Wizytacja KMPT w Policyjnej Izbie Dziecka w Białymstoku - badanie realizacji zaleceń CPT przedstawionych w raporcie dla polskiego rządu, po wizytacji w Polsce w 2017 r.

Data

W dniu 14 lipca 2021r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur  wizytowali Policyjną Izbę Dziecka (PID) wchodzącą w strukturę Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.
Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób nieletnich zatrzymanych przez Policję oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.

W ramach prowadzonych czynności zweryfikowano także stopień wdrożenia rekomendacji skierowanych przez Europejski Komitet do spraw zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (CPT) do jednostek organizacyjnych Policji w związku z wizytą w Polsce w 2017 roku .

Przedstawiciele KMPT przeprowadzili rozmowę z kierowniczką placówki i pełniącym w niej służbę funkcjonariuszem, dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, dokonali także analizy wybranej dokumentacji. 

W wizytowanym PID dostępnych jest łącznie 14 miejsc dla osób nieletnich (w 3 pokojach czteroosobowych i jednym dwuosobowym). W czasie wizytacji w placówce nie przebywały zatrzymane osoby nieletnie. 

Przedstawiciele KMPT z uznaniem przyjęli informację, iż w związku z panującą pandemią koronawirusa warunkiem przyjęcia do Izby jest uprzednie badanie lekarskie. Zgodnie bowiem ze standardami międzynarodowymi każda osoba zatrzymana powinna zostać zbadana przez lekarza. Krajowy Mechanizm żywi nadzieję, iż obecnie obowiązująca procedura utrzymana zostanie także po zakończeniu pandemii.

Niepokój wzbudza fakt, iż telefoniczny kontakt nieletnich z opiekunami realizowany jest w pomieszczeniu dyżurnego, przy wykorzystaniu zestawu głośnomówiącego. Rozwiązanie takie godzi w prawo do prywatności osób zatrzymanych i poufność przekazywanych informacji.

Z otrzymanych informacji wynika, iż standardem po przyjęciu do Izby jest prowadzenie kontroli osobistej połączonej z koniecznością zdjęcia bielizny i kucnięcia. Co prawda kontrola odbywa się dwuetapowo i prowadzona jest przez funkcjonariusza tej samej płci, co osoba nieletnia. Niemniej, KMPT od lat stoi na stanowisku, iż kontrola osobista stanowiąca znaczącą ingerencję w intymność osoby zatrzymanej w stanowić winna uzasadniony szczególnymi okolicznościami wyjątek.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-07-15 11:54:13
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz