Wizytacja KMPT w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni (ul. Pawia 3) - rozmowy z pensjonariuszami przez Skypa w związku z pandemią COVID-19

Data
,

W dniach 13, 15, 16 i 20 kwietnia 2021 r.  przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Dom Pomocy Społecznej (DPS) w Gdyni, przy ul. Pawiej 31. W związku z wprowadzonym w Polsce stanem pandemii wizytacja przeprowadzona została w formie zdalnej, za pośrednictwem komunikatora internetowego.

W zainteresowaniu KMPT pozostawał stopień realizacji tzw. minimalnych gwarancji antytorturowych oraz traktowanie mieszkańców placówki, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pandemicznej w DPS i wprowadzonych w jej wyniku obostrzeń. W trakcie wizyty przeprowadzono rozmowy z dyrekcją placówki, wybranymi mieszkańcami i mieszkankami oraz przedstawicielkami personelu. Zwrócono się także o przekazanie wskazanej dokumentacji prowadzonej w DPS i dodatkowych informacji na piśmie dotyczących funkcjonowania placówki, które poddane zostaną dalszej analizie.

 Placówka jest jednostką organizacyjną miasta Gdyni na prawach powiatu, finansowaną w formie jednostki budżetowej. Przeznaczona jest dla 79 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. W czasie wizytacji w Domu przebywało łącznie 71 mieszkańców i mieszkanek (43 kobiety i 28 mężczyzn). Ośmioro mieszkańców Domu przebywało tam na mocy postanowienia sądu. Podczas wizytacji DPS zamieszkiwało 10 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz jedna ubezwłasnowolniona częściowo.

Wizytujący nie otrzymał sygnałów dotyczących złego traktowania mieszkańców ze strony personelu. Z przeprowadzonych rozmów wynika, iż osoby zamieszkujące DPS traktowane są z szacunkiem i troską, a personel placówki wykazuje się w swej codziennej pracy profesjonalizmem i empatią. Warto także zauważyć, iż dzięki wprowadzonemu w Domu reżimowi sanitarnemu dotychczas żadna z osób tam umieszczonych nie została zakażona koronawirusem Sars-Cov-2. Jednocześnie, z informacji przedstawionych przez mieszkańców i mieszkanki wynika, iż zastosowane ograniczenia były w ich opinii w pełni zrozumiałe i proporcjonalne do sytuacji.

 Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Dalsze obserwacje i rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę sytuacji osób zatrzymanych i wzmocnienie ich ochrony torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.


 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-04-29 11:38:59
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz