Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zakres zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka

Tekst ujednolicony

zarządzenia Nr 11/2018 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, uwzględniający zmiany wprowadzone przez zarządzenie Nr 25/2018 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 6 czerwca 2018 r. oraz zarządzenie Nr 14/2019 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie określenia zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958) oraz § 2 ust. 4 Statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 41/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8  sierpnia 2017 r. w  sprawie nadania Statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich, zmienionego zarządzeniem Nr 49/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 września 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Pan Stanisław Trociuk sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Pełnomocników Terenowych oraz:
Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego;
Zespołu Prawa Karnego;
Zespołu Prawa Cywilnego;
Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;
Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków;
Wydziału do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy.
Do zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka należy:
kierowanie pracą Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w czasie nieobecności Rzecznika Praw Obywatelskich;
przyznawanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
prowadzenie spraw sądowych z powództwa cywilnego i spraw sądowoadministracyjnych ze skarg na działalność lub bezczynność Rzecznika Praw Obywatelskich;
prowadzenie postępowań egzekucyjnych z wniosku lub przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich/Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich, a także wszelkich postępowań egzekucyjnych z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich/Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, jako dłużnika zajętej wierzytelności;
zapewnienie przestrzegania przepisów o dostępie do informacji publicznej;
zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
wykonywanie innych zadań zleconych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
§ 2.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Pan Stanisław Trociuk jest upoważniony do wnoszenia prawnych środków zaskarżenia oraz występowania z wnioskami, o których mowa w:

art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958);
art. 424² ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.);
art. 264 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.);
art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5).  
§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 33/2015 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2018 r.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2021-11-21 17:49:38
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-11-21 17:51:12
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP