Wizytacja KMPT w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku - rekontrola po wizytacji KMPT w 2018 r. oraz badanie realizacji zaleceń CPT przedstawionych w raporcie dla polskiego rządu, po wizytacji w Polsce w 2017 r.

Data
,

W dniach 12-13 lipca 2021 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku (SOC). 

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób przebywających w SOC, rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania, a także sprawdzenie realizacji zaleceń wynikających z Raportu Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) oraz sprawdzenie realizacji zaleceń KMPT wydanych po wizytacji placówki, w dniach w dniach 5-7 listopada 2018 r. Dodatkowo zweryfikowano przygotowania jednostki na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa

Przedstawiciele KMPT dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, zapoznali się z wybraną dokumentacją oraz odbyli rozmowy z cudzoziemcami oraz 
z personelem. 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli jest placówką o profilu męskim, w której mogą przebywać jednocześnie 122 osoby. Podczas wizytacji w jednostce przebywało 91 mężczyzn. 
W trakcie wizytacji uznano, że niektóre zalecenia KMPT zostały zrealizowane, jak np. oddzielenie dokumentacji psychologicznej od medycznej czy wyposażenie ambulatorium Ośrodka w zbiór dokumentów zawierających wytyczne dotyczące postępowania z grupami wrażliwymi. Ponadto zrealizowano niektóre zalecenia CPT takie jak zapewnienie opieki pielęgniarskiej również w weekendy, czy nienoszenie przez funkcjonariuszy pałek przy umundurowaniu.

Dalszych prac i starań wymaga natomiast m.in zapewnienie aby wszystkie badania lekarskie  przeprowadzone były poza zasięgiem słuchu oraz poza zasięgiem wzroku strażników Straży Granicznej.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione 
w raporcie z wizytacji. 


 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-07-15 13:01:35
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz