Zmiany w Kkw, Kk i Kpk. Opinia RPO dla Ministra Sprawiedliwości

Data:
  • Działając jako konstytucyjny organ stojący na straży wolności i praw człowieka oraz Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, RPO przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości-Prokuratorowi Generalnemu obszerne uwagi do projektu ustawy nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego oraz niektórych innych ustaw (UD282)

Analiza projektowanych zmian w Kkw pozwala zauważyć, że dotyczą one przede wszystkim czterech zasadniczych kwestii: 

•    realizacji prawa osób pozbawionych wolności do składania wniosków, skarg i próśb do organów wykonujących orzeczenie, 
•    zapewnienia skazanym i tymczasowo aresztowanym prawa do obrony, 
•    realizacji prawa osób pozbawionych wolności do utrzymywania kontaktu ze światem zewnętrznym (zarówno korespondencyjnie, jak i poprzez rozmowy telefoniczne i widzenia),
•    przeprowadzania kontroli osób skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w jednostkach penitencjarnych, a także osób umieszczonych w zakładach psychiatrycznych w ramach środka zabezpieczającego. 

Ponadto RPO wyraża opinię wobec zmian zaproponowanych w Kodeksie karnym i Kodeksie postępowania karnego.

Ponadto przedstawia propozycję zmian co do innych - od kilku lat pozostających w zainteresowaniu RPO - aspektów wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. 

Wskazuje też kilka kwestii, które nie zostały ujęte w omawianym projekcie, a o nowelizację których RPO zabiegał w  dotychczasowych działaniach. 

(szczegóły w załączniku poniżej)

IX.022.1.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-11-29 14:43:45
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-11-29 15:14:25
Operator: Łukasz Starzewski