Opiniowanie aktów prawnych

Data: 
2016-10-20 14:09:26

Opinia do projektu ustawy o nieletnich [projekt z dnia 8.03.2019 r.]

data:2019-04-16

Załączniki:
UN projekt.pdf
Opinia do projektu ustawy o nieletnich (projekt z dnia 8.03.2019 r.).pdf

Opinia do projektu przeglądu Wytycznych ws. polityki UE wobec krajów trzecich w kontekście stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania

data:2019-04-01

Załączniki:
Projekt przeglądu Wytycznych ws. polityki UE wobec krajów trzecich w kontekście stosowania tortur.pdf
Opinia do projektu.pdf
Opinia do II wersji projektu Wytycznych.pdf

Opinia do projektu Rady Europy w sprawie opracowania Reguł dotyczących zasad detencji migrantów

data:2017-06-30

Załączniki:
NPM Poland opinion.pdf

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii (...) [projekt z dnia 12.04.2017 r.]

data:2017-05-04

Załączniki:
Opinia do projektu rozporzadzenia MEN z dnia 12.04.2017 r.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w MEN z dnia 9.06.2017 r. na uwagi RPO zgłoszone do projektu.pdf

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

data:2017-04-20

Załączniki:
Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.pdf

Opinia do roboczego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia

data:2016-12-21

Załączniki:
OPINIA DO ROBOCZEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH.pdf

Opinia do projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (...) [projekt z dnia 10.10.2016 r.)

data:2016-10-31

Załączniki:
Opinia do projektu ws. zmiany rozporządzenia dot. PDOZ.pdf
Stanowisko MSWiA z dnia 30 grudnia 2016 r.pdf
Odpowiedź RPO z dnia 16.01.17 r.pdf
Stanowisko Podsekretarza Stanu w MSWiA z dnia 7.04.2017 r.pdf

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i niektórych innych ustaw [projekt z dnia 27.09.2016 r.]

data:2016-10-27

Załączniki:
Opinia RPO do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.pdf

Opinia do projektu MNiSW w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów lekarskiego (...) [projekt z dnia 16.07.2016 r.]

data:2016-08-18 - 2016-08-26

Załączniki:
Opinia do projektu MNiSW [projekt z dnia 16.07.2016 r.].pdf

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (projekt z dnia 25.05.2016 r.)

data:2016-06-10

Załączniki:
Opinia ZP SdN.pdf

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.03.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

data:2016-03-25

Załączniki:
opinia do proj. rozp. MNiSW w sprawie standartów kształcenia dla kierunków studiów lekarskiego, lekarskodentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, MNiSZW, AA.pdf

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.01.2016 r. w sprawie świadczeń udzielanych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

data:2016-03-15

Załączniki:
Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dot. św. udzielanych przez podmioty lecznicze dla osób pozb. woln.pdf
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MS z dnia 28.04.2016 r.pdf

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

data:2015-09-22

Załączniki:
Projekt rozporządzenia MS w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z dnia 7.09.2015 r..pdf
Uwagi do projektu rozporządzenia.pdf

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców (...)

data:2015-09-08 - 2015-09-15

Załączniki:
Projekt MEN z dnia 7.08.2015 r.pdf
Uwagi do projektu.pdf
Odpowiedź Sekretarza Stanu w MEN z dnia 10.11.2015 r. w sprawie opinii RPO dot. projektu.pdf

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

data:2015-02-27

Załączniki:
Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia.pdf

Uwagi do projektu założeń projektu ustawy z dnia 7 lipca 2014 r. o monitoringu wizyjnym

data:2014-08-25

Załączniki:
Uwagi do projektu założeń projektu ustawy o monitoringu wizyjnym.pdf

Uwagi do projektu rozporządzeń MZ w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

data:2014-01-23

Załączniki:
uwagi+do+projektów+rozporządzenia+MZ.pdf+ZRI.022.01.2014.pdf

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 grudnia 2013 r.

data:2014-01-23

Załączniki:
Pismo do Podsekr. Stanu w MS M. Królikowskiego - uwagi do projektu ustawy KK.pdf

Uwagi do projektu założeń ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

data:2014-01-14

Załączniki:
Pismo do Podsekretarza Stanu w MS Michała Królikowskiego.pdf

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

data:2013-05-28

Załączniki:
uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych os. poz. wolności.pdf

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków jakimi powinna odpowiadać cela zabezpieczająca oraz izba izolacyjna, okresu przechowywania, sposobu archiwizowania lub brakowania dokumentacji dotyczącej osób (...).

data:2013-05-24

Załączniki:
uwagi do projektu rozporządzenia MS w sprawie warunków jaki powinna odpowiadać cela zabezpieczająca (...).pdf

Przedstawiciele KMP na posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

data:2013-04-29

Załączniki:
Posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej.pdf
Notatka z Seminarium zorganizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.pdf

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w wersji na dzień 14 stycznia 2013 r.

data:2013-01-28

Załączniki:
uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w wersji na dzień 14 stycznia 2014 r.pdf

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 03.12.2012 r. w sprawie opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt z 02.11.2012 r.)

data:2012-12-03

Załączniki:
Wystąpienie RPO-R-023-4-2012 z dnia 03.12.2012 do Podsekretarza Stanu w Miniserstwie Sprawiedliwości.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP z dnia 06.11.2012 r. w sprawie opinii do projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

data:2012-11-06

Załączniki:
Wystąpienie RPO-R-023-3-2012 z dnia 06.11.2012 do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.09.2012 r. w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

data:2012-09-12

Załączniki:
Wystapienie RPO-R-071-35-12 z dnia 12.09.2012 do Ministra Sprawiedliwości.pdf
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 11.10.2012 na Wystąpienie RPO-R-071-35-2012.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.03.2012 r. w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

data:2012-03-13

Załączniki:
Wystąpienie RPO-R-071-10-2012 z dnia 13.03.2012 do Ministra Sprawiedliwości.pdf
Wystąpienie RPO-R-071-10-2012 z dnia 13.03.2012 do Ministra Sprawiedliwości.pdf
Wystąpienie RPO-R-071-10-2012 z dnia 13.03.2012 do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej.

data:2011-02-15

Załączniki:
Wystąpienie do Przewodniczącej Podkomisji Nadzwyczajnej.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uwag RPO do projektu rozporządzenia Rady Ministrów

data:2010-09-01

Załączniki:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości zawierające opinię o projekcie z dnia 7 maja 2010 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy SW.

data:2010-05-21

Załączniki:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby właściwego uregulowania zasad i warunków umieszczania nieletnich w izbie przejściowej.

data:2009-05-12

Załączniki:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego.pdf
Tagi: 
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-10-09 10:12:48 Opiniowanie aktów prawnych Mariusz Masłowiecki