Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Do DGSW ws. stosowania przymusu bezpośredniego na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego


W toku badania sprawy indywidualnej Rzecznik zwrócił uwagę na potrzebę podjęcia działań zmierzających do egzekwowania praworządnego i zgodnego z Konstytucją stosowania przymusu bezpośredniego wobec osadzonych z zaburzeniami psychicznymi. Zważywszy na rangę zagadnienia, Rzecznik podjął sprawę z urzędu i upoważnił swoich pracowników do zbadania na miejscu w zakładzie karnym, w którym doszło do niepokojącego incydentu, okoliczności i metod stosowania w latach 2014–2015 wobec skazanych przymusu bezpośredniego w oparciu o ww. ustawę.

Wyniki badań potwierdziły, iż istnieje pilna potrzeba zapewnienia skutecznej ochrony praw osób pozbawionych wolności, wobec których stosuje się przymus bezpośredni. W trakcie stosowania przymusu bezpośredniego dochodzi do poniżającego i niehumanitarnego traktowania osadzonych, łamania praw pacjenta, nierespektowania procedur, uchybień w prowadzeniu dokumentacji oraz niedostatecznej kontroli sprawowanej przez organy nadzorujące. Wizytujący zakład karny, z którego pochodziła skarga, wykazali również, że przedmiotowe działania podejmowane są także wobec skazanych mających myśli samobójcze, podejmujących akty autoagresji oraz tych, których stan wskazuje na zażycie niedozwolonych środków. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o zajętym stanowisku w przedmiotowej sprawie.

II.517.1207.2015

Brak historii zmian - strona pobrana z serwisu www.rpo.gov.pl