Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-12 08:50:45 Zapewnić obywatelom obiektywne informacje. RPO skarży do sądu zgodę UOKiK na kupno Polska Press przez PKN Orlen  Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-12 08:50:45 RPO Adam Bodnar dla Rzeczpospolitej: PiS chce zmusić TVN do sprzedaży Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-12 08:44:38 TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-12 08:44:38 Komunikat w sprawie pracy Biura RPO po wyroku TK Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-09 19:50:49 Będę dalej pomagał osobom z problemem bezdomności już nie jako Rzecznik Praw Obywatelskich ale jako obywatel. Wizyta RPO w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej Monika Okrasa
2021-07-09 15:47:58 Pomoc dla pensjonariusza domu dla bezdomnych prowadzonego przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej. Monika Okrasa
2021-07-09 15:47:58 Podziękowania dla RPO za udział w warszawskim Święcie Ubogich Monika Okrasa
2021-07-09 15:47:58 Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności o problemach ludzi młodych, którzy zagrożeni są bezdomnością Monika Okrasa
2021-07-09 15:47:33 75. rocznica zamordowania żydowskich sąsiadów w Jedwabnem Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-09 14:46:16 Wystąpienia Zespołu do spraw Wykonywania Kar M@riuszM@slowiecki
2021-07-09 13:23:06 RPO nie jest organem właściwym do ochrony sygnalistów zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej Łukasz Starzewski
2021-07-09 12:46:44 Osoby pozbawione wolności, KMPT - zakres obowiązków M@riuszM@slowiecki
2021-07-09 12:41:38 Postępowania strategiczne RPO - zakres obowiązków M@riuszM@slowiecki
2021-07-09 12:37:59 Równe traktowanie - zakres obowiązków M@riuszM@slowiecki
2021-07-09 12:36:45 Ochrona obywateli - zakres obowiązków M@riuszM@slowiecki
2021-07-09 10:39:41 RPO na wrocławskim festiwalu teatralnym "Paragraf/Artykuł" poprawki redakcyjne Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-09 10:25:28 5 tys. kary za złamanie przez obywatela zakazu przemieszczenia się. RPO wnosi by sanepid uznał jej nieważność - SN już go uniewinnił Łukasz Starzewski
2021-07-09 10:24:16 Obywatel w kwietniu 2020 r. naruszył zakaz przemieszczania się. RPO złożył kasację na jego korzyść [Sprawa wygrana] Łukasz Starzewski
2021-07-09 10:23:12 Obywatel ukarany, bo w kwarantannie odwiedził go ojciec. Rzecznik skarży do sądu decyzję sanepidu. EDIT: WSA stwierdził jej nieważność Łukasz Starzewski
2021-07-09 10:17:02 Opinia Rzecznika Generalnego TSUE ws. niezawisłości sędziów powołanych przez poprzednią KRS lub przez Radę Państwa PRL (C-132/20 Getin Noble Bank) Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-08 16:33:07 „Shaping the Future of Europe” – RPO na 93. konferencji Europejskiego Parlamentu Młodzieży Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-08 16:23:29 test daty M@riuszM@slowiecki
2021-07-08 16:16:39 Regionalna Sesja Selekcyjna Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland Digital Kielce 2021 – spotkanie RPO z młodzieżą Paulina Modrzecka
2021-07-08 15:57:22 Jak wzmocnić współpracę pomiędzy Fronteksem i krajowymi instytucjami stojącymi na straży praw człowieka? Udział przedstawiciela KMPT  w międzynarodowym spotkaniu online. Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-08 15:33:20 Rząd zdecydował się poprzeć kandydata opozycji na stanowisko RPO ze względu na reakcję instytucji europejskich. Wywiad Adama Bodnara dla Crowd Media Monika Okrasa
2021-07-08 14:51:00 Zatrudnieni przez aplikację. RPO zabiega o uregulowanie praw pracowników platform internetowych Łukasz Starzewski
2021-07-08 14:46:45 Nadal rodzi się wiele dzieci z FASD. RPO: państwo musi podjąć skuteczne działania na rzecz abstynencji ciężarnych Łukasz Starzewski
2021-07-08 14:46:15 Projekt ustawy o przymusowej izolacji kobiet pijących alkohol i używających narkotyków podczas ciąży jest niekonstytucyjny Łukasz Starzewski
2021-07-08 14:46:15 Ruszyła kampania „Kocham. Nie piję” o szkodliwości picia alkoholu w ciąży Łukasz Starzewski
2021-07-08 14:46:15 Uzależnione kobiety w ciąży – co rząd zamierza zrobić z tym problemem? Łukasz Starzewski
2021-07-08 14:06:24 Rzecznik do TSUE: pytania prejudycjalne przesłane przez Kamila Zaradkiewicza - niedopuszczalne Łukasz Starzewski
2021-07-08 14:06:24 Rozprawa TSUE ws. pytań prejudycjalnych Kamila Zaradkiewicza. RPO wnosi o uznanie ich za niedopuszczalne Łukasz Starzewski
2021-07-08 11:53:41 Fotografowanie w pobliżu stref kontroli bezpieczeństwa to wykroczenie. Rzecznik dopytuje min. Adamczyka o obiecaną poprawę przepisów Łukasz Starzewski
2021-07-08 11:02:19 Syn ma ślub cywilny w piątek. W urzędzie jest limit 10 osób. Czy to zgodne z prawem? - pytanie na infolinię RPO zmiana treści M@riuszM@slowiecki
2021-07-08 10:58:40 Wyrównywanie szans dziewcząt i chłopców w dostępie do sportu. Rzecznik pyta prezydenta Warszawy Łukasz Starzewski
2021-07-08 10:58:40 Rzecznik: trzeba zapobiegać dyskryminacji ze względu na płeć w sporcie Łukasz Starzewski
2021-07-08 10:58:40 Władze Warszawy chcą wyrównać szanse dziewcząt i chłopców w dostępie do sportu Łukasz Starzewski
2021-07-08 10:06:20 Bezpodstawna kwarantanna obywatela. Interwencja Rzecznika Łukasz Starzewski
2021-07-08 10:05:20 Bezpodstawna kwarantanna uczniów powracających z zagranicy i ich opiekunów. Interwencja Rzecznika Łukasz Starzewski
2021-07-08 10:05:20 Kwarantanna graniczna dla ojca i córki po powrocie z ferii zimowych. Kolejna interwencja RPO do sanepidu Łukasz Starzewski
2021-07-08 10:05:20 Kwarantanna dla studenta z polskim paszportem, ale mieszkającego za granicą. RPO dopytuje Straż Graniczną - ta przyznaje mu rację Łukasz Starzewski
2021-07-08 10:05:20 Nagłe zaostrzenie przepisów o kwarantannie granicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do premiera Łukasz Starzewski
2021-07-08 10:05:20 Ukarany za naruszenie kwarantanny granicznej. Kolejna kasacja RPO z wnioskiem o uniewinnienie obywatela Łukasz Starzewski
2021-07-08 10:05:20 Nagana za złamanie kwarantanny granicznej w kwietniu 2020. Kasacja RPO do SN [Sprawa wygrana] Łukasz Starzewski
2021-07-08 09:28:34 Czy 29 maja można zrobić przyjęcie ślubne w USC? MSWiA odsyła do ogłoszeń w urzędach Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-08 09:28:34 Czy 29 maja będzie można zrobić w USC przyjęcie ślubne na 50 osób? RPO przedstawia pytanie obywatela Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-08 09:28:34 Czy można wynająć lokal na przyjęcie komunijne, żeby mogło się spotkać więcej niż 5 osób? – pytanie na infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-08 09:16:13 ZUS informuje o skali opóźnień w wypłacaniu świadczeń. RPO przekazuje kolejne skargi na brak wypłat Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-08 09:16:13 ZUS coraz bardziej spóźnia się z wypłatami świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Interwencja Rzecznika Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-08 09:16:13 Ile można czekać na zasiłek z ZUS w pandemii? Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-08 09:16:13 Dlaczego dostaję zasiłek chorobowy z ZUS z opóźnieniem – pytanie na infolinię obywatelską RPO Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-08 09:16:13 Opóźnienia wypłat z ubezpieczenia chorobowego. W interesie obywateli Rzecznik interweniuje w ZUS Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-08 08:35:18 Usuwanie prac z wystawy. RPO prosi o wyjaśnienia dyrektora Muzeum Narodowego Łukasz Starzewski
2021-07-08 08:35:18 Sieci kin wielosalowych – bez wsparcia państwa? Rzecznik pyta ministra kultury Łukasz Starzewski
2021-07-08 08:35:18 Gdańskie Muzeum II Wojny Światowej – Rzecznik skarży decyzję Ministra Kultury do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Łukasz Starzewski
2021-07-08 08:35:18 Minister Kultury odpowiada RPO w sprawie Muzeum II Wojny w Gdańsku Łukasz Starzewski
2021-07-08 08:08:27 "Tour de Konstytucja" ma znamiona wieców politycznych; udział dzieci naganny - Barbara Nowak odpowiada Rzecznikowi Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-07 15:37:01 Rząd nie mógł zakazać zgromadzeń. Precedensowy wyrok SN po kasacji RPO ws. manifestacji pod biurem poselskim w związku z wyrokiem TK ws. aborcji Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-07 14:38:06 SN opublikował komunikat z niejawnego posiedzenia. Rzecznik: tajemnica narady sędziowskiej jest bezwzględna AKTUALIZACJA: I Prezes SN odpiera zarzuty Łukasz Starzewski
2021-07-07 13:45:26 Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Skarżysku-Kamiennej. Grażyna Kalisiewicz
2021-07-07 13:41:03 Nakaz kwarantanny granicznej – bez podstawy prawnej. Skarbowi Państwa grozi zalew spraw o odszkodowania. Pismo RPO do premiera Łukasz Starzewski
2021-07-07 13:41:03 Kara za nieprzestrzeganie  kwarantanny granicznej. Kolejna kasacja RPO z wnioskiem o uniewinnienie obywatela Łukasz Starzewski
2021-07-07 13:41:03 Pana Andrzeja objęto kwarantanną – stracił pracę w Czechach. Ważny wyrok na jego korzyść po skardze RPO    Łukasz Starzewski
2021-07-07 12:44:36 Należy zmienić procedurę przyznawania dofinansowania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej Łukasz Starzewski
2021-07-07 11:54:19 Narasta dramat kobiet. Oświadczenie RPO Adama Bodnara Łukasz Starzewski
2021-07-07 11:54:19 RPO: policja w dniu wyroku TK naruszała prawo. Powinna wycofać z sądu wnioski o ukaranie manifestantów Łukasz Starzewski
2021-07-07 09:42:21 Wizytacja KMPT w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu - rozmowy z nieletnimi przez Skypa w związku z pandemią COVID-19 Grażyna Kalisiewicz
2021-07-07 09:18:14 Koronawirus. Jakich formalności dopełnia pracodawca wobec pracownika, u którego stwierdzono covid-19 - pytania na infolinię RPO 800-676-676 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-07 09:18:14 Pytanie od pracodawcy: jak powinna zostać zorganizowana praca w biurze w związku z powszechnym luzowaniem obostrzeń – odpowiedź na pytanie z infolinii RPO Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-07 09:18:14 Koronawirus a obowiązki pracodawcy  - odpowiedzi na pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-07 08:57:27 Tour de Konstytucja. Przystanek Radom Łukasz Starzewski
2021-07-07 08:57:27 RPO wyjaśnia kurator Nowak, dlaczego uczenie dzieci o Konstytucji jest zgodne z prawem Łukasz Starzewski
2021-07-07 08:57:27 Tour de Konstytucja ruszył w Polskę spod siedziby RPO. Spotkania, atrakcje, zawody, pikniki dla każdego Łukasz Starzewski
2021-07-07 08:32:05 Świadek Jehowy skazany w latach 50. za religijną literaturę - jako "wrogą państwu". Kasacja Rzecznika Łukasz Starzewski
2021-07-07 08:32:05 Sąd Najwyższy uniewinnił na wniosek RPO świadka Jehowy skazanego w PRL Łukasz Starzewski
2021-07-07 08:32:05 Skazanie świadka Jehowy z lat 50. Kolejna kasacja RPO na rzecz prześladowanych w PRL Łukasz Starzewski
2021-07-07 08:32:05 Świadkowie Jehowy nie byli w PRL „tajnym związkiem". SN uniewinnił na wniosek RPO siedmioro skazanych w latach 70. Łukasz Starzewski
2021-07-07 08:32:05 Ukarana w PRL za spotkanie Świadków Jehowy w swym mieszkaniu. RPO wnosi o jej uniewinnienie Łukasz Starzewski
2021-07-07 08:32:05 Rok więzienia dla kobiety w PRL za działalność „Świadków Jehowy”. RPO złożył kasację do SN [AKTUALIZACJA] SN pozostawił kasację bez rozpoznania Łukasz Starzewski
2021-07-06 14:16:41 Udar podczas koronawirusa w szpitalu? Za rehabilitację musisz płacić. Rzecznik interweniuje w NFZ Łukasz Starzewski
2021-07-06 14:15:43 Aresztowana kobieta przez rok nie widziała małoletniego syna. RPO pyta prokuraturę o powody Łukasz Starzewski
2021-07-06 14:15:43 RPO: zakaz rozmów telefonicznych obrońcy z aresztowanymi klientami – niezasadny Łukasz Starzewski
2021-07-06 14:15:43 Prokurator odmawia zgody na telefon aresztowanego do obrońcy z braku pewności, z kim będzie rozmawiał. Wystąpienie RPO do MS Łukasz Starzewski
2021-07-06 14:15:43 Koronawirus. Służba Więzienna przyznaje: odcięcie dzieci od kontaktów z bliskimi w więzieniach to poważny problem Łukasz Starzewski
2021-07-06 11:57:59 Dwie rozbieżne decyzje spadkowe w tej samej sprawie. Rzecznik wnosi, by sąd naprawił swój błąd Łukasz Starzewski
2021-07-06 11:14:51 Rozbieżne decyzje spadkowe sądów po tej samej osobie. Rzecznik proponuje systemowe rozwiązanie problemu Łukasz Starzewski
2021-07-06 11:14:51 Wygrana skarga nadzwyczajna RPO w sprawie dwóch różnych orzeczeń spadkowych Łukasz Starzewski
2021-07-06 11:14:51 Już nie ma wątpliwości, kto dziedziczy spadek. Na wniosek RPO sąd naprawił swój błąd Łukasz Starzewski
2021-07-06 11:14:51 Rodzina rolników już wie, kto jest spadkobiercą. SN uwzględnił pierwszą skargę nadzwyczajną RPO Łukasz Starzewski
2021-07-06 11:14:51 Rozbieżne orzeczenia spadkowe,pominięty pogrobowiec zmarłego. Interwencja RPO Łukasz Starzewski
2021-07-06 11:14:51 Dwa postanowienia spadkowe – kolejna skarga RPO o wznowienie postępowania [WNIOSEK UWZGLĘDNIONY] Łukasz Starzewski
2021-07-06 11:14:51 Spadek najpierw dla męża i trójki dzieci, a później – tylko dla jednej córki. SN uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Łukasz Starzewski
2021-07-06 11:14:51 Po skardze RPO sąd naprawił swój błąd ws. dwóch rozbieżnych orzeczeń spadkowych Łukasz Starzewski
2021-07-06 10:27:25 Po 500 zł za udział w zgromadzeniu przed biurem poselskim, brak maseczki i wykrzykiwane hasła. Kasacja RPO do SN Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-06 09:57:50 Koronawirus. MS: jak w więzieniach przeciwdziała się epidemii Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-06 09:57:50 Jakie są szanse na skrócenie kary więzienia w pandemii - pytanie na infolinię 800-676-676 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-06 09:57:50 Koronawirus. Widzenia osadzonych z bliskimi wstrzymane. RPO: mogą je zastąpić komunikatory typu Skype Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-06 09:57:50 Czy w trakcie pandemii można wychodzić na przepustki z zakładów karnych? – odpowiedź na pytanie z infolinii RPO Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-06 09:47:38 Jakie są zasady zwalniania z kwarantanny po przylocie do Polski z kraju UE, w szczególności jak wygląda kwestia zwalniania dzieci z obowiązku kwarantanny – odpowiedź na pytanie z infolinii RPO Łukasz Starzewski
2021-07-06 09:34:05 Czy negatywny wynik testu na koronawirusa uzyskany PO przekroczeniu granicy zwalnia z obowiązku kwarantanny? – pytanie na infolinię 800-676-676 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-06 09:34:05 Zasady kwarantanny dla studentów zagranicznych – pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-06 09:34:05 Czy test na covid po przekroczeniu granicy zwalnia z kwarantanny? – pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-06 09:34:05 Jakie testy na COVID-19 zwalniają z kwarantanny granicznej? Pytanie na infolinię RPO Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-06 09:34:05 Zasady kwarantanny po powrocie z państw spoza sfrefy Schengen - czy nie doszło do dyskryminacji niezaszczepionych? Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-06 09:34:05 Czy jest obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej i czy można się z niego zwolnić - odpowiedź na pytanie na infolinię RPO Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-06 09:34:05 Pytania o kwarantannę: na granicy, o to, kiedy wynik testu zdejmuje kwarantannę, o testy dla dzieci – z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-05 16:23:51 Aktualność badań dla kierowców w pandemii - odpowiedź na pytanie na infolinię RPO Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-05 16:21:42 Jakie są zasady przekraczania granicy RP przez obywateli Ukrainy? – pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-05 16:21:42 Czy licealista obywatel Ukrainy, który jedzie do domu na Wielkanoc, będzie mógł wrócić do Polski?  - pytanie na infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-05 16:21:42 Czy polsko-ukraińska rodzina musi po przekroczeniu granicy iść na kwarantannę?  - pytania na infolinię RPO 800-676-676 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-05 16:21:42 Jakie są aktualne regulacje prawne dotyczące kwarantanny dla obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Polski? – pytanie na infolinię 800-676-676 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-05 16:21:42 Warunki kwarantanny dla pracowników z Ukrainy. Pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-05 16:17:37 Mandat za prawo jazdy przeterminowane w czasie pandemii? - pytanie na infolinię 800-676-676 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-05 16:17:37 Czy polskie przepisy covidowej skutecznie przedłużają ważność prawa jazdy za granicą? – pytanie na infolinię 800-676-676 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-05 16:17:37 Czy w pandemii prawo jazdy ma dłuższą ważność? - pytania na infolinię RPO 800-676-676 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-05 16:17:37 Ważność prawa jazdy a pandemia – odpowiedź na pytanie na infolinię RPO Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-05 15:36:57 Zakończenie roku w Wyższej Szkole Administracji Publicznej  w Ostrołęce z udziałem zastępczyni RPO Anna Kabulska
2021-07-05 15:23:58 Report of the National Mechanism for the Prevention of Torture on ad hoc visits Anna Kabulska
2021-07-05 14:42:45 Prezydent Warszawy odpowiada RPO, dlaczego nie zakazywał zgromadzeń Łukasz Starzewski
2021-07-05 14:42:45 Rzecznik przypomina policji konstytucyjne standardy wolności zgromadzeń Łukasz Starzewski
2021-07-05 14:42:45 Koronawirus. Adam Bodnar pisze do MSWiA: ograniczenia stopniowo są znoszone, ale zakaz zgromadzeń pozostaje Łukasz Starzewski
2021-07-05 14:42:45 Rząd zakazał rozporządzeniem udziału w zgromadzeniach. Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich Łukasz Starzewski
2021-07-05 14:42:45 Wolność zgromadzeń ograniczona. Stanowisko RPO dla ETPC ws. Siedlecka przeciwko Polsce Łukasz Starzewski
2021-07-05 14:42:45 Protesty społeczne po decyzji ws. aborcji. RPO przypomina rządzącym standardy zgromadzeń spontanicznych Łukasz Starzewski
2021-07-05 14:42:45 Analiza RPO dla premiera o tworzeniu prawa w stanie epidemii: rozporządzenia zamiast ustaw naruszają prawa obywateli Łukasz Starzewski
2021-07-05 14:42:45 Zgromadzenia spontaniczne są legalne - pisze RPO do premiera Mateusza Morawieckiego Łukasz Starzewski
2021-07-05 14:42:45 Koronawirus. RPO do sądu: całkowity zakaz zgromadzeń - niekonstytucyjny Łukasz Starzewski
2021-07-05 14:42:45 W pandemii naruszono istotę wolności zgromadzeń - RPO popiera skargę konstytucyjną obywatela. A zgromadzenia wracają 26 czerwca Łukasz Starzewski
2021-07-05 12:43:52 Sprawa kary dla pani G, która w kwietniu wyszła z domu "w celach innych niż niezbędne do życia". Kasacja RPO [Sprawa wygrana] Łukasz Starzewski
2021-07-05 11:45:28 Rząd do RPO: rusza procedura wyłaniania kandydata na polskiego sędziego TSUE Łukasz Starzewski
2021-07-05 11:43:50 Wyrównać "czerwcowe emerytury" z lat poprzednich. Rzecznik pisze do Senatu Łukasz Starzewski
2021-07-05 11:43:22 Sędzia TSUE - niezależny od ugrupowań politycznych i rządu. Rzecznik do premiera o wyłanianiu kandydata z Polski Łukasz Starzewski
2021-07-05 11:43:22 Procedury wyłaniania kandydata z Polski na sędziego TSUE. Adam Bodnar ponownie pisze do premiera Łukasz Starzewski
2021-07-05 11:43:22 Rząd wciąż nie wie, jak wyłonić kandydata z Polski na sędziego TSUE - o co premiera pytał Adam Bodnar Łukasz Starzewski
2021-07-05 11:10:51 Koronawirus. MRPiPS: w tym roku „czerwcowi” emeryci nie stracą Łukasz Starzewski
2021-07-05 11:10:51 Rzecznik po raz kolejny występuje do resortu pracy w sprawie emerytur "czerwcowych" Łukasz Starzewski
2021-07-05 11:10:51 Czy „czerwcowi” emeryci naprawdę muszą dostawać niższe świadczenia? Kolejna interwencja RPO Łukasz Starzewski
2021-07-05 11:10:51 Co rząd zrobi z emeryturami „czerwcowymi”? Rzecznik pyta Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Łukasz Starzewski
2021-07-05 10:03:15 300 zł kary m.in. za przemieszczanie się w prima aprilis 2020. RPO składa kolejną kasację Łukasz Starzewski
2021-07-05 10:01:55 Nagana dla pasażera samochodu zatrzymanego w kwietniu w czasie zakazu przemieszczania się – kasacja RPO do SN [SPRAWA WYGRANA] Łukasz Starzewski
2021-07-05 10:01:55 Nagana za wyjście z domu podczas lockdownu. Kasacja RPO do Sądu Najwyższego [SPRAWA WYGRANA] Łukasz Starzewski
2021-07-05 10:01:55 Grzywna za wyjście z domu bez powodu. Kasacja RPO do Sądu Najwyższego [SPRAWA WYGRANA] Łukasz Starzewski
2021-07-05 10:01:55 400 zł za spotkanie w parku w pandemii. Dwie kasacje RPO [SPRAWY WYGRANE] Łukasz Starzewski
2021-07-05 09:59:30 Skazany za przestępstwo, choć popełnił wykroczenie. Kasacja RPO do Sądu Najwyższego [AKTUALIZACJA] Sprawa wygrana Łukasz Starzewski
2021-07-05 09:59:30 RPO do TK: wyłączyć sędzię K. Pawłowicz ze sprawy pytania prawnego ws. zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN przez TSUE. AKTUALIZACJA: TK odwołał rozprawę, by to zbadać Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-05 09:59:30 TK wyłączył sędzię K. Pawłowicz - na jej prośbę - ze sprawy pytania prawnego ws. zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN przez TSUE. Wnosił o to RPO Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-05 09:59:30 Przed rozprawą przed TK ws Izby Dyscyplinarnej RPO wnosi o wyłączenie Justyna Piskorskiego. [AKTUALIZACJA] TK odmówił, a wyrok ETPC uznał za "nieistniejący" Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-05 09:11:06 Ukarany za złamanie zakazu przemieszczania się. Kasacja RPO Łukasz Starzewski
2021-07-02 15:19:21 Wysłuchanie Obywatelskiego Projektu Ustawy o Ochronie Sygnalistów pod Honorowym Patronatem RPO Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-02 15:19:21 Konferencja naukowa "Ochrona sygnalistów w prawie obowiązującym i w prawie dawnym" Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-02 15:19:21 Jak chronić sygnalistów w służbach mundurowych? Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-02 15:19:21 Debata „Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. O potrzebie i perspektywach jej wprowadzenia” pod Patronatem Honorowym RPO Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-02 15:19:21 W sprawie ochrony prawnej sygnalistów ze służb ujawniających torturowanie zatrzymanych - apel do premiera Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-02 15:18:44 Czy „zainfekowane prawo” zostanie z nami na dłużej? Konferencja „Procedury chore na COVID?” w Biurze RPO Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-02 14:55:00 Szczepienia seniorów przeciwko COVID-19. Anonimowa ankieta Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-02 14:55:00 Dostępność szczepień przeciwko Covid-19 prawem osób starszych – raport z badania Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-02 14:53:40 Koronawirus. Czy zawieszenie biegu terminów administracyjnych, zawiesiło również bieg terminów przedawnień podatkowych? - pytania na infolinię RPO 800-676-676 Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-02 14:45:24 Nagroda Press Club dla RPO i jego zastępców Agnieszka Jędrzejczyk
2021-07-02 13:46:35 „Za życiem”? Dlaczego państwo tak nieskutecznie pomaga szukającym schronienia rodzicom z małymi dziećmi? Łukasz Starzewski
2021-07-02 13:02:48 Czy zgodnie z zapowiedziami rozbudowano policyjne Archiwa X? Rzecznik pyta KGP. AKTUALIZACJA: KGP: jest ich 18 Łukasz Starzewski
2021-07-02 12:26:21 Do MRPiPS ws. ochrony osób sygnalizujących nieprawidłowości w interesie publicznym Łukasz Starzewski
2021-07-02 12:05:44 Wystąpienie Generalne z dnia 16.04.2018 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie tzw. sygnalistów w służbach mundurowych i służbach specjalnych Łukasz Starzewski
2021-07-02 10:42:24 Pandemia i eksmisje. Czy można stracić wynajmowane mieszkanie? – Odpowiedź na pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich Łukasz Starzewski
2021-07-01 15:48:50 Znikająca korespondencja po zakończeniu procesu upadłości. Da się to rozwiązać zmieniając przepisy – RPO do Ministra Sprawiedliwości Łukasz Starzewski
2021-07-01 14:26:17 Obywatelowi odmówiono informacji publicznej o kosztach wyborów, których nie było. RPO przyłączył się do sprawy w WSA. AKTUALIZACJA: Sąd uchylił odmowę MAP Łukasz Starzewski
2021-07-01 12:24:16 „Nie byli zatrzymani”. Policja o zatrzymaniu jadących na Strajk Kobiet działaczy Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza Łukasz Starzewski
2021-07-01 12:24:16 Zatrzymanie związkowców Inicjatywy Pracowniczej – nielegalne. Rzecznik wnosi o dyscyplinarki dla policjantów Łukasz Starzewski
2021-07-01 12:24:16 Rzecznik pyta policję o zatrzymanie działaczy Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza jadących na Strajk Kobiet Łukasz Starzewski
2021-07-01 11:33:47 Sprawa pani X. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego opiekuna osoby dorosłej – WSA przychylił się do stanowiska Rzecznika Łukasz Starzewski
2021-07-01 11:33:47 Domaganie się od Sopotu zwrotu pieniędzy dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami budzi zasadnicze wątpliwości RPO Łukasz Starzewski
2021-06-30 15:51:48 TK podzielił stanowisko Rzecznika ws. nieruchomości wywłaszczonej mocą "specustawy drogowej" Łukasz Starzewski
2021-06-30 15:50:40 Nie można odzyskać nieruchomości wywłaszczonej mocą "specustawy drogowej". RPO popiera skargę konstytucyjną obywateli Łukasz Starzewski
2021-06-30 14:48:42 Zasady odpowiedzialności karnej obywateli ma określać ustawa - nie rozporządzenie ministra na podstawie Prawa lotniczego Łukasz Starzewski
2021-06-30 14:15:29 Koronawirus. Zasady postępowania z osobami pozbawionymi wolności Europejskiego Komitetu ds.Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) Łukasz Starzewski
2021-06-30 14:15:29 Co z zapowiadanymi przez władze działaniami na rzecz zapobiegania torturom w Policji? RPO pyta MSWiA o działania wskazane w odpowiedzi na raport Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom (CPT) Łukasz Starzewski
2021-06-30 14:14:21 Jak poprawić zachowania policji – raport KMPT z komisariatów po protestach Strajku Kobiet Łukasz Starzewski
2021-06-30 14:01:54 W sądzie w Wałbrzychu nie ma już wydziału pracy. Rzecznik prosi Ministra Sprawiedliwości o wyjaśnienia Łukasz Starzewski
2021-06-30 13:05:09 RPO: niemożność skargi na przewlekłość sprawy dotyczącej warunkowego przedterminowego zwolnienia z więzienia – niekonstytucyjna Łukasz Starzewski
2021-06-30 13:00:50 Gdy współosadzeni wychodzą z celi, nie wolno samemu w niej pozostać. Wystąpienie Adama Bodnara do Służby Więziennej Łukasz Starzewski
2021-06-30 12:52:52 Wręczono IV Gdańską Nagrodę Równości im. Pawła Adamowicza   Łukasz Starzewski
2021-06-30 11:53:50 Ważny wyrok sądu: rażenie zatrzymanego paralizatorem to tortury Łukasz Starzewski
2021-06-30 11:53:50 Konieczne jest wprowadzenie definicji tortur do polskiego prawa - RPO pisze do premiera Łukasz Starzewski
2021-06-30 11:53:50 RPO: nagrywanie czynności ze śledztwa i procesu karnego powinno być obligatoryjne Łukasz Starzewski
2021-06-30 11:53:50 Kolejne argumenty za zapewnieniem adwokata już od chwili zatrzymania. RPO pisze do Ministra Sprawiedliwości Łukasz Starzewski
2021-06-30 11:53:50 Sytuacja na komisariatach. Raport z pierwszej w Polsce wizyty typu ad hoc Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) Łukasz Starzewski
2021-06-30 11:53:50 Nie tylko poniżające traktowanie... Końcowy raport KMPT o zatrzymaniach 7 sierpnia w Warszawie. Są konkretne zalecenia dla MSWiA i policji Łukasz Starzewski
2021-06-30 11:53:50 Pięć gwarancji antytorturowych i standardy chroniące prawa osób zatrzymanych. Rzecznik pisze do Komendanta Głównego Policji Łukasz Starzewski
2021-06-30 11:53:50 "Kajdanki to nie ułatwienie dla policji". O ich nadużywaniu w konwojach i na komisariatach RPO pisze do MSWiA Łukasz Starzewski
2021-06-29 16:07:37 Nakazu przeprosin za zniesławienie nie można łączyć z karą grzywny. RPO składa kasację do SN Łukasz Starzewski
2021-06-29 14:36:54 Kasacja RPO w sprawie rzekomego nękania męża przez telefon, rozstrzygniętej w trybie nakazowym, bez rozprawy. AKTUALIZACJA: SN uchylił wyrok na kobietę Łukasz Starzewski
2021-06-29 14:36:54 Ukradł kilkanaście butelek alkoholu – trafił do szpitala psychiatrycznego. Rzecznik składa kasację Łukasz Starzewski
2021-06-29 14:36:54 Korzystała z konstytucyjnej wolności słowa - ukarana w trybie nakazowym. Kasacja Rzecznika [SPRAWA WYGRANA] Łukasz Starzewski
2021-06-29 14:36:54 Kary za zakłócanie "miesięcznicy smoleńskiej” uchylone przez SN po kasacji RPO Łukasz Starzewski
2021-06-29 14:36:54 Znieważyła policjanta - ma trafić do zakładu zamkniętego. RPO składa kasację i wniosek o wstrzymanie tego skierowania. EDIT: Kasacja uwzględniona Łukasz Starzewski
2021-06-29 14:36:54 Ukarany w trybie nakazowym - miał przeszkadzać w zgromadzeniu upamiętniającym katastrofę w Smoleńsku. Rzecznik składa kasację. [AKTUALIZACJA] SN ją uwzględnia Łukasz Starzewski
2021-06-29 11:56:19 WSA w Gliwicach unieważnił uchwałę „anty-LGBT” Rady Gminy Istebna, Podobny wyrok ws gminy Klwów na Mazowszu Łukasz Starzewski
2021-06-29 11:56:19 Sprawa gminy Serniki. Trzeci sąd unieważnił samorządową uchwałę „anty-LGBT” Łukasz Starzewski
2021-06-29 11:56:19 Czwarta uchwała samorządu ”anty-LGBT” uchylona przez sąd ze skargi RPO Łukasz Starzewski
2021-06-29 11:56:19 Uchwały „anty-LGBT” – sprzeczne także z prawem europejskim. Nowe zarzuty skarg RPO do sądów i kolejne skargi Łukasz Starzewski
2021-06-29 11:56:19 RPO zaskarżył decyzje sądu administracyjnego o odrzuceniu skarg na uchwały „anty-LGBT” Łukasz Starzewski
2021-06-29 11:56:19 NSA zbada odrzucenie skarg RPO na uchwały „anty-LGBT” sejmiku woj. lubelskiego i rady powiatu w Rykach Łukasz Starzewski
2021-06-29 11:56:19 PE przyjął rezolucję: Unia Europejska strefą wolności osób LGBTIQ. Komunikat Biura RPO Łukasz Starzewski
2021-06-29 11:56:19 Uchwały o przeciwdziałaniu "ideologii LGBT" sprzeczne z zasadą legalizmu i prawami człowieka. Pierwsze sądowe skargi RPO Łukasz Starzewski
2021-06-29 10:21:38 RPO: umożliwić represjonowanym studentom z Białorusi kontynuowanie nauki na polskich uczelniach Łukasz Starzewski
2021-06-29 10:21:38 Jak pomagać Białorusinom w podejmowaniu studiów w Polsce. Rzecznik do KRASP Łukasz Starzewski
2021-06-29 10:21:38 Policja legitymowała uczestników solidarnościowej manifestacji z Białorusią w Bydgoszczy. Rzecznik chce wyjaśnień Łukasz Starzewski
2021-06-29 10:21:38 Białoruski opozycjonista może być w Polsce zagrożony. Wniosek Adama Bodnara do ABW o zapewnienie mu bezpieczeństwa Łukasz Starzewski
2021-06-29 08:47:51 RPO po stronie obywateli przed sądami i w starciu z instytucjami. Uprawnienia Rzecznika Agnieszka Jędrzejczyk
2021-06-28 19:41:59 Prawidłowo przeszczepić na grunt krajowy wytyczne orzecznictwa TSUE. Stanowisko RPO ws pytań „frankowych” Pierwszej Prezes SN Łukasz Starzewski
2021-06-28 19:10:10 Rekomendacje trzech Kongresów Praw Obywatelskich Agnieszka Jędrzejczyk
2021-06-28 15:18:14 Co z przepisami regulującymi działalność Państwowej Komisji ds. Pedofilii? Łukasz Starzewski
2021-06-28 15:16:11 Prokuratura o stanie śledztw w sprawie pedofilii wśród księży Łukasz Starzewski
2021-06-28 15:16:11 Próba ocenzurowania artykułu o pedofilii w Kościele. Rzecznik interweniuje w MNiSzW Łukasz Starzewski
2021-06-28 15:16:11 Następny nastolatek w „rejestrze pedofilów”. Interwencja prawna RPO [skuteczna] Łukasz Starzewski
2021-06-28 15:16:11 14-latek wysłał koleżankom smsa z linkiem do pornografii - trafił do "rejestru pedofilów". RPO wniósł, by sąd go z niego usunął (EDIT: sąd uwzględnił wniosek) Łukasz Starzewski
2021-06-28 15:15:36 Report "Foreigners in Administrative Detention" Anna Kabulska
2021-06-28 13:12:48 Koszt leku w ramach dostępu ratunkowego. Pacjent ma prawo zabierać głos w postępowaniach dotyczących finansowania leczenia Łukasz Starzewski
2021-06-28 13:12:48 RPO: medyczna marihuana faktycznie jest niedostępna dla chorych Łukasz Starzewski
2021-06-28 11:50:52 Nagana za brak maseczki podczas kontroli drogowej. Kasacja RPO do Sądu Najwyższego. [SPRAWA WYGRANA] Łukasz Starzewski
2021-06-28 11:48:44 Otwarte spotkanie Forum Konsumenckiego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich 2 czerwca 2021 r. Wspólnie wypracujemy stanowisko RPO dla SN w sprawach „frankowych” Łukasz Starzewski
2021-06-28 11:48:44 Zapytać TSUE o dopuszczalność roszczeń banków wobec „frankowiczów”. Pisma Rzecznika do sądów Łukasz Starzewski
2021-06-28 11:30:23 Konsekwencje abuzywnych klauzul spreadowych w umowie kredytu „frankowego”. Skarga nadzwyczajna RPO do SN Łukasz Starzewski
2021-06-28 11:30:23 Prawo europejskie w obronie praw konsumentów. Podsumowanie prac Forum Konsumenckiego przy RPO Łukasz Starzewski
2021-06-28 11:30:23 Frankowicze. Bank cofnął apelację - sprawa arbuzowa zakończona po myśli konsumentów i RPO Łukasz Starzewski
2021-06-28 11:30:23 RPO wspiera pozew zbiorowy "frankowiczów". Powołuje się na prawo europejskie Łukasz Starzewski
2021-06-28 11:30:23 Sprawa „frankowiczów”, którym odmówiono statusu konsumentów. RPO wspiera ich przed sądem Łukasz Starzewski
2021-06-28 11:30:23 Spór o podstawy unieważnienia kredytu "frankowego". Skarga nadzwyczajna RPO do SN Łukasz Starzewski
2021-06-28 11:30:23 Rzecznik Praw Obywatelskich przed TSUE w sprawach „frankowiczów”. AKTUALIZACJA: Wyrok TSUE zgodny ze stanowiskiem RPO Łukasz Starzewski
2021-06-28 11:30:23 Nakaz zapłaty 400 tys. zł za niespłacony kredyt "frankowy". Skarga nadzwyczajna RPO do SN Łukasz Starzewski
2021-06-28 07:59:10 Oświadczenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur Łukasz Starzewski
2021-06-25 16:04:06 Otworzyć szerzej dla ludzi unikatowy park w Natolinie – pisze RPO do kancelarii premiera Łukasz Starzewski
2021-06-25 14:13:35 Jak włączać młodych ludzi w działania lokalne? Konferencja z udziałem RPO Adama Bodnara Łukasz Starzewski
2021-06-24 17:43:33 Bezdomny Jezus. Uroczyste odsłonięcie rzeźby z udziałem wiceprzewodniczących Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO Agnieszka Jędrzejczyk
2021-06-24 15:35:10 Dzieci potrzebujące specjalnego kształcenia powinny mieć swobodę wyboru szkoły Agnieszka Jędrzejczyk
2021-06-24 15:34:17 Prok. Mariusz Krasoń z prawnym wsparciem RPO w procesie o swe delegowanie. [AKTUALIZACJA] Pozew oddalony, ale praktyka delegacji oceniona krytycznie Łukasz Starzewski
2021-06-24 14:34:35 SN: sąd nie może zakazać prowadzenia aut nietrzeźwemu rowerzyście Łukasz Starzewski
2021-06-24 14:34:35 Po błędzie sądu nietrzeźwy kierowca ukarany zbyt surowo. SN uwzględnił kasację Rzecznika Łukasz Starzewski
2021-06-24 14:34:35 SN: sąd nie może odebrać samochodu nietrzeźwemu kierowcy Łukasz Starzewski
2021-06-24 12:25:13 RPO skarży do NSA sprawę 15 tys. kary za złamanie kwarantanny granicznej przez wyjście z budynku sanatorium Łukasz Starzewski
2021-06-24 12:25:13 Białorusin wracający do Polski na studia jest zwolniony z kwarantanny wjazdowej pod warunkiem, że… nie dostał polskiego obywatelstwa. RPO interweniuje w Straży Granicznej Łukasz Starzewski
2021-06-24 09:47:05 RPO w sprawie nauczyciela ściganego za słowa o sędzim Nawackim z KRS Agnieszka Jędrzejczyk
2021-06-24 08:44:37 Minister Cyfryzacji nie mógł przekazać rejestru PESEL Poczcie Polskiej na wybory korespondencyjne 10 maja 2020 r. WSA uznał skargę RPO Łukasz Starzewski
2021-06-24 08:38:16 Decyzje prezeski Polskiego Radia co do Janiny Jankowskiej i Ireny Piłatowskiej. RPO pyta o przyczyny Łukasz Starzewski