Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość

Kronika

Liczba całkowita wyników: 6792

Formularz wyszukiwania

np.: 26/07/2021
np.: 26/07/2021
2021-07-26

Do psychicznego dręczenia młodych pacjentów miało dochodzić od dawna w oddziale leczenia nerwic w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie sp. z o.o. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął tę sprawę po doniesieniach medialnych. Występuje do prezesa szpitala, wydziału kontroli wojewody mazowieckiego, NFZ i Ministerstwa Zdrowia.


2021-07-26, 2021-07-12

Po wznowieniu widzeń rodziny osadzonych skarżą się, że mogą odwiedzać bliskich tylko z jednym dzieckiem. Jeśli mają ich więcej, muszą zdecydować, które odwiedzi rodzica. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Służbę Więzienną o zmianę tych przepisów.


2021-07-26

Samo kierowanie nieletnich zagrożonych demoralizacją do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych nie wystarczy - konieczne jest wsparcie dla ich rodzin. A powinni tam trafiać tylko wtedy, gdy ich izolacja od środowiska rodzinnego jest niezbędna. System pracy z nieletnimi w ośrodkach musi zaś uwzględniać ich indywidualne potrzeby. Poprawy wymaga ochrona zdrowia psychicznego nieletnich z MOW - farmakoterapia nie może zastępować diagnozy i terapii.


2021-07-26

Od osób pobierających rentę socjalną ZUS żąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, gdy przekraczają dopuszczalną kwotę przychodu, wynoszącego 70% przeciętnego wynagrodzenia. Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi o stanowisko w tej sprawie Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.


2021-07-23

Ślubowanie wybranego na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka odbyło się 23 lipca 2021 r. 

Prof. Marcin Wiącek został powołany na urząd RPO 8 lipca przez Sejm. 21 lipca na jego wybór zgodził się Senat.

Ustawa o RPO stanowi, że przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Rzecznik składa przed Sejmem ślubowanie.


2021-07-23

Jak zapobiegać torturom i jakie są najważniejsze prawa osób zatrzymanych? Czym są tortury? Jak stosowanie tortur oceniane jest przez Polaków? Jakie wyroki zapadają w Polsce w sprawach dotyczących stosowania tortur i jak to zjawisko oceniane jest w orzecznictwie międzynarodowym?


2021-07-23

Rząd proponuje wprowadzenie do trzech ustaw związanych z edukacją i opieką nad dziećmi przepisów przewidujących odpowiedzialność karną dyrektorów za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków na szkodę dziecka.Tymczasem taką odpowiedzialność przewidują już obecne przepisy ogólne Kodeksu karnego. Nowe przepisy byłyby dodatkowym narzędziem dyscyplinowania dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych - po propozycji rządu zwiększenia uprawnień kuratórow.


2021-07-22, 2021-07-13

Rozpatrywany problem prawny należy do trzonu konstytucyjnego i prawnego Unii Europejskiej. To zatem nie jest problem czysto prawny i techniczny. Trybunał Konstytucyjny igra z ogniem. Takich spraw nie rozstrzyga się w składzie 5-osobowym, bo jej rozstrzygnięcie wpływa na los Polski w UE – powiedział RPO Adam Bodnar w czasie rozprawy przez TK ws sprawy K 3/21 dotyczącej ustalenia zależności polskiego prawa konstytucyjnego i prawa unijnego (zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej). W tym przypadku chodzi o wypaczenie zasad Unii – a nimi są niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Bo jeśli w jednym kraju sądy będą niezawisłe, a w innym podległe władzy– to taka Unia nie ma prawa działać. Obywatele Unii nie będą mieli takiej samej ochrony prawnej w każdym z krajów. Zdaniem RPO nie ma konfliktu między Konstytucją a Traktatem o Unii Europejskiej. To ustawy – w tym „ustawa kagańcowa” są sprzeczne z prawem UE.


2021-07-22, 2021-07-12

Nie jest zrozumiała przyczyna półtorarocznej zwłoki w wydaniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji decyzji w sprawie przedłużenia koncesji satelitarnej dla TVN24. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi przewodniczącego Rady o wyjaśnienie przyczyny tak długiego rozpoznawania wniosku stacji.


2021-07-22

Izba Dyscyplinarna nie odpowiada wymogom sądu ustanowionego ustawą – orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce, dotyczącej statusu osób mianowanych do Izby. Uznał także, ze Krajowa Rada Sądownictwa nie gwarantuje wystarczającej niezależności. 

W świetle wcześniejszych orzeczeń ETPC i TSUE ten wyrok jest kolejnym sygnałem wskazującym na potrzebę pilnej i gruntownej naprawy elementów polskiego systemu sądowego.


2021-07-22, 2021-07-01

Policja odstąpiła od postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy - choć sąd uznał za nielegalne zatrzymanie przez nich związkowców, którzy w październiku 2020 r. jechali do Warszawy na protest w sprawie aborcji. Tym samym policja chroni funkcjonariuszy, którzy naruszyli podstawowe praw człowieka - wolność poruszania się po terytorium RP (art. 52 ust. 1 Konstytucji) oraz wolność osobista (art. 41 ust. 1). Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi do KGP o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec wyższych funkcjonariuszy, którzy uniemożliwili „dyscyplinarki” policjantów zatrzymujących związkowców.


2021-07-22

Z powodu pandemii cztery razy premier zmieniał swym rozporządzeniem datę przedterminowych wyborów burmistrza Ustki. Tymczasem zgodnie z prawem terminy na niektóre czynności związane z wyborami upływają w określonym czasie od ich wyznaczonej daty. Chodzi np. o zamiar zgłoszenia głosowania korespondencyjnego przez osoby z niepełnosprawnością oraz po 60. roku życia. Przyjęta wykładnia Kodeksu wyborczego budzi wątpliwości co do ochrony praw tych grup oraz realizacji zasady powszechności wyborów. A niedostosowanie kalendarza wyborczego do zarządzanego terminu wyborów narusza zasadę, że ograniczenia korzystania z konstytucyjnych wolności i praw może ustanawiać tylko ustawa,  a nie rozporządzenie premiera.


2021-07-22

Sprawa obywatelki była przekazywana między wydziałami sądu przez 2 lata. Stanowi to naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. Po pomyślnej interwencji RPO działania zostały przyspieszone. 


2021-07-22

W przepisach o ewaluacji liczy się czas zatrudnienia a nie świadczenie pracy. Dlatego pomija się urlopy macierzyńskie/rodzicielskie itd. Oznacza to realnie, że pracownik musi podejmować pracę mimo przebywania na urlopie.


2021-07-21

Ludzie skarżą się RPO na słowa doradcy MEiN dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego o „właściwym wychowaniu kobiet, a mianowicie ugruntowaniem dziewcząt do cnót niewieścich”. Utrwalają one stereotypy płci oraz ingerują w konstytucyjne prawa i wolności, zwłaszcza prawo do równego traktowania. Promowanie jednego modelu rodziny i ról pełnionych przez kobiety i mężczyzn może też godzić w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. A edukacja musi być wolna od jakiekolwiek formy dyskryminacji ze względu na płeć.


2021-07-21, 2020-04-14

Żołnierka Wojsk Obrony Terytorialnej- kancelistka po zajściu w ciążę została zawieszona w służbie na czas ciąży i na sześć miesięcy po porodzie. Przepisy przewidują to niezależnie od stanu zdrowia ciężarnej żołnierki WOT i specyfiki jej stanowiska. Tymczasem kobiety w ciąży, pełniące służbę wojskową innego rodzaju niż w WOT, dopiero w zależności od ich sytuacji są uznawane za czasowo niezdolne do czynnej służby.

AKTUALIZACJA: MON zapowiada prace nad stosowną zmianą przepisów 


2021-07-21, 2021-07-06

Obywatel skarży się, że sanepid odmówił zwolnienia go z kwarantanny domowej – wobec pozytywnego wyniku testu u żony i corki. Tymczasem obowiązku kwarantanny, gdy na COVID-19 chorują domownicy, nie stosuje się do osób zaszczepionych. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o sprawę Ministra Zdrowia wobec rozbieżności w resortowym przekazie, a obywatelowi wskazuje, co robić w takiej sytuacji.


2021-07-20

Obywatele mają problemy z przeglądaniem akt swej sprawy sądowej. Utrudniona jest praca adwokatów. Publiczność nie ma dostępu do sal rozpraw. Mimo poprawy sytuacji epidemicznej nie złagodzono ograniczeń związanych z wejściem do sądów. RPO pyta prezesów wszystkich sądów apelacyjnych, jakie działania podjęto, aby zapewnić dostępność sądów dla obywateli.


2021-07-20, 2020-06-03
  • Ojciec nie może się spotkać z córkami mieszkającymi w Słowacji – mimo orzeczonych sądownie kontaktów z nimi – bez 14-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski
  • Wyjątki od tego obowiązku nie obejmują bowiem sytuacji transgranicznych kontaktów z dziećmi, orzeczonych przez sąd
  • Tymczasem słowackie prawo nie przewiduje kwarantanny wobec cudzoziemca w takiej sytuacji - ale powrót z dziećmi na wakacje do Polski wiązałby się już z kwarantanną

2021-07-20

43 letniemu obywatelowi z niepełnosprawnością odmówiono dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON. To dyskryminacja z uwagi na wiek – ocenia RPO, który wystąpił do PCPR o zmianę treści zasad udzielania dofinansowań.


2021-07-20

RPO przystąpił do sprawy Brodowiak i Dżus przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, dotyczącej statusu sędziów sądów powszechnych. Zwrócił się również o dopuszczenie do kolejnych spraw dotyczących zmian w wymiarze sprawiedliwości: sędziów Łukasza Bilińskiego i Pawła Juszczyszyna oraz prokuratora Waldemara Pionki. Sprawy te mogą mieć daleko idące skutki dla zachowania rządów prawa, trójpodziału władzy oraz niezależności sądownictwa w Polsce.


2021-07-20

Osoby transpłciowe i niebinarne nie mają możliwości wykazania w Narodowym Spisie Powszechnym swej tożsamości płciowej zgodnej ze stanem faktycznym. RPO prosi prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o określenie takiego sposobu  wypełniania formularza, aby te osoby nie naraziły się na odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.


2021-07-20

Cudzoziemiec dostał w 2017 r. decyzję Straży Granicznej o zobowiązaniu go do powrotu i zakazie ponownego wjazdu do Polski. Wniósł on do SG o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych – jest bowiem w związku z obywatelką Rosji mającą zgodę na pobyt stały. RPO wystąpił do odpowiedniego komendanta SG. Dostał odpowiedź, ze takie postępowanie wszczęto


2021-07-19

Realizacja prawa do godnego życia nie polega tylko na poprawie usług społecznych – ale na przeniesieniu wsparcia do lokalnej społeczności i konsekwentnym likwidowaniu placówek całodobowej opieki. Nie chodzi tu o mieszkanie w konkretnym budynku, ale możliwość wyboru i podejmowania decyzji o swoim życiu. Takie argumenty przedstawia RPO w piśmie do ministry Marleny Maląg


2021-07-19

Nadal nie ma systemowych rozwiązań zapobiegających mobbingowi i molestowaniu na uczelniach wyższych oraz skutecznych mechanizmów reakcji.Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ministra Przemysława Czarnka o działania w tej sprawie


Od 2021-07-18 do 2021-07-19

- Wszyscy więźniowie traktowani będą z szacunkiem wynikającym z ich przyrodzonej godności i wartości jako istot ludzkich. Wobec żadnej osoby uwięzionej nie będą stosowane tortury ani też inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie i wszyscy więźniowie będą przed nimi chronieni. Żadne okoliczności nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Przez cały czas zapewnione będzie bezpieczeństwo więźniów – to jedna z naczelnych zasad, zawartych w tzw.


2021-07-18

To był rok szczególnych wyzwań. Ujawnił on nowe bądź spotęgował istniejące zagrożenia dla realizacji praw obywatelskich i szerzej – praw człowieka. W obliczu pandemii pojawiło się pytanie, co jest dla nas szczególnie ważne: ochrona zdrowia, stabilność zatrudnienia, solidarność społeczna, relacje w rodzinizz nas poczuł, co oznacza niemożność spotkania z bliskimi, samotne spędzenie świąt, jaki trud stanowi utrzymanie więzi jedynie przez kontakt telefoniczny. Z takimi problemami mierzyły się też osoby pozbawione wolności.


2021-07-16

Przewlekłość postępowań legalizacyjnych, skrócenie czasu rozpatrywania spraw i konieczność wprowadzenia do programu nauczania w szkołach edukacji antydyskryminacyjnej  - to najważniejsze punkty, które w "Polityce migracyjnej PolskI" budzą zaniepokojenie RPO. Brakuje w niej również podkreślenia gwarancji dostępu do procedury rozpatrzenia wniosku o ochronę międzynarodową dla osób, które deklarują taki zamiar na granicy RP.

W projekcie noweli ustawy o cudzoziemcach Rzecznik kwestionuje zaś m.in. wydłużenie do 10 lat maksymalnego zakazu ponownego wjazdu do Polski i strefy Schengen. Krytycznie ocenia także skrócenie do 7 dni terminów odwołania od decyzji m.in. o zobowiązaniu do powrotu, zgody na pobyt humanitarny lub tolerowany.

 


2021-07-16

Grupa posłów PiS kwestionuje przed TK uprawnienia Trybunału Sprawiedliwości UE do kontroli prawa krajowego i stosowania środków tymczasowych w sprawach m.in. sądownictwa. RPO przystąpił do tego postępowania (K 5/21). Wniósł albo o umorzenie sprawy, albo o uznanie, że zaskarżone przepisy nie są niezgodne z Konstytucją.


2021-07-16

Pan Patryk w swej małej miejscowości spotkał się w początkach pandemii ze swoją dziewczyną, a nie zakrył ust i nosa. Sąd ukarał go za to 300 zł grzywny. Tymczasem i zakaz przemieszczania się, i nakaz noszenia maseczek rząd wprowadził wtedy niezgodnie z przepisami, co potwierdza orzecznictwo SN.