Biuro RPO

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest jednostką pomocniczą Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zapewnia ono wykonywanie zadań Rzecznika określonych w ustawie z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Zadania i organizację Biura określa statut Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ogólne kierownictwo Biura sprawuje Rzecznik, który kieruje Biurem przy pomocy trzech Zastępców Rzecznika Praw Obywatelskich.

W Biurze działają ustanowieni przez Rzecznika Pełnomocnicy Terenowi w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu. 

Pracownicy Biura działają z upoważnienia Rzecznika i w jego imieniu.

Funkcjonowanie Biura pod względem organizacyjnym i finansowym zapewnia Dyrektor Generalny. Reprezentuje on Biuro w sprawach cywilnoprawnych, majątkowych, budżetowych, administracyjnych oraz ze stosunku pracy.

W skład Biura wchodzi 17 statutowych jednostek organizacyjnych.

W sprawach wymagających kompleksowej współpracy jednostek organizacyjnych Biura i podmiotów zewnętrznych, Rzecznik może powoływać i odwoływać Głównych Koordynatorów.

W Biurze mogą działać Komisje Ekspertów oraz Rady Społeczne, których skład określa Rzecznik. 

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2021-09-12 14:54:49
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Data: 2021-10-11 09:10:05
Tytuł: Biuro RPO
Operator: M@riuszM@slowiecki