Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość

Kronika

Liczba całkowita wyników: 6788

Formularz wyszukiwania

np.: 24/07/2021
np.: 24/07/2021
2021-07-14

14 lipca 2021 r. RPO Adam Bodnar odznaczył Draginję Nadażdin, odchodzącą dyrektorkę Amnensty International Polska oraz członkinię Rady Społecznej przy RPO odznaką honorową RPO "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka". Ceremonia odbyła się w Biurze RPO.


2021-07-14

Odmowa uznawania postanowień TSUE nie tylko prawnie jest bezskuteczne prawnie, ale naraża Polskę na ogromne kary finansowe – o czym świadczy sprawa Turowa. TK nie może rozpatrywać pytania prawnego Izby Dyscyplinarnej SN, bo pytania takie może zadawać tylko sąd – a Izba Dyscyplinarna sądem nie jest.  Do tego wyrokowanie zgodnie z tym wnioskiem godzi w samo serce Unii Europejskiej. Zasada skutecznej ochrony sądowej jest trzonem konstytucyjnego porządku Unii. Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa rozpatrywać tej sprawy , bo sam sądem nie jest ze względu na niewłaściwe obsadzenie. - Takie argumenty przedstawili przez Trybunałem Konstytucyjnym przedstawiciele RPO, w tym sam RPO VII kadencji Adam Bodnar. Przewodniczący składu Stanisław Piotrowicz odebrał im głos.


2021-07-14

Polska nie wprowadziła do swego prawa trzech ważnych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących praw osób podejrzanych lub oskarżonych. Chodzi m.in. o zapewnienie pomocy adwokata osobie zatrzymanej jeszcze przed jej przesłuchaniem. Inny wątek to konieczność zachowania poufności kontaktów podejrzanego lub oskarżonego z adwokatem. Nie wykonano tez obowiązku niezwłocznego udzielania pokrzywdzonemu oraz oskarżonemu informacji umożliwiających skuteczną realizację ich praw.


2021-07-14

W liście do Rzecznika wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej dziękuje za jego inicjatywy i podkreśla wagę urzędu RPO. To kluczowy element demokratycznego systemu kontroli i równowagi. Niezbędny i konieczny dla rozwoju i utrzymania przejrzystej i odpowiedzialnej demokracji. Obrona demokracji i podstawowych praw obywateli oraz walka o równouprawnienie nie jest zadaniem jednej osoby czy instytucji, a wspólnym wysiłkiem – podkreśla wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.


2021-07-14

Brak w polskim prawie przepisu uznającego za gwałt relację seksualną bez wyraźnej zgody godzi w podstawowe prawa człowieka ofiar przemocy seksualnej. Gwałt nie może być usprawiedliwiony strojem czy spożyciem alkoholu przez osobę doświadczającą tej przemocy. Skargi wpływające do RPO wskazują zaś na sceptyczne podejście organów ścigania do osób zgłaszających takie przestępstwa, w tym co do braku ich zgody na czynność seksualną. Stygmatyzacja osób pokrzywdzonych w polskich realiach sprawia, że niewiele z nich zgłasza przestępstwo organom ścigania – a jedynie niewielki odsetek spraw trafia do sądów.


2021-07-14

Za kolizję drogową i opuszczenie jej miejsca pan Dariusz został ukarany grzywną w trybie nakazowym - czyli bez prowadzenia rozprawy. Sąd uznał bowiem, że sprawa nie budzi wątpliwości, a to umożliwia wydanie wyroku w tym trybie. Były jednak wątpliwości co do zarzutu opuszczenia miejsca stłuczki. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich składa kasację na korzyść obywatela.


2021-07-22, 2021-07-13

Rozpatrywany problem prawny należy do trzonu konstytucyjnego i prawnego Unii Europejskiej. To zatem nie jest problem czysto prawny i techniczny. Trybunał Konstytucyjny igra z ogniem. Takich spraw nie rozstrzyga się w składzie 5-osobowym, bo jej rozstrzygnięcie wpływa na los Polski w UE – powiedział RPO Adam Bodnar w czasie rozprawy przez TK ws sprawy K 3/21 dotyczącej ustalenia zależności polskiego prawa konstytucyjnego i prawa unijnego (zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej). W tym przypadku chodzi o wypaczenie zasad Unii – a nimi są niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Bo jeśli w jednym kraju sądy będą niezawisłe, a w innym podległe władzy– to taka Unia nie ma prawa działać. Obywatele Unii nie będą mieli takiej samej ochrony prawnej w każdym z krajów. Zdaniem RPO nie ma konfliktu między Konstytucją a Traktatem o Unii Europejskiej. To ustawy – w tym „ustawa kagańcowa” są sprzeczne z prawem UE.


2021-07-13

Ograniczenie udziału ławników w rozpoznawaniu spraw sądowych wprowadziła nowelizacja prawa z 28 maja 2021 r. To niekonstytucyjne rozwiązanie, bo pozbawia społeczeństwo istotnych gwarancji proceduralnych, czego nie da się usprawiedliwić stanem zagrożenia epidemicznego.

RPO prosi Ministra Sprawiedliwości o rozważenie podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych.


2021-07-13

Pan Sławomir nie miał maseczki w swojej małej miejscowości w kwietniu 2020 r. Został za to – oraz za tzw. nieobyczajny wybryk - ukarany miesiącem ograniczenia wolności. Co do wątku braku maseczki RPO składa kasację – kolejną w sprawie wyroków nakazowych sądu w R. – bo obywatela ukarano  na podstawie wadliwych przepisów.


2021-07-13

Sąd odmówił osadzonemu warunkowego zwolnienia z reszty kary więzienia. Gdy ten zażalił się, sąd uznał, że nastąpiło to już po 7-dniowym, nieprzekraczalnym terminie. Więzień, obecny na posiedzeniu sądu, nie został jednak pouczony, od kiedy zaczyna biec ten termin. Mógł zatem sądzić, że liczy się on od daty otrzymania pisma z sądu, a nie od dnia wydania postanowienia. RPO składa kasację na jego korzyśc.


2021-07-12

Wniosek o odroczenie rozprawy uzasadniony jest tym, że dopiero 9 lipca po południu TK przekazał RPO liczące 103 strony stanowisko Sejmu. Nie było zatem faktycznej możliwości rzetelnego zapoznania się z nim. A sprawa dotyczy przyszłego rozwoju porządku prawnego RP wobec porządku prawa europejskiego, a w związku z tym - dalszego członkostwa Polski w UE. Ponadto możliwość orzeczenia o niezgodności przepisów unijnego prawa traktatowego z Konstytucją wymaga dogłębnego przeanalizowania konsekwencji takiego orzeczenia.


2021-07-12

Ten poselski projekt narusza konstytucyjne wolności, m.in. mediów oraz słowa. Zmiana „reguł gry” dla nadawców w jej trakcie to odejście od cywilizowanych reguł tworzenia prawa – a nie ma nadzwyczajnych okoliczności, które by to uzasadniały. Autorzy projektu odwołują się wprawdzie do klauzuli „bezpieczeństwa państwa”, ale nie precyzują, jak zmiana miałaby je poprawić. Tymczasem sami stwarzają realne zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa. Ustawa naruszałaby bowiem traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską i USA - co może spowodować skutki finansowe dla budżetu. 


2021-07-22, 2021-07-12

Nie jest zrozumiała przyczyna półtorarocznej zwłoki w wydaniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji decyzji w sprawie przedłużenia koncesji satelitarnej dla TVN24. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi przewodniczącego Rady o wyjaśnienie przyczyny tak długiego rozpoznawania wniosku stacji.


2021-07-12

Po wznowieniu widzeń rodziny osadzonych skarżą się, że mogą odwiedzać bliskich tylko z jednym dzieckiem. Jeśli mają ich więcej, muszą zdecydować, które odwiedzi rodzica. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Służbę Więzienną o zmianę tych przepisów.


2021-07-11

Z okazji 80. rocznicy jedwabieńskiej zbrodni – zamordowania członków żydowskiej społeczności miasteczka przez polskich sąsiadów –  uroczystości odbywały się w niedzielę 11 lipca. Polegały na wspólnej modlitwie i odczytaniu nazwisk zamordowanych w Jedwabnem sąsiadów.  Organizowała je Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. RPO Adam Bodnar został zaproszony na te obchody przez rabina Michaela Schudricha. W uroczystościach brała też udzial zastępczyni RPO Hanna Machińska.


2021-07-09

Teoretycznie Jest możliwe, że w obu tych sprawach Trybunał Konstytucyjny orzeknie inaczej niż w poprzednich wyrokach, w tym nawet o niezgodności prawa UE z polskim. A zgodnie z przepisami nie mógłby o tym przesądzić skład inny niż pełny – dziś zaś obie sprawy badają składy pięcioosobowe. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi, by TK orzekał o tym w pełnym składzie.


2021-07-09

Za naruszenie w kwietniu 2020 r. zakazu przemieszczenia się pan Marek został ukarany: przez sanepid - 5 tys. kary administracyjnej, a przez sąd – za wykroczenie. Od wykroczenia został już uniewinniony przez Sąd Najwyższy po kasacji RPO. Sanepid utrzymał zaś karę administracyjną. RPO wnosi by jej nieważność stwierdził Główny Inspektor Sanitarny. Oparta jest bowiem na bezprawnym rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. i rażąco narusza art. 52 ust. 1 i 3 Konstytucji. Władza wykonawcza nie może przerzucać konsekwencji swoich nieodpowiedzialnych wyborów na obywateli i karać ich za niezastosowanie się do przepisów naruszających elementarne prawa człowieka.


2021-07-08

Za jego kandydaturą padło 380 głosów, przy 3 przeciw i 43 wstrzymujących się. Aby prof. Marcin Wiącek objął urząd, musi się jeszcze na to zgodzić Senat.


2021-07-08

Polskie państwo jest  bezradne wobec zagrożenia, jakie dla dziecka niesie spożywanie alkoholu przez matkę w ciąży. Rozproszone działania interwencyjne, profilaktyczne i edukacyjne nie dają efektu – czyli zachowania pełnej abstynencji przez ciężarne. Dlatego konieczna jest międzyresortowa debata dla wypracowania kompleksowych rozwiązań na rzecz realizacji fundamentalnych praw dziecka do życia i ochrony zdrowia.


2021-07-08

Rzecznik uznał, że nie ma podstaw do wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności potencjalnie wszystkich polskich sędziów powołanych przed 2018 r. Odnosząc się zaś do samego sędziego, który skierował pytania do TSUE, wyraził poważne wątpliwości, czy został prawidłowo powołany. Stwierdził, że uchybienia w procedurze powołania, lub osobiste i zawodowe powiązania z Ministrem Sprawiedliwości, mogą doprowadzić do stwierdzenia naruszenia zasady ochrony sądowej i prawa do rzetelnego procesu sądowego.


2021-07-08

Obecna rzeczywistość polityczna wskazuje, że jednak jest wola przegłosowania kandydatury prof. Marcina Wiącka. Być może rząd zdecydował się poprzeć kandydata opozycji na stanowisko RPO ze względu na reakcję instytucji europejskich, która mogłaby wywołać kolejny konflikt na linii Warszawa – Bruksela.


2021-07-08

Czy zakończono już prace nad ujednoliceniem zasad korzystania z boisk? Czy opracowano regulamin wprowadzenia mechanizmu  „uprzywilejowań wyrównawczych” dla grup wykluczonych? Jakie inne działania podjęto, by rozwiązać sygnalizowane w 2019 r. przez RPO problemy z równym dostępem drużyn chłopców i dziewcząt do obiektów sportowych podległych miastu?


2021-07-08

Dopuszczalne dziś arbitralne decyzje ministra kultury co do obsady stanowisk kierowniczych w podległych mu instytucjach budzą wątpliwości. Zasadne byłoby dokonywanie zmian w sposób, który zapewni przejrzystość przyczyn decyzji, uwzględnienie głosu środowiska artystycznego i najlepsze merytoryczne przygotowanie kandydatów. A na rozpatrzenie zasługuje podnoszony w debacie publicznej postulat wprowadzenia obligatoryjnej procedury konkursowej.


2021-07-08

Tak. Choć w różnych urzędach limity są różne. Żeby ślub mógł być zawarty, co do zasady musi wziąć udział w ceremonii pięć osób: nowi małżonkowie (nupturienci), świadkowie oraz kierownik urzędu stanu cywilnego.


2021-07-08

Pani w ciąży skarży się na ZUS za opóźnienie w wypłacie zasiłku chorobowego, które jest tłumaczone  przez ZUS trudną sytuacją wynikającą ze stanu epidemii koronawirusa.


2021-07-08

Obywatel skarży się na bezpodstawną kwarantannę; twierdzi że powodem było podanie jego PESEL przez cudzoziemca, który faktycznie podlega obowiązkowi kwarantanny. Wobec wpisu jego danych do systemu teleinformatycznego Ewidencja Wjazdów do Polski traktowany jest jako osoba na kwarantannie, przez co nie może pracować. RPO prosi sanepid o wyjaśnienie, dlaczego nie poprawił błędnych informacji w EWD, czego efektem była bezpodstawna kwarantanna.


2021-07-07

My obywatelki i obywatele wykonujący prawnicze zawody zaufania publicznego stanowczo przypominamy, że:


2021-07-07

Pan Henryk dostał 200 zł grzywny za złamanie w 2020 r. zasad kwarantanny granicznej. Tymczasem nie wiadomo precyzyjnie, za co tak naprawdę został on ukarany oraz czy jako chory, czy też nosiciel koronawirusa. RPO składa kasację do Sądu Najwyższego z wnioskiem o uniewinnienie obywatela.  


2021-07-07, 2021-06-04

Zaniepokojony Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę z urzędu wobec podejrzenia naruszenia tajemnicy narady sędziowskiej. Obowiązek takiej tajemnicy służy zachowaniu niezawisłości sędziowskiej dla dobra obywateli i ich prawa do sądu. Ujawnienie jakiegokolwiek aspektu narady nie jest dopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym


2021-07-07

Luzowanie obostrzeń powoduje, że pracodawcy podejmują decyzję o ponownym otwarciu zakładów pracy i choćby częściowej rezygnacji z pracy zdalnej. Powrót pracowników do zakładu pracy wymaga od pracodawcy stworzenia takich zasad i warunków pracy, które zminimalizują ryzyko zakażenia koronawirusem i zapewnią pracownikom poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracy. Zgodnie bowiem z art. 207 § 2 oraz art. 304 Kodeksu pracy, obowiązki dotyczące zapewnienia osobom pracującym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywają na pracodawcy.